Hotărârea nr. 180/2020

Hotărârea nr.180 – implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în calitate de lider, a Proiectului “Copiii și tinerii noștri mai aproape de comunitate”, aprobat în cadrul Programului Operațional Capital Uman – Apel de proiecte POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 180

din data de 28.05.2020

- privind implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în calitate de lider, a Proiectului “Copiii și tinerii noștri mai aproape de comunitate”, aprobat în cadrul Programului Operațional Capital Uman - Apel de proiecte POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 -Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.05.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 6142/24.04.2020 din data de 6.05.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Raportul de specialitate nr. ad. 6142/27.04.2020 și addendum-ul nr. 6142/14.05.2020 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în calitate de lider, a Proiectului “Copiii și tinerii noștri mai tproape de comunitate”, aprobat în cadrul Programului Operațional Capital Uman - Apel de proiecte ’OCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 - Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri;

Văzând adresele nr. 25688/9.04.2020 și nr. 26384/14.04.2020, precum și de informarea înregistrată cu nr. ad. 6142/13.05.2020, emise de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. “a” și lit. „d”, alin. (2) lit. „b”, alin. (5) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în calitate de lider, a Proiectului “Copiii și tinerii noștri mai aproape de comunitate”, aprobat în cadrul Programului Operațional Capital Uman - Apel de proiecte POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 - Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri.

Art,2. Se împuternicește doamna Julieta Gîrbacea, director general al Direcției Generale de Asistență locială și Protecția Copilului Brașov, să semneze contractul de fmanțare/documentele contractului.

Art. 3. Se aprobă asigurarea contribuției proprii a beneficiarului proiectului, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în valoare de 116.428,47 Ron, în bani, reprezentând 2% din valoarea bugetului total eligibil.

Art,4. Se aprobă asigurarea sustenabilității cheltuielilor neeligibile, identificate în perioada de 36 de luni de implementare a Proiectului “Copiii și tinerii noștri mai aproape de comunitate” de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.5. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov va suporta toate cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului, precum și toate costurile suplimentare din fonduri proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depășirea bugetului proiectului și va asigura contribuția proprie în valoare de 116.428,47 Ron, în bani, conform bugetului proiectului.

Art.6. Se aprobă asigurarea sustenabilității serviciilor înființate prin Proiectul “Copiii și tinerii noștri mai aproape de comunitate”, pentru o perioadă obligatorie de minim 3 ani, în valoare totală de 5.769.792,00 Ron.

Art.7. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

PREȘEDINTE_____

Adriap?^uUfl' V (Ntea ’            «          Contrasemnează,

'             o Secretar gene/rflaj județului

’ f                                             Maria Dnprtîrăveanu