Hotărârea nr. 19/2020

Hotărârea nr. 19 - privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.j udbrasov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.19

din data de 23.01.2020

- privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.679/16.01.2020 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială și Referatul de aprobare nr. ad.579/16.01.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate nr.l si nr.7 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 11 alin.(l) și alin.(4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 38 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorograrea unor termene, cu modificările si completările ulterioare ;

în baza prevederilor art. 173 alin.(l) lit.”a” și lit.”d”, alin.(5) lit „b” și dispozițiile art. 182 alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 173 alin.l lit.c, art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual, aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Salariile de bază pentru gradațiile de vechime de la 1-5 ale funcțiilor de execuție se determină prin majorarea salariilor de bază stabilite pentru gradația 0, în condițiile și cotele procentuale prevăzute la art. 10 din Legea - cadru nr. 153/2017.

Art,3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială.


Contrasemnează, Secretar General al Județului MariaJJrfmbrăveanu

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ ȘI PROWCȚIA COPILULUI BRAȘOV

ANEXA 1


STR. IULIU MANIU NR. 6

Anexă la Hot.C.J. nr........./23.01.2020

\ Director Executiv DSAM,
Secretar General al Județului,

Maria DUl^RĂVEANU


SALARII DE BAZĂ

A. FUNCȚII PUBLICE

1. Funcții publice de conducere

DENUMIREA FUNCȚIEI

NIVELUL

STUDIILOR

GRAD

SALARIUL DE BAZĂ

DIRECTOR GENERAL

S

II

11552

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

s

II

10640

SEF SERVICIU

s

II

8341

SEF BIROU

s

II

7904

Notă; Salariile de bază prevăzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim

2. Funcții publice de execuție

Denumirea funcției

Nivel studii

Clasa

Grad profesional

Gradația 0

AUDITOR

S

I

Superior

5738

S

I

Principal

4503

S

I

Asistent

4275

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC

s

I

Superior

5263

s

I

Principal

4294

s

I

Asistent

3344

s

I

Debutant

2679

REFERENT DE SPECIALITATE

Ssd

II

Superior

3059

Ssd

II

Principal

2945

Ssd

II

Asistent

2907

Ssd

II

Debutant

2869

REFERENT

M

III

Superior

2869

M

III

Principal

2603

M

III

Asistent

2394

M

III

Debutant

2299

Notă : Salariile de bază prevăzute, sunt pentru gradațiile de vechime o. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază

pentru gradația 0 potrivit art. 10 din Legea nr. 153/2017.

Directftr General,

Gîjbac ea Julieta Aurelia

Ijrs:   GfeKSRÂLĂ
DirectorGeneral Adj. Ec. AqsiflteMâriana

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SCOALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BRAȘ^

ANEXA 2


STR. IULIU MANIU NR. 6

Director Executiv DSAM,


/Adcljna VĂSIOIUAnexă la Hot.C.J. nr.


./23.01.2020


Secretar GejreVal al Județului,

Maria DUMBRĂ VEANU


SALARII DE BAZĂ

B. FUNCȚII CONTRACTUALE

1. Funcții contractuale de conducere

DENUMIREA

FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

GRAD

SALARIUL DE BAZĂ

ȘEF SERVICIU

S

II

7600

ȘEF SERVICIU

s

I

6650

ȘEF BIROU

s

II

7220

ȘEF BIROU

s

I

5700

Notă; Salariile de bază prevăzute la gradul 1 si gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim

2. Funcții contractuale de execuție

Denumirea funcției

Nivel studii

Clasa

Gradația 0

Inspector de Specialitate

S

IA

4294

S

I

3819

S

II

3344

s

debutant

3268

Referent

M

IA

2793

M

I

2413

M

II

2394

M

debutant

2375

Secretar

M,G

2394

M,G

debutant

2394

Notă : Salariile de bază prevăzute, sunt pentru gradațiile de vechime o. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit art. 10 din Legea nr. 153/2017.

Șef Serviciu

LJ—i Raluca


Director General Adjunct P.Cv5 .

Priboi Mihai Septimiu         V

--                   Â N 'fjulieta Aurelia


Director General Adj. Ec.

Acsinte ariana