Hotărârea nr. 183/2020

Hotărârea nr.183 – neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului compus din teren şi construcţie – casă de cărămidă –monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Constantin Lacea, nr.32, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 102845 Brașov, nr. cadastral 102845 şi 102845-C1

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: f 40 268 410 777, Fax: + 40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR183.

din data de 28.05.2020

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului compus din teren și construcție - casă de cărămidă -monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Constantin Lacea, nr.32, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 102845 Brașov, nr. cadastral 102845 și 102845-C1

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.05.2020

Analizând Referatul de aprobare nr. 7158/11.05.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad.7158/11.05.2020 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului compus din teren în suprafață de 633 mp și construcția cu suprafață construită la sol de 258 mp reprezentând casă de cărămidă cu regim de înălțime D+P, monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Constantin Lacea, nr.32, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 102845 Brașov, nr. cadastral 102845 și 102845-C1, evidențiat în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu denumirea de Casa cu Icoană,, nr. crt.272, cod LMI 2015 BV -II-m-A-11424 ;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare adresa de înștiințare înregistrată cu nr. 7158/06.05.2020, privind intenția de vânzare a imobilului compus din teren și construcție - casă de cărămidă -monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Constantin Lacea, nr.32, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 102845 Brașov, nr. cadastral 102845, la prețul de 170.000 euro, precum și adresa Ministerului Culturii, înregistrată la Cabinet ministru cu nr. 2115/23.03.2020 și nr. 183/08.04 2020 înregistrtă la Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul situat în str. Constantin Lacea, nr.32, mun.Brașov, jud. Brașov;

în conformitate cu Ordinul nr.2314/2004 al Ministerului Culturii și Cultelor privind aprobarea Listei monumentelor istorice și Listei monumentelor istorice dispărute, modificat prin Ordinul nr.2828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr.l la Ordinul 2314/2004;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (7), (8) și (9) și art. 6 alin. (1) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 1730 și urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.173 alin.l lit.(f) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.adin O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziția imobilului compus din teren și construcție - casă de cărămidă cu regim de înălțime D+P -monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Constantin Lacea, nr.32, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 102845 Brașov, nr. cadastral 102845 și 102845-C1, evidențiat în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu denumirea de Casa cu Icoană,, nr. crt.272, cod LMI 2015 BV -II-m-A-11424.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri