Hotărârea nr. 198/2020

Hotărârea nr.198 – aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 2171/16.03.2005, încheiat între Județul Brașov și Dr. Banu Monica pentru cota de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.26 situat în Policlinica Stomatologică ”Diaconu Coresi”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roHOTĂRÂREA NR. 198

din data de 28.05.2020

- privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 2171/16.03.2005, încheiat între Județul Brașov și Dr. Banu Monica pentru cota de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr.26 situat în Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.05.2020;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. ad. 8281 din data de 25.05.2020 întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu și Referatul de aprobare nr. 8281 din data de 25.05.2020, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 2171/16.03.2005, încheiat între Județul Brașov și Dr. Banu Monica pentru cota de ’/z din Cabinetul medical stomatologic nr.26 situat în Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi”.

Luând în considerare solicitarea doamnei dr. Banu Monica, înregistrată cu nr. 8281/25.05.2020 de achiziționare a cabinetului medical menționat mai sus și de prelungire a contractului de concesiune, până la soluționarea vânzării;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.72/20.02.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 141 /23.04.2019, privind aprobarea vânzării cotei-părți de Vz din Cabinetul medical stomatologic nr.26, spațiul 11, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l, jud. Brașov, județul Brașov, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 75/18.02.2020 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.2171/16.03.2005, încheiat între Județul Brașov și Dr. Banu Monica pentru cota de '/z din Cabinetul medical stomatologic nr.26 situat în Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi”, precum și Hotărârea Consiliului Județean nr. 60/20.02.2019, privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea, în condițiile O.U.G.nr.68/2008, a spațiilor și a cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală, situate în imobilul - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l, jud. Brașov, proprietate privată a Județului Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului au a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară ictivități conexe actului medical, prevederile H.G.R. nr. 884/3.06.2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, art. 3.2 din Contractul de concesiune nr. 2171/16.03.2005, precum și art. 173 alin.(l) lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă prelungirea contractului de concesiune nr.2171/16.03.2005, încheiat între Județul Brașov și Dr.Banu Monica pentru cota de ’/z din Cabinetul medical stomatologic nr.26 situat în Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi”, până la finalizarea procedurii de vânzare prin licitație publică cu strigare a acestui spațiu, dar nu mai târziu de 01.10.2020.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu și Direcția Economică.


Contrasemnează, Secretar GeneraLdpJudețului Maria Dunufrăveanu