Hotărârea nr. 197/2020

Hotărârea nr.197 – aprobarea desemnării persoanei împuternicite să reprezinte U.A.T. Judeţul Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 off I ce @ j ud b ra so v. ro, www.j ud bra sov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 197 din data de 28.05.2020

- privind aprobarea desemnării persoanei împuternicite să reprezinte U.A.T. Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.05.2020;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. 6062 din data de 09.04.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 6062 din data de 09.04.2020, întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune aprobarea desemnării persoanei împuternicite să reprezinte U.A.T. Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A., ca urmare a încetării mandatului de consilier județean al domnului Kadas-Iluna Andrei Marius, conform demisiei înregistrate la data de 24.03.2020;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 139/24.03.2020 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Kadas-Iluna Andrei Marius, ca urmare a demisiei și nr. 162/27.10.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov, în numele Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile 173 alin. (1) lit. “a” și alin. (2) lit. „d”, art. 204 alin. (2) lit. „a” și art 176 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 64A3 alin. (1) și (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, art. 88 din Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.G.R. nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, actualizată;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează dl. consilier județean Noaghea Nelu-Petre, ca persoană împuternicită să reprezinte U.A.T. Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov ca urmarea a încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean a domnului Kadas-Iluna Andrei Marius.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridic și S.C. Metrom Industrical Parc S.A. Brașov.


Contrasemnează,