Hotărârea nr. 2/2020

Hotărârea nr. 2 - privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 2

din data de 17.01.2020

- privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 17.01.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 484 din data de 13.01.2020 inițiat de președintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. 484 din data de 13.01.2020 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare dispozițiile art. 58 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere prevederile art. 173 și art. 191 din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă utilizarea sumei de 209.262.528,73 lei din excedentul bugetar al bugetului local al Județului Brașov rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2019, astfel:

  • - suma de 20.000.000,00 lei, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul 2020;

  • - suma de 189.262.528,73 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2020 astfel:

  • •  Suma de 1.785.475,07 lei pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse în lunile iunie și iulie 2018 din fondul de intervenție a Guvernului alocată prin H.G.R. nr. 563/2018;

  • •  Suma de 11.927.990,41 lei pentru obiectivul de investiții Aeroport Internațional Brasov-Ghimbav,

  • •  Suma de 175.549.063,25 lei pentru alte obiective de investiții, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și alte cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează,

Secretar genj6fal al județului Maria Bnnibrăveanu