Hotărârea nr. 194/2020

Hotărârea nr.194 – aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 153/30.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului: „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheaşa-Jimbor-limita jud. Harghita km 0+000-18+250”, cu modificările şi completările ulterioare

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777 Fax: 0268.475.576 E-mail: ofrice@iudbrasov.ro Website: vtvtvt.judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.194 din data de 28.05.2020

- privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 153/30.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului: „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheașa-Jimbor-limita jud. Harghita km 0+000-18+250”, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020;

Analizând Raportul de specialitate întocmit de Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice, înregistrat cu nr. 8183/21.05.2020, precum și Referatul de aprobare propus de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat cu nr.ad. 8183/21.05.2020, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheașa-Jimbor-limita jud. Harghita km 0+000-18+250”;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 19/30.01.2018, precum și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 447/26.10.2017;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 153/30.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului: „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheașa-Jimbor-limita jud. Harghita km 0+000-18+250”;

Luând în discuție Avizul Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Județean Brașov nr. 69/20.05.2020;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 10 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de ezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Ordinului nr. 1851/2013, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice, pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 34, alin. (2), art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (4) din H.G.R. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, art. IV , alin. (1) din O.U.G. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173 alin.(l), lit.”b” și alin.(3), lit.”f’ din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 19/30.01.2018, în sensul:

  • -  aprobării actualizării indicatorilor tehnico-economici, la nivel de proiect tehnic pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheașa-Jimbor-limita jud. Harghita km 0+000-18+250”, prin înlocuirea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 19/30.01.2018, cu o nouă anexă (Anexa nr. 1), care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • -  aprobării actualizării valorii cheltuielilor neeligibile (care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL 2) pentru obiectivul „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheașa-Jimbor-limita jud. Harghita km 0+000-18+250” din bugetul multianual al Județului Brașov, prin înlocuirea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 19/30.01.2018, cu o nouă anexă (Anexa nr.2), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea anexa nr. 1, precum și anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 19/30.01.2018 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 447/26.10.2017 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 153/30.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului: „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheașa-Jimbor-limita jud. Harghita km 0+000-18+250”.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE Adrian- loaji Veșteji


LV


Contrasemnează, Secretar Gen/ral al Județului Maria Durrrorăveanu

II. Surse de finanțare

Bugetul total: 73.578.838,14 lei cu TVA.din care:

  • -  cheltuieli eligibile finanțate din Bugetul M.D.R.A.P.F.E. prin Programul PNDL 2 cu suma de 32.773.479,00 lei cu TVA.

  • -  cheltuieli neeligibile cofinantate din Bugetul propriu al C J.Bv cu suma de 40.805.359,14 lei cu TVA.

DIRECTOR EXECUTDf D.D.J.S.P.

Mihai Lucian/ascu

Vizat: Șef S.L.Î.I.D.J.: Ștefaniuc loan.................aXC......................... 29.05.2020

Redactat C.E.E.D.J. : Stanciu Adrian

.29.05.2020


Adrian loan ViSecretar generata! județului,


Maria


brăveanu


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

„Reabilitare DJ132 Rupea - Homorod - Merchesa - Jimbor - lim. județ Harghita km 0+000 -18+250” aprobat la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală - PNDL 2 și din fondurile bugetului Consiliului Județean Brașov.

Amplasamentul: DJ132, județul Brașov, situat in zona Nordica a județului Brașov. Km 0+000 al drumului este in apropierea localității Rupea si se desfasoara traversând localitățile Homorod, Mercheasa, Jimbor pana la limita Județului Harghita.

Titularul investiției: Consiliul Județean Brașov

Beneficiarul investiției: Consiliul Județean Brașov

Proiectantul general: S.C. Bomaco S.A

I. Indicatorii tehnico - economici ai investiției

Valoarea totala a investiției: 73.578.838,14 lei, inclusiv TVA, din care constructii-montaj (C+M): 65.722.209,22 lei cu TVA.

Eșalonarea investitei:

Anul 2020: 3.427.140,00 lei cu TVA

Anul 2021: 70.151.698,14 lei cu TVA

Durata de execuție a lucrărilor: 18 luni.

Capacitati:

Lungime drum: 18,161 km

Lățime platforma = 8,00 m

Lățime parte carosabila: 6,00 m

Lățime acostamente: 2 x 0,75 m

Lățime benzi de încadrare: 2 x 0,25 m Clasa tehnica IV

Președinte,


Secretar general al județului,

Adrian loan Veștea Q,


Maria Dumbrăveanu


OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

„Reabilitare DJ132 Rupea - Homorod - Merchesa - Jimbor - lim. județ Harghita km 0+000 -18+250” „

Privind actualizeaza valorii cheltuielilor neeligibile (care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL 2) pentru obiectivul „ Reabilitare DJ132 Rupea - Homorod - Merchesa - Jimbor - lim. județ Harghita km 0+000 -18+250" din bugetul multianual al Județului Brașov pe anul 2020 - 2021


- lei inclusiv TVA-


Valoarea obiectivului de investiții, conform devizului general


65.722.209,22


Valoararea alocata din bugetul de stat prin PNDL 2, 2017-2020, conform listei aprobate de M.D.R.A.P.F.E. pentru județul Brașov


32.773.479,00


Valoarea cheltuielilor neeligibile suportate din Bugetul C.J. Bv


40.805.359,14


DIRECTOR EXECWTIV D.D.J.S.P.


Mihai Lucian Pascu


Vizat: Șef S.L.Î.I.D.J.: Ștefaniuc loan,29.05.2020


Redactat C.E.E.D.J.: Stanciu Adrian