Hotărârea nr. 193/2020

Hotărârea nr.193 – solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T.Homorod a unor imobile – terenuri ce fac parte din traseul de drum județean DJ 132, în domeniul public al județului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Județul Brașov » »Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.193

din data de 28 mai 2020

- privind solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T.Homorod a unor imobile - terenuri ce fac parte din traseul de drum județean DJ 132, în domeniul public al județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.05.2020

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat sub nr.19549/19.05.2020, precum și Raportul de specialitate nr. ad.19549/19.05.2020, întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu prin care se propune solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T. Homorod a unor imobile - terenuri ce fac parte din traseul de drum județean DJ 132, în domeniul public al județului Brașov;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Homorod nr.24/19.10.2016;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art. 136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art. 173, alin.(l), lit.“c”, art.294, alin.3, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.554, art.858-865 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil;

în temeiul art.182 și art.196, alin. 1, lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se solicită trecerea din domeniul public al U.A.T.Homorod în domeniul public al Județului Brașov a unor imobile - terenuri ce fac parte din traseul de drum județean DJ 132, după cum urmează:

Teren în suprafață de 6950 mp înscris în CF nr. 100745 Homorod

Teren în suprafață de 2729 mp înscris în CF nr. 100737 Homorod

Teren în suprafața de 5971 mp înscris în CF nr.100769 Homorod

Teren în suprafața de 16402 mp înscris în CF nr. 101041 Homorod

Teren în suprafața de 12497 mp înscris în CF nr. 101018 Homorod

Teren în suprafața de 8591 mp înscris în CF nr. 101021 Homorod

Teren în suprafața de 2814 mp înscris în CF nr. 101025 Homorod

Teren în suprafața de 17120 mp înscris în CF nr. 101027 Homorod

Teren în suprafața de 3200 mp înscris în CF nr.101034 Homorod

Teren în suprafața de 893 mp înscris în CF nr. 101036 Homorod

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică.


Contrasemnează,


Secretar Gene/âl al Județului Maria Dumcrăveanu