Hotărârea nr. 178/2020

Hotărârea nr.178 – aprobarea Programelor modificate de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.178

din data de 28.05.2020

- privind aprobarea Programelor modificate de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020;

Analizând Referatul de aprobare nr.7565/12.05.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, precum și raportul de specialitate nr. 7565/12.05.2020 întocmit de către Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe prin care se propune aprobarea Programelor modificate de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov; ținând cont de instituirea stării de urgență pe teritoriul României, declarată prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 91/18.02.2020 privind aprobarea Programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.173, alin.(l), lit.”d”, alin.(5), lit.d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 și art.196 alin. (1) lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă programul modificat de activități culturale pe anul 2020, pentru Muzeul de Artă Brașov, conform inexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă programul modificat de activități culturale pe anul 2020, pentru Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Se aprobă programul modificat de activități culturale pe anul 2020, pentru Muzeul de Etnografie Brașov, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Se aprobă programul modificat de activități culturale pe anul 2020, pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. -Se aprobă programul modificat de activități culturale pe anul 2020, pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 - Se aprobă programul modificat de activități culturale pe anul 2020, pentru Centrul Cultural Reduta Brașov, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 - Se aprobă programul modificat de activități culturale pe anul 2020, pentru Școala Populară de Artă și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe și Direcția Economică.


Contrasemnează, Secretar Gentil al Județului Maria Ewunbrăveanu

Consiliul Județean Brașov


Secretar General al Județului, Maria DUMBRĂVEANUInstituția: MUZEUL CASA MUREȘENILOR

PROGRAMUL MODIFICAT AL ACȚIUNILOR CULTURALE PE ANUL 2020

Nr. crt.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

1

„Cultura și civilizație la Casa Mureșenilor” Program educație muzeală

Cunoașterea de către elevi a istoriei locale prin mituri și legende despre Brașov, conștientizarea lucrului în echipă.

4

Joc, comunicare, învățare (responsabil Ovidiu Constantin Savu)

450

Subvenție CJ Brașov

Familiarizarea elevilor de curs gimnazial cu istoria aviației românești și mondiale. în cadrul acțiunii copiii vor construi aeromodele, pe care, în cadrul unui concurs, le vor încerca în zbor. Activitățile se vor desfășura în școlile din județul și orașul Brașov, precum și la sediul muzeului.

Aeromodelism

(responsabil Traian Constantin

Dumbrăveanu)

390

Subvenție CJ Brașov

Promovarea patrimoniului și a secției de literatură „Ștefan Baciu" prin programe muzeale pe perioada vacanțelor.

Arte și meserii în vacanță - Casa „Ștefan Baciu”

(responsabil Roxana Cornea)

370

Subvenție CJ Brașov

Susținerea și dezvoltarea creativății elevilor printr-o serie de ateliere de scriere creativă pe proză și poezie precum: 1. poezia despre mine (un autoportret din cuvinte prin intermediul poeziei/ rescriere în manieră personală a poeziei Autoportret de Ștefan Baciu); poveste S.F. scrisă în 10 pași; atelier de scris scrisori; o zi din viața lui Ștefan Baciu.

Poezie și dans

(responsabil Roxana Cornea)

190

Subvenție CJ Brașov

2

Program expozițional „Blockbuster”

Expoziție multimedia interactivă în cadrul proiectului A.F.C.N. „Istorii 1877 Stories.” Expoziție multimedia interactivă inspirată din rețelele de socializare. Perioada: ianuarie-martie 2020

5

„Istorii 1877 Stories”          la

Casa Mureșenilor

(responsabil Lorena Domocos)

0

Subvenție CJ Brașov

Colecția Cristian Dumitru. Perioada: aprilie-mai 2020

„Jurnale, oracole, amintiri și jucării din anii comunismului” la Casa Mureșenilor (responsabil Ovidiu Constantin Savu)

1900

Subvenție CJ Brașov

Expoziție de fotografie, arh. Teofil Mihăilescu. Perioada: 25 mai-25 august 2020

„Camino del Rey - De laRoma la Compostella”               la

2asa Mureșenilor (responsabil 2ristina Seitz)

5000

Subvenție CJ Brașov

Nr. crt.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

Expoziția de pictură a lui Damo Istvan. Perioada: septembrie 2020

Expoziție de pictură la Casa Mureșenilor (responsabil Ioana Borcan)

6000

Subvenție CJ Brașov

Expoziție cu steaguri ale breslelor medievale bistrițene. Partener: Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud. Perioada: octombrie 2020-februarie 2021

„Ecouri medievale - expoziție de artă textilă”

la Casa Mureșenilor

(responsabil Marinela Loredana Barna)

10000

Subvenție CJ Brașov

3.

„Showmuz”

Promovarea culturii naționale

3

15 ianuarie - Ziua Culturii Naționale

1000

Subvenție CJ Brașov

Cunoașterea istoriei naționale și locale, debut artistic.

Concurs muzeal „24 Ianuarie 1859”

(responsabil Ovidiu Constantin Savu)

3100

Subvenție CJ Brașov

Satisfacerea nevoilor publicului meloman, atragerea unui public nou într-un altfel de loc decât sălile de spectacol.

„Recitalul de la ora 5” (responsabil Lorena Domocos)

5600

Subvenție CJ Brașov

4

Proiecte cu finanțare nerambursabilă

Digitalizarea (catalogarea și scanarea) a 13440 de bunuri culturale de patrimoniu din Arhiva Mureșenilor

1

E-Cultura

0

TOTAL, din care:

34000

Subvenție Consiliul Județean Brașov

34000

Finanțare nerambursabilă

0


Contabil șef, Tatiana GHEO EDirector execuți

Nicolae SĂQ


DMP, IU


Consiliul Județean Brașov

Instituția: BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “GEORGE BARIȚIU” BRAȘOV


Secretar General al Județului,

Maria Dumbrăveanu

PROGRAMUL MODIFICAT AL ACȚIUNILOR CULTURALE PE ANUL 2020


Nr.crt

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. Proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut pe program (lei)

1.

REVISTA ASTRA

Editarea acestui periodic este pentru bibliotecă una din cele mai importante activități, biblioteca fiind      editoarea

singurului periodic cultural al județului.

3

-Revista istorie

- Supliment.

Literatura, arte și idei -Suplimente carte

75.000

2.

BIBLIOTECA PENTRU / ÎN COMUNITATE

Programul

Biblioteca pentru/în comunitate vizează proiecte și activități culturale, informative, educaționale și de divertisment.

5

- Serile George

Barițiu

-Universul artelor -Multiculturalitatea în spațiul bibliotecii

-SCIEFEST 2020 -Expoziție panouri

Casa Baiulescu

5.000

3.

BIBLIOTECA EXTRA MUROS

Programul Biblioteca extra muros însumează toate activitățile și evenimentele organizate       de

bibliotecă în afara spațiilor ei proprii, în comunitate, prin intermediul bibliotecilor sau cooperând direct cu comunitatea, atât în oraș, din județ.

3

 • - Concursul jocurile

tradiționale        ale

Brașovului, ediția a cincea

 • -  Biblioteca centru metodologic

 • -  Hamacul cititor/ Lecturi pentru alinare

5.000

4.

BIBLIOTECA -

CENTRU DE

EXCELENȚĂ

Acest program are în           vedere

organizarea     de

acțiuni culturale care contribuie în mod direct la educația pentru dezvoltare a tuturor categoriilor socio-profesionale și de vârstă ale publicului în mod general și a copiilor și tinerilor în mod special.

4

 • -  Educație pentru dezvoltare -Biblioteca - cluster

cultural           al

patrimoniului imaterial

 • - Biblioteca - al treilea spațiu -Biblioteca 3.0

5.000

5.

BIBLIOTECA DESPRE BIBLIOTECĂ

Prin acest program Biblioteca Județeană Brașov își promovează propriile produse culturale, cu adresabilitate atât către beneficiarii brașoveni, cât și către bibliotecarii români. Prin acest program sînt puse în valoare mai ales parteneriatele bibliotecii cu alte biblioteci din România, dar și cu asociația profesională

4

-Editarea volumului în memoria lui Gernot Nussbâcher -Editarea volumului de lucrări ale conferinței

Robotică         și

imprimare 3D

- Expozția colectivă de fotografii în colaborare       cu

ANBPR -Bibliobicicleta

5.000

6.

BIBLIOTECI

FĂRĂ FRONTIERE

Programul are în vedere participarea și        implicarea

bibliotecii și a bibliotecarilor în colaborarea profesională în țară, dar și internațională, contribuind      la

schimbul       de

experiență, stimularea inovației și         afirmarea

4

 • - Brașovul și IFLA

 • - Brașovul în lume-conferinta internaționala de biblioteconomie -Expobiblio -Comisia profesionala ANBPR și ABR

5.000

profesională      a

potențialului nostru.

7.

BIBLIOTECA

GENERATOARE

DE PROIECTE

Prin acest program se asigură o parte din cotele de cofinanțare pentru proiectele câștigate de bibliotecă în cursul anului 2018.

1

Proiectele câștigate pe finanțări nerambursabile, pe cele mai diverse linii, fie că este vorba de proiecte internaționale, europene sau cu finanțare națională și locală.

0

TOTAL 100.000 lei


Dir. Adj, Claudia Andrei


Consiliul Județean Brașov

Instituția: Muzeul de Artă Brașov


Secretar General al Județului, t Maria DumbrăveanuPROGRAMUL MODIFICAT AL ACȚIUNILOR CULTURALE PE ANUL 2020


Nr. crt.

Perioada

Genul

Titlul

Cheltuieli propuse

Buget prevăzut (mii Iei)

Spațiul alocat

Responsabil/ curator

Observații

1.

12 iunie - 9 august 2020

Pictură, instalație

Expoziția Andrei Popa „Fluo Immersion”

Materiale promoționale (invitații, afișe, banner), materiale expoziție (roll-up, etichete), cazare invitați (1x2 nopți cazare)

1,5

2 săli

Radu Tătaru

2.

21 august -11 octombrie 2020

Grafică

„Arta de a dărui. Grafică europeană din colecția George Șerban”

Catalog, cazare, materiale promoționale (invitații, afișe, banner), materiale expoziție (roll-up, etichete)

11

3 săli

Radu Popica

Salvador Dali Gustav Klimt Pablo Picasso Henri Matisse

3.

2 octombrie-1 noiembrie 2020

Pictură, grafică

Hans Mattis-Teutsch. Sub semnul avangardei

Transport, asigurare

3

Radu Popica

Expoziție itinerată la Muzeul Municipiului București

4.

30 octombrie 2020-28 februarie 2021

Pictură, grafică

„Eternitatea modernității -patru generații din familia artistului Mattis-Teutsch”

Indemnizație curator, Materiale promoționale (invitații, afișe, banner), materiale expoziție (roll-up, etichete), tipărire catalog

21

3 săli

Sînziana Dumitrescu

5.

14 noiembrie 2020

Eveniment

Noaptea Muzeelor a XVI-a ediție a Nopții Europene a Muzeelor

Materiale promoționale (afișe, banner)

0,5

Radu Tătaru

Conform deciziei Rețelei Naționale a Muzeelor din România

6.

Septembrie, Octombrie, Noiembrie 2020

Eveniment

Conferințele muzeului de artă (3 conferințe despre arhitectura și arta Brașovului)

Indemnizații conferențiari (2), cazare (lx 2 nopți), materiale promoționale

3,5

Radu Popica

(Datele exacte vor fi confirmate de conferențiari)

7.

Ianuarie -decembrie 2020

Educație muzeală

Programe educative („Muzeul pe înțelesul tuturor”, „Cunoaște-i pe artiștii brașoveni!”, „Detectivi în artă”, „Ateliere creative”, „Literatura și arta”)

Materiale promoționale, materiale activități educative

3

Sânziana Dumitrescu

8.

Octombrie-noiembrie 2020

Publicație

Album 5 secole de pictură brașoveană

Tipărire album pictură

16

-

Radu Popica

9.

lunie-iulie 2020

Promovare

Promovare ofertă muzeu în rândul turiștilor

Flyer promovare (A4/3 - 6000 buc.)

1

Radu Tătaru

TOTAL

60,5

Consiliul Județean Brașov

Instituția: MUZEUL DE ETNOGRAFIE BRAȘOV

Președinte,                       ’                Secretar General al Județului,

Adrian-Ioan Veștea^/^z'''^/                   Maria Dumbrăveanu

PROGRAMUL MODIFICAT AL ACHUNILOR CULTURALE PE ANUL 2020

9

Nr. crt.

Program

Scurta descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programul ui

Denumirea proiectului

Scurta descriere a proiectului

Buget modificat 2020

1

Programul Cercetarea științifică și evidența patrimoniului

Documentare prin înregistrări audio si video, realizare foto si achiziții muzeale;

6

1.1 Etnologia de urgență

Continuarea cercetărilor de urgentă în zonele rurale ale jud.Brasov pentru completarea colecțiilor si imbogatirea arhivei de martori etnologici ai muzeului

Cercetări de teren de tip monografic in sate din Tara Oltului,Tara Barsei si zona Rupea: Voivodeni, Ludișor, Luța

Perioada -OCT.2020

Trim IV

4.000 lei

Monitorizarea si valorificarea patrimoniului imaterial înscris

in Lista reprezentativa UNESCO

1.2 Tradiții ecvestre în civilizațiile pastorale din Europa

Includerea obiceiului Junii din Șcheii Brașovului și Brașovechi -fenomen viu pe lista patrimoniul reprezentativ UNESCO

Cercetări comune privind performarea unor ritualuri similare ecvestre în Sardinia, Italia, Polonia și Cehia; analogii cu practicarea obiceiului Junilor din Șcheii Brașovului

Perioada AUG-DEC.2020

Trim III

4.800 lei

Trim IV

2.000 lei

1.3 Meșteșuguri și meserii de odinioară

Programul aduce in atentia publicului tanar meseriile artizanale pe cale de dispariție: oameni, materii prime, instrumentar, produse realizate in mediul rural si urban.Ateliere de altadată de palarieri si de reparat umbrele din Brașov si Fagaras

Cercetare de teren si arhiva privind ateliere de pălarieri si de reparat umbrele din Brașov si Fagaras

Perioada NOV.2020

Trim IV

1.500 lei

1.4 Reprezentări urbane; locuri, oameni, mod de viață Documentare de arhivă si in colecții private privind personalități tradiții, obiceiuri, asociații cu impact in societatea urbană in sec.XIX -XX ASTRA si simbolul junilor brașoveni in afirmarea identității românești transilvănene

Recuperarea si restituirea unui episod din cooperarea dintre junii brașoveni si Casa Regală

Perioada IUL.-AUG 2020

Trim III

1.000 lei

l.b

Subprogramul Evidența științifica

4

l.b.l. Digitizarea pieselor din colecțiile muzeale

Programul de digitizare a colecțiilor va fi continuat, cât si activitatea de realizare de fișe DOCPAT

Trim I-IV

l.b.l. Clasarea patrimoniului muzeal

Programul de clasare la categoriile FOND și TEZAUR va continua și în următorii 3 ani

Trim 1-FV

l.b.3. Sistematizarea arhivei de specialitate Martori etnologici

Continuarea sistematizării arhivei de martori etnologici (transcrieri de casete, imagini și filmări de teren); se va implementa un soft de căutare tematică

Trim I-IV

l.b.4. îmbogățirea patrimoniului

Mărirea colecțiilor prin achiziții si pe teren cât și donații la sediu.

Trim. I

1.200 lei

Se va pune accent pe colecțiile de reprezentare urbana si cu specific din zonele Săcele,Țara Oltului;

Perioada MAR-DEC. 2020

Trim. II

3.000 lei

Trim. III

5.800 lei

Trim. IV

20.000 lei

2.

Programul Conservarea și Restaurarea patrimoniului muzeal

2.b

Subprogramul

Conservare preventivă

2

2.b. 1 Controlul permanent al pieselor expuse si depozitate în colecții muzeale pentru evitarea factorilor de degradare

Măsuri de conservare preventivă a pieselor din colecțiile muzeale; dotări pentru depozite; cursuri de formare pentru resursa umană

Trim I-IV

2.b.2 Reabilitarea si refuncționaliza-rea Muzeului etnografic Sacele și Centrul de Conservare, Restaurare și Resurse - proiectare si demarare execuție lucrări

Anul 11 Stabilirea unui plan operațional prioritar pentru lucrări de conservare la Muzeul Etnografic Săcele

Demararea acțiunii de retragere din expunere a pieselor de la Muzeul Săcele și inițierea unor acțiuni de conservare a viitoarelor exponate

Trim I-IV

2,c

Subprogramul Restaurarea patrimoniului muzeal

1

Restaurări de piese pentru expoziția permanentă cu prioritate pentru Muzeul din Săcele

Restaurări de piese privind instrumentarul pastoral, costume și recuzita rituală

Trim I-IV

3.

Programul Valorificarea patrimoniului cultural

3.b

Subprogram expozitional

Proiect expozitional

Aduce în atenția publicului meseriile artizanale, oamenii specializați și atelierele lor

3.b. 1 Organizarea expoziției temporare Meșteșugul cojocăritului în zona Rupea; Meșteșugul cojocăritului în Țara Bârsei

Piese din colecție, imagini de arhiva, interviuri despre memoria locurilor și a meșterilor;

Perioada OCT-DEC. 2020

Trim. IV

6.000 lei

Proiect expozitional

Aduce în atenția publicului ritualuri, recuzită ritualică, piese de harnașament unice în România

3.b.2 Organizarea expoziției temporare Caii Junilor și împodobirea lor.

Se prezintă în premieră elemente de harnașament specifice cailor Junilor din Brașov (recuzita rituală);

Perioada IUL. 2020

Trim. III 1.000 lei

Proiect expozitional

Proiect pedagogic muzeal de cunoaștere a manifestărilor rituale la sărbătorile Crăciunului

1

3.b.3 Organizarea evenimentului

Iată vin colindătorii!

Cunoașterea de către elevi a obiceiului colindatului la Crăciun, învățarea de colinde, imagini de la colindat) - concurs interactiv Perioada DEC. 2020

Trim. IV

3.000 lei

Proiect expozitional

Valorificarea moștenirii culturale a noilor brașoveni

3 .b.4 Ia si cămașa de acasa

Valorificare patrimoniu textil public si privat in expoziție -atelier

Perioada IUN-IUL.2020

Trim. III

2.000 lei

3.c

Subprogramul

Activitati metamuzeale si apariții editoriale

Apariții editoriale

3.C.1 Publicarea "Corespondenta

Guști” Dr.Zoltan Rostas

- documente inedite din colecția

MEBV

Perioada OCT-NOV. 2020

Trim. IV

10.000 lei

Activitati metamuzeale

3.C.2 Târgul Meșterii și artizanii Transilvaniei

Activitate de promovare a meșteșugarilor și artizanilor din sud-estul Transilvaniei

Perioada OCT-DEC. 2020

Trim. IV

2.000 lei

4.

Pedagogie muzeală

4.a.

Subprograme de pedagogie muzeala

4. 1 Povestea vorbei

Ateliere pedagogice pe diverse teme coordonate de meșteri și artizani; pornind de la explicarea unui proverbe și zicători se prezintă anumite meșteșuguri dispărute sau pe cale de dispariție (ex. Bate fierul cât e cald!) Fierăritul Perioada IUN-DEC.2020

Trim.II

6.000 lei

Trim.IV

4.000 lei

4.2 Mândru June Brașovean

Organizarea unor ateliere de inițiere a copiilor din ciclul primar și gimnazial în jocurile specifice junilor (Hora junilor și Brașoveanca); videoproiecții despre jocurile și obiceiurile junilor; angrenarea copiilor în activități de promovare; parteneriat cu Societatea Junilor Brașovecheni

Perioada OCT-DEC. 2020

Trim. IV

3.000 lei

4.3 Poveștile Brașovului

-atelier de povești pentru părinți copiii și bunici (program interactiv cu o tematică multiculturală dedicat familiilor);

- lecturi publice, insotite de videeproiectii cu ilustrații ale unor legende locale si mituri

urbane; oferirea unor chei de lectura si interpretare a miturilor si reprezentărilor din imaginarul brașovean

Perioada SEPT. 2020

Trim. 111

1.000 lei

4.4 Sa învățăm diversitatea !

Ateliere de educație nonformală dedicate publicului tânăr prin care

Trim.IIl

2.500 lei

patrimoniul imaterial și mobil al etniilor conlocuitoare din județul Brașov este adus in atentia publicului prin metode interactive (jocuri de rol, proiecții video, parada de costume);

Perioada IUL-DEC. 2020

Trim.IV

2.000 lei

4.5. Șezătoare în Muzeul de Etnografie

Atelier de inițiere în cusut și brodat semne și simboluri magice din zona județului Brașov; pentru organizarea atelierelor se vor realiza niște kit-uri de cusut care vor cuprinde ac, mulinetă de ață, etamină sau pânză, o planșă cu instrucțiuni pentru realizarea unui obiect cusut cu un simbol (perniță cu lavandă, perniță de ace etc.) (ediția I);

Perioada OCT-DEC.2020

Trim. IV

2.500 lei

4.6 Zilele Muzeului de Etnografie

Program de promovare a activitatilor culturale, de pedagogie muzeala si de promovare a patrimoniului imaterial

Perioada DEC. 2020

Trim IV

4.000 lei

5.

Subprogramul de promovare turistică

5.a.

5.1 Etnoturismul si muzeele

-Itinerar» europene

-Destinații culturale de excelenta -rețeaua EDEN

Inserarea ca atracție turistică a MEBv în circuitele și itinerariile europene (Via Sancti Martini, Transhumance), organizarea de briefing-uri pentru turiști în MCU (promovarea prin videoproiecții a patrimoniului cultural al județului); Promovarea patrimoniului din destinațiile culturale de excelență la nivel european (rețeaua EDEN) din județul Brașov

Perioada FEBR -DEC. 2020

Trim. I -IV

5.2 Muzeul de lângă tine!

Campanie de publicitate și educație culturală în spații alternative, externe;

Continuarea promovării prin materiale video și spoturi pe displayurile proprii și pe cele ale partenerilor Immochan (Coresi Mall), RatBv, centrele de informare turistică din Brașov, Codlea și Predeal;

Perioada 2020

Trim. II

1.000 lei

Trim.III

3.000 lei

Trim.IV

3.500 lei

TOTAL ACȚIUNI CULTURALE 2020 (finanțare CJ)

99.800 lei

MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE BRAȘOV
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Președinte Adrian loan Vește

PROGRAM DE ACȚIUNI CULTURALE 2020

Diminuare 40%, aprilie 2020

Nr. crt.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte/ program

Denumirea proiectului

Buget prevăzut/ lei

Sursa de finanțare

1.

PROGRAMUL Cercetarea științifică și evidența patrimoniului cultural

Protejarea, conservarea, restaurarea, cercetarea și extinderea colecțiilor de bunuri culturale sunt direcțiile de acțiune clasice ale muzeului.

c|||OS|

55.000

1.1.

Subprogramul Cercetarea Arheologică sistematică

Muzeul Județean de Istorie Brașov este singura instituție a Județului Brașov care cercetează, protejează și controlează siturile arheologice din județul Brașov. Cercetările sistematice și descoperirile întâmplătoare demonstrează că Județul Brașov are un potențial arheologic excepțional.

1

50.000

1.1.1

Șantierul arheologic Castrul roman Cumidava

50.000

CJ

1.2

Subprogramul Cercetare

Este un program de cercetare destinat comunităților județului Brașov, în

4

5.000

CJ

Istorie locală1

contextul istoriografiei sărace a județului (există puține lucrări inclusiv privind istoria orașului Brașov).

1.2.1

Poarta Transilvaniei (colecția de arme)

5.000

CJ

1.2.2

Județul Brașov în istoria turismului și sportului

0

CJ

1.2.3

Istoriografia Județului Brașov

0

CJ

1.2.4

Istoria muzeelor din Brașov

0

a

2.

programul Valorificarea patrimoniului cultural

Direcția de acțiune privind valorificarea patrimoniului prlntr-un discurs muzeal personalizat comunității brașovene, interacțiunea cu publicul și adaptarea muzeului la strategiile șl politicile culturale naționale este dezvoltată în primul rând prin Programul „Valorificarea patrimoniului cultural".

lllllsl

65.000

2.1

Subprogramul Expoziții

Include continuarea documentării expoziției permanente „Identitatea istorică a Brașovului" și realizarea de expoziții temporare

4

35.000

2.1.1

Expoziția temporară Brașov 1987

0

Parteneri: Asociația 15 Noiembrie 1987, TVR, Penitenciarul București -Jilava, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria

1 Subprogramul Cercetare Istorie locală beneficiază și de Programele Cercetarea de arhivă și Valorificarea patrimoniului cultural din cadrul Planului de management 2019 - 2024.

Exilului Românesc, CNSAS, Agenția Națională de Presă AGERPRES, I.S.U. „Țara Bârsei" al Jud. Brașov, Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov. Finanțator în 2018: CJ

2.1.2

Expoziția temporară Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești la St. Petersburg

0

Finanțatori: CJ, Arhivele Naționale ale Rusiei și Centrul Rus de Știință și Cultură din România

2.1.3

Expoziția temporară Familia Regală Română în arhivele Rusiei

20.000

Finanțatori: CJ, Arhivele Naționale ale Rusiei și Centrul Rus de Știință și Cultură din România

2.1.4

Expoziții temporare outdoor

BRAȘOV 100 +2

15.000

CJ

Parteneriat Primăria Brașov

2.2

Subprogramul

Apariții editoriale

Criteriile de selecție pentru anul 2019 sunt popularizarea istoriei locale și susținerea activității științifice

1

30.000

2.2.2

Albumul Istorii din '89 în benzi desenate istorice

- ediție în limba franceză

30.000

3.

PROGRAMUL

Educație muzealâ

Un obiectiv general este creșterea accesului și participării tinerilor la activitățile muzeului prin constituirea unui portofoliu de proiecte de educație muzeală ținând cont de necesitățile comunității locale.

3

3.250

3.1

Arta mozaicului

3.000

CJ

3.2

Inițiere în arheologie

250

CJ

3.4

Brașovul 3 M

0

CJ

4.

PROGRAMUL Agendă culturală

Afirmarea muzeului ca un adevărat operator cultural pe plan local, național și internațional

3

55.000

4.3

Proiectul de cercetare, restaurare și conservare

Bate fierul la Bastion

35.000

CJ

Parteneri: Asociația PRO PATRIMONIO

4.6

Proiectul internațional Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești - expoziția de deschidere Maryhill Museum 80th anniversary

20.000

Finanțatori:

CJ, Maryhill Museum of Art Parteneri: ALIANȚA, Ambasada României în S.U.A., Asociația Forums

4.10

Festivalul Etnovember 2020

0

Parteneriat Universitatea „Transilvania" din Brașov

TOTAL ACȚIUNI CULTURALE 2020

178.250Șef serviciu ICTSCRE/ Iureș Nicoleta


Contabil șef,


Director Execirtiv ICTSCRE Nicolae Săcuia


Șef Serviciu-Secția Artă, RaduTătaru . z?

Șef Serv. ICTSCRE

Nicoleta IureșContabil șef,

Ec. Balca RozaliaSef servt'c iu

Alicei^ IuConsiliul Județean Brașov

Instituția: CENTRUL CULTURAL REDUTA 1

Președinte, Adrian-Ioan VeșteaSecretar General al Județului, „ Maria Dumbrăveanu


AL ACȚIUNILOR CULTURALE PE ANUL 2020


Nr. ctr.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

1.

FASTIS

Calendarul evenimentelor culturale

Evenimente și aniversări / comemorări cultural naționale, întruniri de specialitate, dezbateri și conferințe.

4

 • 1. 15 ianuarie - Ziua Națională a Culturii

 • 2. 24 ianuarie - Ziua Micii Uniri

 • 3. 1 octombrie - Ziua Internațională a Muzicii ( Beethoven - portret de compozitor)

 • 4. 1 decembrie - Ziua Națională a României

30 000 lei

Subvenție C.J.

2.

FESTART

Festivalul Național de Obiceiuri

1

"Cununa”, ediția a V-a, octombrie

40.000 lei

Subvenție C.J.

3.

CONTEMP-ART

Rezidențe de Artă contemporană, Digitală & Video-Sound, salon de artă tradițională.

2

 • 1. Oameni și datini, Ediția a V-a, noiembrie

 • 2. Lada de zestre (permanent)

20.000 lei

Subvenție C.J.

4.

EDU+

Susținerea creativității tinerilor, programe de formare pentru voluntari, program de educație cinematografică, cursuri de balet.

3

EDU+Junior+Voluntari (permanent)

20.000 lei

Taxe de curs

Subvenție C.J.

5.

MAȘINA DE VISE

Producții de teatru, dans, și muzicale. Premiere, reprezentații la sediu și în deplasare, spectacole de dans, sunet și lumini.

15

Stagiune de spectacole de teatru (îmblânzirea Scorpiei / iHamlet / BalkanExpress ), musicale (Contratimp musical - Ada Milea, Percussion...escu etc), balet (Arabesque), film (Premiere), dans contemporan (Too good not to show), happening, performance.

60 000 lei

Subvenție C.J.

6.

MERIDIAN

Participări ale ansamblurilor Redutei la festivaluri, gale în țară și în străinătate.

2

Ansamblul Poienița, Corul Concentus, Trupa de teatru Redoute, Ansamblul de dansuri germane Korona, Corul mixt maghiar Dalarda.

20 000 lei

Subvenție C.J.

7.

SUPORT

Program pentru persoane vârstnice, evenimente caritabile, mental health.

2

Spectacole cu intrarea liberă pentru vârstnici Spectacole caritabile, Documentare.

10.000 lei

Subvenție C.J.

8.

CULTURĂ ȘI TRADIȚIE

Conservarea și reconstituirea obiceiurilor tradiționale, promovarea cântecului popular.

Publicații cu caracter etnografic.

5

Activități de cercetare, conservare a patrimoniului cultural imaterial;

Reconstituiri de obiceiuri tradiționale;

Publicarea unei ediții revăzute și adăugite a lucrării "Alimente, bucate și leacuri din zona Brașovului”

50 000 lei

Subvenție C.J.

TOTAL: 250 000 LEI


Contabil sef, Mariana H&disteanu

Șef serviciu ICTSCRE, *

Nicoleta Iureș L

Director executiv DMP, Nicolae Săcfciiu


'EAN

Șl MESERII


Nr ’r-q....... L\5A


Data ~ OG ■

Consiliul Județean Brașov

Instituția:ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII „TIBERIU BREDICEANU”

Președinte,

Secretar General al Județului,

Adrian-Ioan Veștea ^^-—7    ______

X                                           , Maria Dumbrăveanu

1/                                     f

PROGRAMUL MODIFICAT AL ACȚIUNILOR CULTURALE PE ANUL 2020

Nr. ctr.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

1.

Programul ART Festival

Festivalurile și concursurile artistice au un impact social, și mai ales cultural, important într-o comunitate. Ținta este una importantă-integrarea instituției intr-un circuit național de festivaluri și concursuri naționale și europene.

2

 • 1. Festivalul Național de Teatru „De-a risu’ plînsu”. Ed X

 • 2. Festivalul național de interpretare vocală „Brașov Art Talent” ed.a VT-a

15.000

27.000

2.

Programul ART Clasic

Urmărește atragerea tinerilor către arta clasică prin prezentarea instrumentelor și repertoriului clasic, prin prelegeri și lecții deschise publice, care să-i stimuleze și să-i îmbogățească spiritual.

50

 • 1.  Audiție în clasă-clasa de chitară

 • 2. Premiera „Oglinda vieții” după schițe și piese de IL Caragiale

 • 3.  Spectacol de teatru „Jubileul” de A.P Cehov

 • 4.  „Oglinda vieții” după schițe și piese de ÎL Caragiale

 • 5.  Premiera „ Două lozuri” de 1.1.

Caragiale

 • 6.  Audiție de chitară clasică

 • 7. Premiera „ Peripețiile lui Goe” după 1.1. Caragiale

 • 8. Premiera „Mofturi la Union” de I.L. Caragiale

 • 9. ;,De ziua ta mămico” -recital de chitară clasică, partener Liceul de muzică,, Tudor Ciortea”

 • 10. Audiție de clasă -chitară clasică

 • 11. Ziua mamei-spectacol de pian si vioară

 • 12. „Mofturi la Union” de I.L. Caragiale

 • 13. Mărțișor-clasa de chitară

 • 14. Premiera „Jocul de-a vacanța” de

M. Sebastian

 • 15. Spectacol de teatru „Căsătorie cu bucluc”

 • 16. Un rendez-vous la vemissage

 • 17. Premiera „Flecărelile femeilor” de Moliere

 • 18. „Flecărelile femeilor” de Moliere

 • 19. Premiera „ Capra cu trei iezi ” de I Creangă

 • 20. Audiție de chitară clasică

 • 21. Spectacol de teatru „Cenușăreasa” de Frații Grimm

 • 22. Premiera „Fata cinstită” de Carlo Goldoni

 • 23. Premiera „Basme și povești românești”

 • 24. Premiera „întâlnire cu Marin Preda”

 • 25. „Basme și povești românești”

 • 26. „Jocul de-a vacanța” de M.

Sebastian

 • 27. Spectacol anul I- improvizații teatru

 • 28. Spectacol de teatru

 • 29. „întâlnire cu Marin Preda”

1.200

2.500

 • 30. Melodiile primăverii-spectacol de pian

 • 31. într-o seară de mai-spectacol de pian și vioară

 • 32. Recital de pian

 • 33. Audiție de clasă de pian

 • 34. „Cântecele copilăriei”- audiție clasele de pian, sala festivă a Liceului de muzică

 • 35. Spectacol de chitară

 • 36. Spectacol de chitară

 • 37. Spectacol de pian și vioară

 • 38. Recital de chitară clasică, partener Liceul de muzică,, Tudor Ciortea”

 • 39. Audiție „ De-a școala fără glume”

 • 40. Recital de pian, Sala mică Patria

 • 41. Spectacol de chitară

 • 42. Ajunul surprizelor- spectacol clasa de pian

 • 43. Recital de pian,Sala mică Patria

 • 44. 0 seară de iamă-recital de pian

 • 45. Spectacol de chitară

 • 46. Seară de iamă-audiție de clasă

 • 47. Serbare de Crăciun- clasa de pian

 • 48. Flori de nea-spectacol de vioară

 • 49. „Colinda de Crăciun”- audiție clasele de pian, sala festivă a Liceului de muzică

 • 50. Audiție de chitara

3.

Programul AR I Contemporan

Prin spectacole, lecții deschise, și alte tipuri de evenimente. Scopul acestui program este dezvoltarea gustului pentru arta contemporană în rîndurile celor mai tineri, un mijloc de selectare și atragere către școala populară, de

18

 • 1. Ziua îndrăgostiți lor-spectacol de muzică ușoară Valentines Day

 • 2. Dor de primăvară-spectacol de muzică ușoară

 • 3. Voci de primăvară -spectacol de muzică ușoară și populară

potențiali elevi.

 • 4. 0 vacanță muzicală- spectacol de muzică ușoară

 • 5. Parada de design vestimentar, Centrul de evenimente Lux Divina

 • 6. „Eu, un copil talentat”- audiție clasa de pian și orgă

 • 7. Producție de clasă percuție

 • 8. Prin lumea filmului muzical

 • 9. Seară de saxofon și flaut

 • 10. Spectacol de percuție

11 .Deja, vacanță...

 • 12. „Acordeon live”

 • 13. Producție de clasă percuție

 • 14. „Fulgi de nea”-spectacol de pian si acordeon

 • 15. Altfel de colind- spectacol de muzică ușoară

 • 16. în așteptarea lui Moș Crăciun

 • 17. Fulg de nea

 • 18. Audiție de chitara

1.000

4.

Programul ART Debut

Proiecte menite să promoveze și să lanseze cei mai reprezentativi elevi

1

1. Expoziție personală eleva Piperea Elena, de artă decorativă,, Lumină și culori”, Alianța Franceză

700

5.

Programul ART Atelier:

Urmărește să completeze cunoștințele elevilor în afara cursurilor prin ateliere, workshop-uri, lecții deschise susținute de profesorii școlii dar și de personalități artistice invitate

29

 • 1.  Masterclass Entertainment Debut ed.X

 • 2. Oră deschisă-clasa de pian

 • 3. Workshop de design vestimentar „Pietre”

 • 4. Workshop de design vestimentar -imprimeu vestimentar,, Gustav Klimt”

 • 5. „Tânărul Pianist”-oră deschisă pian

 • 6. Workshop de chitară

30.000

 • 7.  Workshop la Fabrica de pielărie și accesorii,, Selezione”

 • 8. Povești de film-lecție deschisă

 • 9. Lecție deschisă canto muzică ușoară

 • 10. Workshop de ceramică-,, Roata olarului”

 • 11. Producție clasa orga electronică,nai si saxofon

 • 12. Producție clasa nai

 • 13. Workshop de sculptură

 • 14. Workshop de chitară

 • 15. Workshop de chitară

1. Workshop de accesorii vestimenntare „ Ziua pantofului”

 • 16. „Prietenii acordeonului”-oră deschisă acordeon

 • 17. Lecție deschisă clasa de teatru

 • 18. Pe străzi intemaționale-lecție deschisă

 • 19. Lecție deschisă orgă

 • 20. Lecții deschise de canto

 • 21. Workshop dans popular, coregraf Buzea, Zalău

 • 22. Workshop de design vestimentar la Fabrica Rouleau- Guichard Roumanie

 • 23. Workshop de chitară clasică „Noi inovații în domeniul tehnicii chitarei clasice

 • 24. Workshop de design vestimentar la Fabrica de încălțăminte Codlea

 • 25. Lecție deschisă pian

 • 26. Workshop de chitară clasică „Procesarea grafică muzicală asistată de computer,,

300

 • 27. Lecții deschise dans classic și dans modem

 • 28. Oră deschisă clasa de pian

 • 29. Workshop de chitară

6.

Programul ART Expoziții

Promovarea secției de arte plastice și vizuale prin expoziții de artă.

11

1. Expoziție de artă decorativă „ Geometrii în alb”

 • 2.  Expoziție de grup,grafică Galeria 0

 • 3.  Expoziție de artă decorativă tapițerie „ Poarta solară”

 • 4.  Expoziție de artă decorativă,, Mărțișor de suflet”

 • 5. Expoziție de pictură, Mediateca

 • 6. Expoziție de fotografie, Mediateca

 • 7. Expoziție de artă decorativă,, Fantezii textile”

 • 8. Expoziție grafică -anul III

 • 9. Expoziție de artă decorativă,, Lumea apelor”, Alianța Franceză

 • 10. Expoziție de artă decorativă,, Decorațiuni de Crăciun”

 • 11. Expoziție de design vestimentar,, Bolero”

1.000

1.000

7.

Programul ART Tradiții

Are ca obiective: cunoașterea valorilor fundamentale ale folclorului românesc; cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor românești; păstrarea notei de autenticitate și originalitate a tradițiilor      și obiceiurilor

românești;    descoperirea și

culegerea de folclor autentic; descoperirea      meșteșugurilor

autentice din spațiul cultura brașovean.

24

 • 1. Producție clasa saxofon popular

 • 2. Dragobete pupă fete-spectacol de folclor

 • 3.  Producție de clasă-clasa de canto popular

 • 4. „ Mama,icoană sfântă”

 • 5. Spectacol clasa de canto și saxofon

 • 6. Ziua mamei- spectacol de dans popular

 • 7.  Spectacol folcloric de Ziua Femeii, Căminul cultural Dumbrăvița, secția externă de dans popular

 • 8.  Spectacol de canto,orgă și saxofon

 • 9. Workshop de dans popular,

coregraf Popa Gică

 • 10. Producție clasa saxofon

 • 11. Mărțișor muzical -clasa canto pop

 • 12. Producție de clasă-clasa de canto popular

 • 13. Concert de muzică populară și modernă,, Tradiție și modernism”

 • 14. Producție clasa saxofon

 • 15. Spectacol de dans popular dedicate Zilei copiilor

 • 16. Producție clasa saxofon

 • 17. Ziua iei -spectacol de dans popular

 • 18. Producție clasa nai

 • 19. Producție clasa orga electronic si saxofon

 • 20. Ziua recoltei de aur

 • 21. Producție de clasă-clasa de canto popular

 • 22. Spectacol „Seară balcanică a muzicii și dansului”, Căminul cultural Dumbrăvița, secția externă de dans popular

 • 23. Producție clasa saxofon

 • 24. Producție clasa saxofon

300

8.

Programul Creștin ART:

Arta vine aproape de cei în suferință, persoane defavorizate, cu scopul de alina dar și de a-i ajuta prin cultură și educație. Un alt caracter al programului este includerea în sistemul școlii, a elevilor care provin din rîndurile acestor categorii. Programul cuprinde și evenimente de

5

 • 1.  Expoziție de pictură și icoane Okianoteca

 • 2.  Expoziție de iconografie și pictură pe șevalet, parteneriat Asociația Tinerii din ziua de azi

 • 3. Expoziție de iconografie și pictură

 • 4.  Spectacol caritabil de muzică ușoară, Căminul pentru personae vârstnice Noua

9. Programul E-ART


10. Programul ART Eveniment


spiritualitate creștină reflectată de clasa de iconografie a școlii, dar și de alte forme de artă._____________

Propune       proiecte cu

implementare în     format

electronic. Mediul extern în care funcționează             instituția,

promovează tot mai mult tehnologia și digitalizarea Opțiunile beneficiarilor, care sunt dintre cei tineri, în general, optează pentru un sistem electronic de rezolvare a situației. Unele din activitățile anilor trecuți sunt benefice pentru a completa cu succes tabloul de evenimente viitoare, și anume spectacolele comemorative de 1 Decembrie; „ Zilele Școlii de Artă”, sărbătorile de Crăciun, de Paști etc.


5. Spectacol caritabil de muzică ușoară


1. "E-Visual Art Debut" E- 4.000 expozițiaNațională de Arte Plastice și Vizuale ediția VI2020

Spațiul virtual pe site www.artebrasov.ro


TOTAL


 • 1. Ziua Unirii Principatelor Române

 • 2.  Zilele Școlii de Arte ed.XLVIIț a 5.000 47-a ),CC.Reduta

 • 3. Ziua Unirii Principatelor Române-secții externe

 • 4. Mândru că sunt român

 • 5.  1 Decembrie-spectacol de folclor

 • 6.  Spectacol folcloric de 1 Decembrie,

Căminul cultural Vlădeni, secția externă de dans popular__

89.000 lei


Director,

Carmen Moruz


Director executiv D


ȘCOALA 'Șa 7° POPULARĂ V | DE ARTE L_1b meserii w* TIBERIU BREDICEANU ‘k BRAȘOV /fNicolae Săcui.


Șef serviciu ICTSCRE, Nicoleta Iureș