Hotărârea nr. 189/2020

Hotărârea nr.189 – solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T. Tărlungeni a imobilului teren, în suprafață de 664 mp., înscris în CF nr.104093 Tărlungeni, cu nr. cadastral 104093, în domeniul public al județului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 off ice@ ju db ra so v. ro, www.judbrasov. roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.189 din data de 28 mai 2020

- privind solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T. Tărlungeni a imobilului teren, în suprafață de 664 mp., înscris în CF nr. 104093 Tărlungeni, cu nr. cadastral 104093, în domeniul public al județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.05.2020

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat sub nr.815/18.05.2020, precum și Raportul de specialitate nr. ad.815/18.05.2020, întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu prin care se propune solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T. Tărlungeni a imobilului teren, în suprafață de 664 mp., înscris în CF nr. 104093 Tărlungeni, cu nr. cadastral 104093, în domeniul public al județului Brașov;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 133/24.03.2020;

Având în vedere că imobilul - teren situat pe str.Cloșca nr.891A, Comuna Tărlungeni, Județul Brașov intravilan, identificat cu număr cadastral 104093, înscris în CF nr. 104093 Tărlungeni este domeniul public al U.A.T. Tărlungeni și drept de folosință pe o perioadă de 25 ani în favoarea Consiliului Județean Brașov - D.G.A.S.P.C.Brașov; pe acest teren este edificat Centrul de Plasament LIZUCA din cadrul D.G.A.S.P.C.Brașov și este înscris în cartea funciară CF 104093 Tărlungeni ca domeniul public al Județului Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art. 136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art.173, alin.(l), lit.“c’', art.294, alin.3, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.554, art.858-865 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil;

în temeiul art.182 și art.196, alin. 1, lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se solicită trecerea din domeniul public al U.A.T. Tărlungeni a imobilului teren, în suprafață de 664 mp., înscris în CF nr. 104093 Tărlungeni, cu nr. cadastral 104093, în domeniul public al județului Brașov.

Art.2, Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică.


Contrasemnează, Secretar Gen^râl al Județului MariaJMurfbrăveanu