Hotărârea nr. 201/2020

Hotărârea nr.201 – aprobarea încadrării drumului judeţean DJ 107E din categoria funcţională de drum judeţean, în categoria funcţională de drum de interes local – drum comunal

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


COD F-16


HOTĂRÂREA NR.201 din data de 28.05.2020

privind aprobarea încadrării drumului județean DJ 107E din categoria funcțională de drum județean, în categoria funcțională de drum de interes local - drum comunal

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020;

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, precum și Raportul de specialitate, întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice - Serviciul Lucrări de întreținere și Investiții pe Drumurile Județene, înregistrate sub nr. 8324/25.05.2020, precum și Nota de completare la Raportul de specialitate nr. 8324/25.05.2020, prin care se propune aprobarea încadrării drumului județean DJ 107E: DJ 105C-Corbi, km 0+000-1+650, din categoria funcțională de drum județean, în categoria funcțională de drum de interes local - drum comunal;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Ucea nr. 37/25.05.2020;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din O.G.R. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “d”, alin. (5), lit. “1”, art. art. 182, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încadrarea drumului județean DJ 107E:DJ 105C-Corbi, km 0+000-1+650, din categoria funcțională de drum județean, în categoria funcțională de drum de interes local - drum comunal, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Predarea drumului județean DJ 107E: DJ 105C-Corbi, se va face pe bază de protocol de predare - primire, care se va semna de reprezentanți ai UAT - Județul Brașov și reprezentanți ai UAT Ucea, în termen de 30 de zile de la emiterea prezentei hotărâri.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Juridică.


Contrasenniează, Secretarul Gip&ra] al Județului Ma ria. Jjpm bră vea nu


ANEXA

Secretar Genwal al Județului Maria Diunorăveanu

DA TELE DE IDENTIFICARE

Nr.

Crt.

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziția km (origine-destinație)

Lungime (km)

Provine din

1.

DC 81

DJ 105C-Corbi

0+000-1+650

1,650

DJ 107E: DJ 105C-Corbi


Vizat: Șef Serviciu S.G.U.D.C.:Catalina Oană~........

Redactat consilier : Neagu Mirela.................