Hotărârea nr. 192/2020

Hotărârea nr.192 – trecerea imobilului teren, situat în municipiul Făgăraş, str. Combinatului, nr.1, în suprafaţă de 21614 mp, înscris în CF nr.106514 Făgăraş, din domeniul public al U.A.T. Judeţul Braşov, în domeniul public al U.A.T. Municipiul Făgăraş

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.192 din data de 28.05.2020

-privind trecerea imobilului teren, situat în municipiul Făgăraș, str. Combinatului, nr.l, în suprafață de 21614 mp, înscris în CF nr.l06514 Făgăraș, din domeniul public al U.A.T. Județul Brașov, în domeniul public al U.A.T. Municipiul Făgăraș

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020;

Analizând Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu, înregistrat cu nr. ad.19591/18.05.2020, precum și Referatul de aprobare propus de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat cu nr. 19591/18.05.2020, prin care se propune trecerea imobilului teren, situat în municipiul Făgăraș, str. Combinatului, nr.l, în suprafață de 21614 mp, înscris în C.F. nr.106514 Făgăraș, din domeniul public al U.A.T. Județul Brașov, în domeniul public al U.A.T. Municipiul Făgăraș și modificarea corespunzătoare a Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 144/18.02.2011 privind darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, a imobilului situat în Făgăraș, str. Extravilan, Nr. 1, aflat în proprietatea Județului Brașov - Domeniul Public, identificat prin C.F. nr.100808 Făgăraș (provenit din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 3276), cu nr. Top 2467/3;

De asemenea, se propune modificarea poziției 457 și completarea coloanelor nr. 2, 3, 5 și 6 din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, aprobat prin Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 250/30.05.2002 și atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov; predarea-preluarea imobilului teren se va face pe baza protocolului, ce se va încheia între U.A.T. Județul Brașov și U.A.T. Municipiul Făgăraș;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Făgăraș nr. 276/31.10.2019;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă în elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “c”, art.182 și art.294, alin.2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.554, art.858-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul '"'"ii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă trecerea imobilului teren, situat în municipiul Făgăraș, str. Combinatului, nr.l, în suprafață de 21614 mp, înscris în CF nr.106514 Făgăraș, din domeniul public al U.A.T. Județul Brașov, în domeniul public al U.A.T. Municipiul Făgăraș.

Art.l. Se aprobă modificarea poziției 457 și completarea coloanelor nr. 2, 3, 5 și 6 din Anexa nr.l - Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 250/30.05.2002 și atestată prin H.G.R. nr. 972/2002 - Anexa nr. 1-Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Predarea-preluarea imobilului teren, descris la art. 1 din prezenta hotărâre, se va face pe baza protocolului, ce se va încheia între U.A.T. Județul Brașov și U.A.T. Municipiul Făgăraș.

Art.4. Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 144/18.02.2011 privind darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, a imobilului situat în Făgăraș, str. Extravilan, Nr. 1, aflat în proprietatea Județului Brașov - Domeniul Public, identificat prin C.F. nr.100808 Făgăraș (provenit din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 3276), cu nr. Top 2467/3, se modifică corespunzător.

Art.5. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu .


Contrasemnează, Secretar General al Județului Maria Birnbrăveanu

Aprobat, Președinte,

Adrian-loan Vistea


JUDEȚUL BRAȘOV sWetan

Maria Dnrrrorăveanu

ANEXA 1INVENTARUL BUNURILOR CARE INTRA IN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV

Secțiunea I Bunuri imobile

Nr.

Crt.

Codul de Clasifi-are

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de Inventar

Situația juridică Actuală

0

1

2

3

4

5

6

1

Terenuri

Imobile terrenuri situate in Județul Brașov, Municipiul Făgăraș, str.Combinatului nr. 1 înscrise în cartea funciară după cum urmează:

 • -  Nr. cad. 106514 cu suprafața de 21.614 mp.

 • -  Nr.cad. 106515 cu suprafața de 857 mp.

 • -  Nr.cad. 106516 cu suprafața de 1.566 mp.

 • -  Nr.cad. 106517 cu cuprafața de 21.625 mp.

2002

730.337 lei

28.958 lei

52.915 lei

730.709 lei

Domeniiul public al JudețuluiBrașov

COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC

DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV

Președinte - d-nul Adrian Gabor - vicepreședinte Consiliul Județean Brașov; IV

Membri titulari:

 • - d-na Maria Dumbrăveanu- Secretar General;

 • - d-na Claudia Corina Crăciun- Director executiv D.J.;


 • - d-na Loredana luga - Director adjunct D.J.;>£*\^

 • - d-na Mariana Mone- Șef Serviciu -Serviciul Juridic Contencios, Direcția Juridică;

-d-nul Adrian Ibănescu- Arhitect Șef; -

 • - d-na Olteanu Viorica- Șef Serviciu Financiar- Contabilitate, Direcția Economică;

  S> i


  Red.: M Mitarcă