Hotărârea nr. 186/2020

Hotărârea nr.186 – neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.5, din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Nicolae Iorga, nr.4, județul Brașov, înscris în C.F. nr.46783 Braşov, nr.topografic/cadastral 5734/2/9/V şi apartamentului nr.6 înscris în C.F. nr.15711 Braşov, nr. topografic 5734/2/9/VI din imobilul monument istoric, situate în municipiul Braşov, str. Nicolae Iorga, nr.4, judeţul Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.186 din data 28.05.2020

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.5, din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Nicolae lorga, nr.4, județul Brașov, înscris în C.F. nr.46783 Brașov, nr.topografic/cadastral 5734/2/9/V și apartamentului nr.6 înscris în C.F. nr.15711 Brașov, nr. topografic 5734/2/9/VI din imobilul monument istoric, situate în municipiul Brașov, str. Nicolae lorga, nr.4, județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.05.2020

Analizând Referatul de aprobare nr.7673/18.05.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr.Ad.7613/18.05.2020 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.5, din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Nicolae lorga, nr.4, județul Brașov, înscris în C.F. nr.46783 Brașov, nr.topografic/cadastral 5734/2/9/V și apartamentului nr.6 înscris în C.F. nr.15711 Brașov, nr. topografic 5734/2/9/VI din imobilul monument istoric, situate în municipiul Brașov, str. Nicolae lorga, nr.4, județul Brașov, evidențiat în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu denumirea de “Casa Radu Olteanu”, datare sec.XX, poz.939, cod LMI 2015 BV-IV-m-B-11887;

Luând în considerare adresa de înștiințare înregistrată cu nr.7673/14.05.2020, privind intenția de vânzare a apartamentului nr.5, din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Nicolae lorga, nr.4, județul Brașov,cu suma de 36.000 euro și apartamentului nr.6 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Nicolae lorga, nr.4, județul Brașov, cu suma de 36.000 euro, precum și adresa Ministerului Culturii/ Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr. 269/17/11.05.2020 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul monument istoric din mun. Brașov, str. Nicolae lorga nr.4, ap.5 și ap.6 „Casa Radu Olteanu”, monument istoric, datare sec.XX, LMI 2015 poz. 939, cod BV-IV-m-B-11887;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

în conformitate cu Ordinul nr.2314/2004 al Ministerului Culturii și Cultelor privind aprobarea Listei monumentelor istorice și Listei monumentelor istorice dispărute, modificat prin Ordinul nr.2828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr.l la Ordinul 2314/2004;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (7), (8) și (9) și art. 6 alin. (1) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 1730 și urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 173 alin.l lit.(f) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.adin O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l- Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziția apartamentului nr.5, din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Nicolae lorga, nr.4, județul Brașov, înscris în C.F. nr.46783 Brașov, nr.topografic/cadastral 5734/2/9/V și apartamentului nr.6 înscris în C.F. nr.15711 Brașov, nr. topografic 5734/2/9/VI din imobilul monument istoric, situate în municipiul Brașov, str. Nicolae lorga, nr.4, județul Brașov, evidențiat în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu denumirea de “Casa Radu Olteanu”, datare sec.XX, poz.939, cod LMI 2015 BV-IV-m-B-11887;

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.

PREȘEDINTE Adrian- IoanA4£ștea=»


Adrian- IoanA4£ștea=»


C ontr asemnează,


Secretar General al Județului MariaRrimbrăveanu