Hotărârea nr. 196/2020

Hotărârea nr.196 – aprobarea Raportului final și a Listei scurte a candidaților admiși pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @j u d b ra sov. ro, www.j u d b ra sov. roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 196

din data de 28.05.2020

- privind aprobarea Raportului final și a Listei scurte a candidaților admiși pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.05.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 7196 din data de 6.05.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad. 7196 din data de 6.05.2020 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune aprobarea Raportului final și a Listei scurte a candidatului admis pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A., onform anexei;

Ținând cont de declarația de intenție înregistrată cu nr. 6111/06.04.2020, precum și de Raportul nr. 6521/22.04.2020, întocmit de către Comisia de selecție, privind numirea finală pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov;

Văzând Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 519/20.12.2019, privind reluarea procedurii de selecție pentru un post de membru în Consiliului de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov și nr. 10/23.01.2020, privind aprobarea modificării art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 519/20.12.2019 privind reluarea procedurii de selecție pentru un post de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 28 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și prevederile art. 173 alin. (1) lit. “a” și alin. (2) lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul final și Lista scurtă a candidaților admiși pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov să facă toate demersurile legale în vederea numirii candidatului admis în Consiliul de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov.

Art.3. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și A.G.A. S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov.


Contrasemnează, Secretar general al județului Maria Dmmbrăveanu

RAPORT PRIVIND NUMIREA FINALĂ

pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al S.C Metrom Industrial Parc S.A.Brașov

Comisia de selecție constituită conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.519/20.12.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 10/23.01.2020, a procedat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, modificată, după cum urmează :

  • •  Anghel Alexandru - Director, Direcția Implementare Aeroport Brașov;

  • •  Belu Gabriela - consilier, Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare;

Bucur Mariana - consilier, Serviciul Financiar Contabilitate, Direcția Economică

Comisia a procedat la declanșarea procedurii de selecție pentru un post de membru în Consiliul de administrație al societății Metrom Industrial Parc S.A Brașov, a elaborat și a afișat proiectul planului de selecție - Componenta inițială și Componenta finală, a definitivat planul de selecție și a publicat anunțul de selecție în două ziare ec.financiare și pe site-ul instituției, acestea cuprinzând condițiile generale de participare, criteriile de selecție a candidațiilor, cerințe comune, criterii de evaluare și condiții de aplicare, precum și documentele necesare pentru depunerea candidaturii, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Perioada de depunere a dosarelor de candidatură a fost cuprinsă între 17.02.2020-17.03.2020 ora 15,00. Pentru acest post a fost depus un dosar de candidatură în termenul stabilit prin anunțul de selecție.

Comisia de selecție s-a întrunit în vederea întocmirii listei lungi a candidaturilor eligibile, care are caracter confidențial și nu a trebuit publicată.

în urma verificării dosarului de candidatură depus în termenul legal pentru selecția privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, comisia de selecție/evaluare stabilește următoarele rezultate:

Nr crt

Nume și prenume candidat

Rezultat selecție dosare admis / respins

Studii absolvite

Observații (motivare respingere)

1.

Jovmir Iulian

Admis

Licențiat în științe juridice

-

în conformitate cu prevederile art. 28, alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 ” Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.”

în acest sens, scrisoarea de așteptări și regulile generale pentru redactarea declarației de intenție au fost publicate, în data de 23.03.2020, pe site-ul instituției și pe cel al SC METROM Industrial Parc SA Brașov, odată cu stabilirea listei scurte. Conform calendarului de desfășurare, candidatul admis la selecția dosarului a depus în termen declarația de intenție, conform scrisorii de așteptări, înregistrată cu nr.6111/06.04.2020.

In urma analizării declarației de intenție prin integrarea rezultatelor analizei în matricea profilului candidatului, raportată în funcție de matricea profilului consiliului, comisia de selecție, a propus ca selecția finală a candidatului aflat pe lista scurtă, să se facă pe bază de interviu, conform art.44 din HG nr.722/2016.

Interviul a avut loc în data de 14.04.2020, ora 13, prin intermediul unei videoconferințe.

Comisia de selecție a stabilit un plan de interviu ; planul de interviu a urmărit să clarifice experiența candidatului, dovedită prin documentele depuse la dosarul de selecție; s-a punctat evaluarea răspunsului la scrisoarea de așteptări / prezentarea declarației de către candidat, aprecierea comisiei privind modul de răspuns la criteriile din scrisoarea de așteptări.

Comisia a adresat întrebări candidatului și răspunsurile au fost consemnate și în scris.

Punctajul minim pentru admitere a fost de 70 de puncte.

LISTA SCURTĂ CONȚINE ȘI PUNCTAJUL OBȚINUT DE CANDIDAT:

Nr crt

Nume și prenume candidat

Punctaj obținut

Observații

1

Jovmir Iulian

80,00

Admis

Rezultatul final obținut va fi comunicat Adunării Generale a Acționarilor S.C. Metrom Industrial Parc SA, în vederea numirii în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Director executiv D.J., Crăciun Claudia

I ,