Hotărârea nr. 200/2020

Hotărârea nr.200 – aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 28.872 lei, cu care figurează debitor S.C.CONSAL SRL Braşov, precum şi a majorărilor de întârziere aferente debitului, urmare soluţionării dos.nr.1142/62/2018

Județul Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.jtidbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.200 din data de 28.05.2020

- privind aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 28.872 lei, cu care figurează debitor S.C.CONSAL SRL Brașov, precum și a majorărilor de întârziere aferente debitului, urmare soluționării dos.nr.l 142/62/2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020

Analizând Referatul de aprobare nr.8313/25.05.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.Ad.8313/25.05.2020, întocmit de către Direcția Juridică/ Serviciul Juridic Contencios, prin care se propune aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 28.872 lei, cu care figurează debitor S.C.CONSAL SRL Brașov, precum și a majorărilor de întârziere aferente debitului, urmare soluționării dos.nr.l 142/62/2018;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere măsura 11.4 din Decizia Camerei de Conturi Brașov nr.23/21.07.2017 precum și Sentința civilă nr.605/CA/06.06.2019, pronunțată de Tribunalul Brașov, rămasă definitivă;

în conformitate cu dispozițiile pct. 46 (1) și (4) din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și dispozițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă scăderea din evidențele contabile a sumei de 28.872 lei, cu care figurează debitor S.C.CONSAL SRL Brașov, precum și a majorărilor de întârziere aferente debitului, urmare soluționării dos.nr.l 142/62/2018.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


Contrasemnează


Secretar < Maria


?al al Județului brăveanu