Hotărârea nr. 195/2020

Hotărârea nr.195 – aprobarea Raportului final și a Listei scurte a candidaților admiși pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.”

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 195 din data de 28.05.2020

- privind aprobarea Raportului final și a Listei scurte a candidaților admiși pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.05.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 7926 din data de 20.05.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad. 7926 din data de 20.05.2020 întocmit de :ătre Direcția Juridică, prin care se propune aprobarea Raportului final și a Listei scurte a candidatului idmis pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome “Aeroportul internațional Brașov R.A.”, conform anexelor;

Ținând cont de Raportul nr. 7296/18.05.2020, întocmit de către Comisia de selecție, privind numirea finală pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.”;

Văzând Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 12/23.01.2020, privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.” pentru mandatul 2020-2024;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și prevederile art. 173 alin. (1) lit. “a” și alin. (2) lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul final și Lista scurtă a candidaților admiși pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.”, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Regia Autonomă “Aeroportul Internațional Brașov R.A.”.


Contrasemnează, Secretar ganeral al județului Maria AXimbrăveanu

Anexa HCJ nr.../.^?./..-?.^?^.^.

PRIVIND NUMIREA FINALĂ

în procesul privind procedura de selecție a trei membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov RA” (un reprezentant al Ministerului de Finanțe Publice, un reprezentant al autorității publice tutelare și un administrator din afara autorității publice tutelare), pe perioada mandatului 2020-2024.

Comisia de selecție constituită conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 12/23.01.2020, a procedat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, modificată, după cum urmează :

-a procedat la declanșarea procedurii de selecție pentru trei membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov RA” (un reprezentant al Ministerului de Finanțe Publice, un reprezentant al autorității publice tutelare și un administrator din afara autorității publice tutelare), pe perioada mandatului 2020-2024;

  • - a transmis către Ministerul Finațelor Publice adresa nr.3353/27.02.2020 de informare cu privire la demararea procedurii de selecție pentru reprezentantul Ministerului de Finanțe Publice;

-a elaborat și a afișat proiectul planului de selecție - Componenta inițială ;

  • - a publicat anunțul de selecție în două ziare ec. financiare și pe site-ul instituției, acestea cuprinzând condițiile generale de participare, criteriile de selecție a candidațiilor, cerințe comune, criterii de evaluare și condiții de aplicare, precum și documentele necesare pentru depunerea candidaturii, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

  • - a definitivat planul de selecție - Componenta finală;

Perioada de depunere a dosarelor de candidatură a fost cuprinsă între 13.03.2020-13.04.2020 ora 15,00. Pentru cele 2 posturi au fost depuse 3 dosare de candidatură în termenul stabilit prin anunțul de selecție.

Comisia de selecție s-a întrunit în vederea întocmirii listei lungi a candidaturilor eligibile, care are caracter confidențial și nu a trebuit publicată.

în urma verificării dosarelor de candidatură depuse în termenul legal, comisia de selecție/evaluare stabilește următoarele rezultate:

Nr crt

Nume și prenume candidat

Rezultat selecție dosare admis / respins

Studii absolvite

Observații (motivare respingere)

1.

Jovmir Iulian

Admis

Licențiat în științe juridice

Neîndeplinirea condițiilor de studii din anunțul de selecție care prevede la condițiile obligatorii de participare la litera d) studii universitare de licență absolvite

cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: șțiințe inginerești, științe economice;

2.

Anghel Alexandru

Admis

Licențiat în științe inginerești

3.

Boștină Mircea

Admis

Licențiat în științe inginerești

-

4.

Reprezentant MFP

Licențiat în științe economice sau juridice

Numirea se va face la propunerea MFP

în conformitate cu prevederile art. 28, alin.(3) din O.U.G. nr. 109/2011 ” Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.”

Scrisoarea de așteptări și regulile generale pentru redactarea declarației de intenție au fost publicate, în data de 23.04.2020, pe site-ul instituției odată cu stabilirea listei scurte. Conform calendarului de desfășurare, candidații admiși la selecția dosarului au depus în termen declarația de intenție, conform scrisorii de așteptări, în data de 06.05.2020 cu nr. înregistrare 7224, respectiv nr.înregistare 7225.

în urma analizării declarațiilor de intenție prin integrarea rezultatelor analizei în matricea profilului candidatului, raportată în funcție de matricea profilului consiliului, comisia de selecție, a propus ca selecția finală a candidațiilor aflați pe lista scurtă, să se facă pe bază de interviu, conform art.44 din HG nr.722/2016.

Interviul a avut loc în data de 13.05.2020, ora 14, prin intermediul unei videoconferințe.

Comisia de selecție a stabilit un plan de interviu; planul de interviu a urmărit să clarifice experiența candidaților, dovedită prin documentele depuse la dosarul de selecție; s-a punctat evaluarea răspunsului la scrisoarea de așteptări / prezentarea declarației de către candidat, aprecierea comisiei privind modul de răspuns la criteriile din scrisoarea de așteptări.

Comisia a adresat întrebări candidațiilor și răspunsurile au fost consemnate și în scris.

Punctajul minim pentru admitere a fost de 70 de puncte.

Pentru fiecare dintre candidați a fost alocat un timp de minim 30 de minute de derulare a interviului individual.

Nr crt

Nume și prenume candidat

Punctaj obținut la interviu

Rezultat interviu

1

Anghel Alexandru

98,00

ADMIS,

2

Boștină Mircea

91,00

ADMIS,

3

Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice

Numire la propunerea Ministerului Finanțelor Publice

Rezultatele obținute de către candidați au fost centralizate, pentru fiecare post de membru în consiliul de administrație, în ordine descrescătoare a punctajelor obținute în urma interviului și a declarației de intenție depuse și susținute de către candidați, în conformitate cu art.2, alin.(10) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

în urma procesului de selecție, prevăzut de OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare,privind selecția a trei membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov RA” , perioada mandatului 2020-2024, desfășurat pe parcursul perioadei 02.03.2020-15.05.2020, conform calendarului de desfășurare, comisia de selecție comunică următoarele rezultate:

LISTA SCURTĂ CONȚINE PUNCTAJUL ȘI CLASAMENTUL OBȚINUT DE CANDIDAȚI.

Menționăm faptul că în baza OUG nr. 109/2011 :

Clasificarea candidaților nominalizați s-a făcut pe baza TOTALULUI PONDERAT (suma subtotalurilor ponderate din matricea consiliului).

Nr crt

Nume și prenume candidat

Punctaj obținut

Rezultat final

Clasamentul candidaților, pe baza totatului ponderat obținut

1

Anghel Alexandru

84,00

ADMIS, din partea autorității publice tutelare

Locul I,

Expert în acest sector; poate oferi ajutor și poate găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză.

2

Boștină Mircea

83,00

ADMIS, din afara autorității publice tutelare

Locul II,

Expert în acest sector; poate oferi ajutor și poate găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză.

3

Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice

Numire la propunerea Ministerului Finanțelor Publice

Conform adresei nr.3353/27.02.2020 autoritatea tutelară a informat de îndată Ministerul Finanțelor Publice despre procedura de selecție a trei membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov RA” (un reprezentant al Ministerului de Finanțe Publice, un reprezentant al autorității publice tutelare și un administrator din afara autorității publice tutelare), pe perioada mandatului 2020-2024.

Desemnarea reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice se face în baza unei evaluări sau selecții prealabile efectuate de o comisie organizază la nivelul acestei instituții, în conformitate cu prevederile art.5 din OUG nr. 109/2011.

în baza art.44 alin. (7) și alin. (9), litera “a“, Anexa 1 din HG nr.722/2016 s-a întocmit prezentul raport pentru numirea finală, care va fi transmis conducătorului autorității publice tutelare, în vederea luării deciziei de numire.

Comisia de selecție


Nechifor-Moraru Petru - Director executiv adjunct, Direcția Management Proiecte; luga Loredana Daniela - Director executiv adjunct, Direcția JuridicăL/\ Belu Gabriela - consilier, Serviciul Resurse Umane, Strategii de Infonnatizare. 1