Hotărârea nr. 20/2020

Hotărârea nr. 20 - privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcţiilor vacante de conducere de şef secţie/şef serviciu din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.20

din data de 23.01.2020

- privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție/șef serviciu din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 23.01.2020;

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.23314/07.01.2020 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad. 23314/07.01.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție/șef serviciu - Secția Hematologie și Serviciul Județean de Medicină Legală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 185, alin.(l) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.l, art..6 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 136, alin. (8) lit. a, art. 173, alin. (1), lit.a și d, precum și ale alin.(5), lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează organizarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef secție/șef serviciu - Secția Hematologie și Serviciul Județean de Medicină Legală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

PREȘEDINTE Adrian-Ioan /Vește


Contrasemnează

Secretar Gen€ftd al Județului MariaJJjimbrăveanu