Hotărârea nr. 18/2020

Hotărârea nr. 18 - privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, începând cu data de 01.01.2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 18

din data de 23.01.2020

- privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, începând cu data de 01.01.2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 662 din data de 15.01.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad. 662 din data de 15.01.2020 întocmit de ătre Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea salariilor de ază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, începând cu data de 01.01.2020, începând cu data de 01.01.2020, în sensul menținerii salariilor de bază la nivelul salariilor de bază aferente lunii decembrie 2019; în referat se precizează că salariile de bază și celelalte elemente ale sistemului de salarizare pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, începând cu data de 01.01.2020, menținute la nivelul lunii decembrie 2019, se încadrează în fondurile financiare propuse pentru bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 3, art. 10 și art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 34 alin. (2) și art. 38 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 1 din H.G.R. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în temeiul art. 82 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Salariile de bază pentru personalul contractual, salarizat conform art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017, din cadrul Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, se mențin la nivelul salariilor de bază aferente lunii decembrie 2019, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.01.2020.

Art. 2. - Salariile de bază pentru gradațiile de vechime de la 1-5 ale funcțiilor de execuție se determină prin majorarea salariilor de bază stabilite pentru gradația 0, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în condițiile și cotele procentuale prevăzute la art. 10 din Legea- cadru nr. 153/2017.

Art. 3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează, Secretar geiferal al județului Maria2^tfmbrăveanu

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIE A PLANTELOR BRAȘOV

Anexa nr.


Salarii de bază

B. PERSONAL CONTRACTUAL

1. Funcții de conducere


Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Salariul de bază 01 IANUARIE 2020

GradI

Grad II

1

Director

S

7277

2

Contabil șef

S

5947

Notă: Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

2. Funcții de execuție

Nr. crt

Funcția

Grad / Treaptă profesională

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei Gradația 0 01 ianuarie 2020

1

Consilier

IA

S

4522

2

Inspector de specialitate

IA

S

4522

3

Inginer

expert

s

3534

4

Magaziner

M;G

2850

5

Muncitor Calificat

1

M;G

2926

6

Muncitor necalificat

I

M;G

2230

7

Paznic

M;G

2242

Notă: Salariile de bază prevăzute la lit.B, pct.2 sunt pentru gradația 0.Salariile de bază pentru gradațiile l-5se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit art.10 din legea nr. 153/2017.

Personalul din compartimentul administrativ, respectiv paznicii, vor beneficia de un spor de noapte de 25% din salariu de bază pentru munca prestată în timpul nopții între orele 22-6, aproximativ 1500 lei/lună/total compartiment.

Personalul din compartimentele tehnic si financiar contabil beneficiază de un spor pentru condiții vatamatoare de munca de 15%, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr.647/12.07.2018, coroborat cu art.34 alin 2 din

OUG 114/2018

Întregul personal beneficiază de indemnizația de hrana conform art. 18 din Legea 153/2017, coroborat cu art.36 alin 1 si alin.6 din OUG 114/2018 cu modificările si completările ulterioare si calculate conform art.2 din HG nr.937/2018

Anexa se va modifica și completa în urma promovării personalului în grade și trepte profesionale și a modificărilor legislative. Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.


Reprezentant salariati Bondoc Emanuel