Hotărârea nr. 199/2020

Hotărârea nr.199 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr. 2A din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Cerbului nr. 24, județul Brașov, înscris în CF nr.102314-C1-U2 Braşov, nr. cadastral 102314-C1-U2

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 oftice @j u d b ra sov. ro, www. judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 199 din data de 28.05.2020

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 2A din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Cerbului nr. 24, județul Brașov, înscris în CF nr. 102314-C1-U2 Brașov, nr. cadastral 102314-C1-U2

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.05.2020,

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. ad. 7845/25.05.2020 întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu și Referatul de aprobare nr. ad. 7845/25.05.2020, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 2A din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Cerbului nr. 24, județul Brașov, înscris în CF nr.lO2314-Cl-U2 Brașov, nr. cadastral 102314-C1-U2;

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 7845/18.05.2020, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 2A din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Cerbului nr. 24, județul Brașov, înscris în CF nr. 102314-C1-U2 Brașov, nr. cadastral 102314-C1-U2, la un preț de 100.000 euro, precum și adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr. 2001/18.03.2020 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru apartamentului nr. 2A din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Cerbului, nr. 24, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 102314-C1-U2 Brașov, nr. cadastral 102314-C1-U2, evidențiat în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu denumirea de Casă, poziția 222, cod LM1 2015 BV-II-m-A-11366;

în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului culturii și cultelor 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, modificat de Ordinul 2828/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 2314/2004;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) și art. 6, alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 1730 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 173 alin.l lit.(f) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.2A din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Cerbului nr. 24, județul Brașov, înscris în CF nr.lO2314-Cl-U2 Brașov, nr. cadastral 102314-C1-U2, evidențiat în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu denumirea de Casă, poziția 222, cod LMI 2015 BV-II-m-A-11366.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea Ia îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, Secretar generați sil județului. Maria DumKrăveanu