Hotărârea nr. 184/2020

Hotărârea nr.184 – neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.6, din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.George Barițiu, nr.4, județul Brașov, înscris în C.F. nr.143524-C1-U16 Brașov, nr. cadastral 143542-C1-U16

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: +■ 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.184

din data 28.05.2020

  • - privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.6, din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.George Barițiu, nr.4, județul Brașov, înscris în C.F. nr,143524-Cl-U16 Brașov, nr. cadastral 143542-C1-U16

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.05.2020

  • - Analizând Referatul de aprobare nr.Ad.7613/18.05.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr.Ad.7613/18.05.2020 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune asupra, apartamentului nr.6, din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.George Barițiu, nr.4, județul Brașov, înscris în C.F. nr,143524-Cl-U16 Brașov, nr. cadastral 143542-C1-U16, evidențiat în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu denumirea de casă datare sec.XVI-XIX, poz.135, cod LMI2015 BV-II-m-B-11304 ;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare adresa de înștiințare înregistrată cu nr. 7613/03.05.2020, completată în 15.05.2020, privind intenția de vânzare a apartamentului nr.6, str. George Barițiu nr.4, mun. Brașov, cu suma de 135.000 euro, precum și adresa Ministerului Culturii/ Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr. 229/13/10.04.2020 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul situat în mun. Brașov, str. George Barițiu, nr.4, ap.6, monument istoric, casă, datare sec.XVI-XIX, LMI 2015, poz.135, cod BV-li-m-B-11304;

în conformitate cu Ordinul nr.2314/2004 al Ministerului Culturii și Cultelor privind aprobarea Listei monumentelor istorice și Listei monumentelor istorice dispărute, modificat prin Ordinul nr.2828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr.l la Ordinul 2314/2004;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (7), (8) și (9) și art. 6 alin. (1) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 1730 și urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.173 alin.l lit.(f) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art.196, alin.(l), lit.adin O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.L- Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziția apartamentului nr.6, din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.George Barițiu, nr.4, județul Brașov, înscris în C.F. nr.l43524-Cl-U16 Brașov, nr. cadastral 143542-C1-U16, evidențiat în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu denumirea de casă datare sec.XVI-XIX, poz.135, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11304.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.

PREȘEDINTE

Adrian- loan Vesj


Contrasemnează,


Secretar Genefial al Județului Maria Dumbrăveanu