Hotărârea nr. 181/2020

Hotărârea nr.181 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Complex Agrement Braşov (Reabilitare Clădire şi Teren de Sport Aferent)”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 181

din data de 28.05.2020

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Complex Agrement Brașov (Reabilitare Clădire și Teren de Sport Aferent)”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr.7690/3/08.05.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean orașov, precum și Raportul de specialitate nr. 7690/8.05.2020 întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Gestionare, Urmărire, Decontare Contracte/Compartimentul Gestionare, Urmărire, Decontare Contracte Servicii Publice, prin care se propune aprobarea listei indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Complex Agrement Brașov (Reabilitare Clădire și Teren de Sport Aferent)”; se precizează, totodată, că sursa de finanțare pentru acest obiectiv de investiții este bugetul Consiliului Județean Brașov, precum și că obiectivul de investiții este amplasat în municipiul Brașov, str. Aleea Brediceanu, nr. 5, la baza muntelui Tâmpa, în imediata vecinătate a zidurilor vechi ale Cetății Brașovului și la limita unui areal Natura 2000 -Tâmpa;

în raportul de specialitate se precizează ca s-au avut în vedere: Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Complex Agrement Brașov (Reabilitare Clădire și Teren de Sport Aferent)”, devizul general pentru acest obiectiv de investiții, devizul general pentru întreaga investiție, dar și Devizul general pentru Etapa I și Devizul general pentru Etapa II, precum și devizele pe obiecte cu valorile estimate pentru lucrările de reabilitare-ETAPA I;

Ținând cont de Avizul Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Județean Brașov nr.68 din 30.04.2020;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R.nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente liectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor torice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 173 alin.(l), lit.”b” și alin.(3), lit.”f’ din v».U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit. “a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Complex Agrement Brașov (Reabilitare Clădire și Teren de Sport Aferent)”, având ca sursa de finanțare - bugetul Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.

PREȘEDINTE Adrian-/Țoan VeșteaContrasemnează,

Secretar Genetfarfgl Județului MariaJhnrtDrăveanu

ANEXA NR.1

Președinte,                                   Secretar general al județului,

Adrian loan Veștela aJ/                   ./ Maria Dumbrăveanu

PRINCIPALII INDICATORI TEHNCO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL

COMPLEX AGREMENT BRAȘOV (REABILITARE CLĂDIRE SI TEREN DE SPORT AFERENT)

Jud. Brașov, Municipiul Brașov, Aleea Tiberiu Brediceanu,nr.5,

Valoare totală investiție: 7.243.504,74 lei +1.376.265,90 lei TVA,

Valoarea totală investiție : 8.619.770,64 lei cu TVA inclus, din care:

Valoare C+M: 5.356.064,83 lei +1.017.652,32 lei TVA,

valoarea C+M: 6.373.717,15 lei cu TVA inclus.

Lucrările se vor executa in 2 etape:

Etapa I -Execuția începe in anul 2020 si se finalizează in anul 2021(2 ani)

Valoare totală Investiție Etapa I: 3.842.663,15 lei +730.106,00 lei TVA, Valoarea totală Investiție Etapa 1: 4.572.769,14 lei cu TVA inclus, din care: Valoare C+MInvestiție Etapa I: 2.874.922,59 lei +546.235,29 lei TVA, Valoare C+MInvestiție Etapa I: 3.421.157,88 lei cu TVA inclus.

Etapa II-Executia va fi promovata după recepția lucrărilor din prima etapa

Valoare totală: 3.400.841,59 lei fără TVA, la care se adaugă 646.159,90 lei valoare TVA, rezultând valoare totală de 4.047.001,50 lei TVA inclus, din care:

Valoare C+M: 2.481.142,24 lei fără TVA, la care se adaugă 471.417,03 lei valoare

TVA, rezultând valoare totală de 2.952.559,27 lei TVA inclus.

DATE TEHNICE PRIVIND CLĂDIREA AGREMENT(comvmt atat Etapei I cat si

Etapei II):

Suprafața terenului: 7523 mp din care:

Suprafața construită (amprenta la sol) : 2738,92 mp,respectiv

Sc corp A= 1668,04 mp; Sc corp B= 1067,08 mp;

Suprafața construită desfășurată : 4463,92 mp

Suprafața spații verzi: 4780,08 mp

POT existent : 36,43%

CUT: 0,59

Regim de înălțime: P+2E

înălțimea la atic: 3,30 m

Categoria de importanță: ”C”- conform HG 766/1997

Clasa de importanță ”11”- conform P 100/2006

Grad de rezistență la foc: II, conform PI 18/99

Durata de execuție : 24 luni

CLĂDIREA E ÎMPĂRȚITĂ ÎN DOUĂ CORPURI:

 • 1. CORP A :

  • - Categoria de importantă 766/1997

  • - Clasa de importanță

  • - Riscul de incendiu

  • - Gradul de rezistență la foc

  • - Regim de înălțime

  COTA +/-0.00: ’


  = ”C” (construcții de importanță normală), conf. HG


  = ”11” , conf. PI00/2006 (Yi = 1,2).


  = ”MIC”, conf. PI 18/99


  = ”11”, conf. PI 18/99.

  = P + 2E


 • - Suprafață construită

 • - Suprafață utilă COTA-3,25:

 • - Suprafață construită

 • - Suprafață utilă

  = 426,99 mp

  = 334,35 mp


  = 358,79 mp

  = 255,78 mp


COTA-10,10:

 • - Suprafață construită = 885,26 mp

 • - Suprafață utilă = 687,53 mp

 • 2. CORP B

  • - Categoria de importantă HG 766/1997.

  • - Clasa de importanță

  • - Riscul de incendiu

  • - Gradul de rezistentă la foc

  • - Regim de înălțime

  = ”C” (construcții de importanță normală), conf.

  = ”11” , conf. PI00/2006 (Yi = 1,2).

  = ”MIC”, conf. PI 18/99

  = ”11”, conf. PI 18/99.

  = P + 2E

COTA-3,63:

 • - Suprafață construită

 • - Suprafață utilă

= 1067,88 mp

= 874,28 mp

- Suprafață teren           = 7523 mp

-Suprafața construită desfășurată

 • - POT propus

 • - CUT propus

- 4463,92 mp = 36,43 %

- 0,59.

 • - Suprafață alei, trotuare

existente

 • - Suprafață spații verzi amenajate

existente

= documentația nu propune modificarea situației

- documentația nu propune modificarea situației

* cotele sunt măsurate de la cota de referință, cota +/- 0,00.

Perioada de realizare a obiectivului de investiții, definit în cadrul ETAPEI I, este de 12 luni.