Hotărârea nr. 182/2020

Hotărârea nr.182 – abrogarea poziţiilor nr.373-381 din Anexa- ”Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al Judeţului Braşov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.100/17.07.2001 cu modificările și completările ulterioare

Județul Brașov

»                     t


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.182 din data de 28 mai 2020

- privind abrogarea pozițiilor nr.373-381 din Anexa- "Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al Județului Brașov’’, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001 cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020;

Analizând Referatul de aprobare nr.ad.2103/24.04.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. ad.2103/18.03.2020, întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune abrogarea pozițiilor nr.373-381 din Anexa-"Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al Județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001 cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare adresa nr.2103/07.02.2020 a Serviciului Financiar-Contabilitate și Procesul-verbal nr.19783/01.11.2019, încheiat ca urmare a finalizării operațiunilor de inventariere, de către comisia constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr.846/25.10.2018, completată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr.105/13.02.2019;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.243/13.12.2001 și dispozițiile O.U.G. nr.30/1997;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G.R. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, dispozițiile Legii nr. 24/2000 republicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare și art. 173 alin.l, lit.c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.l, lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se abrogă pozițiile nr.373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381 din Anexa- ’ Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al Județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001 cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.


Contrasemnează, Secretar Generin ii Județului Maria Dunlțb/ăveanu