Hotărârea nr. 179/2020

Hotărârea nr.179 – aprobarea înființării serviciului social: “Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost” în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roF-16

HOTĂRÂREA NR. 179

din data de 28.05.2020

- privind aprobarea înființării serviciului social: “Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost” în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.05.2020;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 7817 din data de 19.05.2020 inițiat de icepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate cu nr. ad. 7817 din data de 0.05.2020 întocmit de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune înființării serviciului social: “Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost” în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând nota de fundamentare nr. 32752/15.05.2020 înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 7817/15.05.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011 și ale H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov nr. 4/20.05.2020 ;

Având în vedere dispozițiile din Anexa nr. 4 “Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioada determinata organizate ca centre rezidențiale pentru persoanele fara adapost, cod 8790 CR-PFA” la Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 29/3.01.2019 pentru probarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor ârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale, precum și prevederile art. 173 alin. (1) lit. “a” și lit. „d”, ale alin. (2) lit. „b” și alin. (5) lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înființarea serviciului social: “Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost” în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu o capacitate de 25 locuri, situat în orașul Victoria, str. Politehnicii nr. 12, jud. Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnează,


Secretar general al județului Maria Jflumbrăveanu