Hotărârea nr. 177/2020

Hotărârea nr.177 – aprobarea taxelor de şcolarizare pentru cursurile organizate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, în anul şcolar 2020-2021

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Județul Brașov , >
Cod F-16

HOTĂRÂREA NR177.

din data de 28.05.2020

- privind aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, în anul școlar 2020-2021

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.05.2020

Analizând Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică înregistrat cu nr. 3904/17.03.2020 și Referatul de aprobare propus de domnul președinte al Consiliului Județean Brașov înregistrat cu nr.3904/17.03.2020, prin care se propune aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov în anul școlar 2020-2021, conform anexei prezentate;

Văzând adresa nr. 276 din data de 04.03.2020, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 3904 din data de 05.03.2020, prin care Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov solicită aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de aceasta în anul școlar 2020-2021, precum și art. 105 din Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin.

(8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

In conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3), lit. „e” și ale art. 16 alin. (1) din O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (2) și ale art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile art. 68 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 173 alin.(3) lit.c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1 - Se aprobă taxele de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov în anul școlar 2020-2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov.


Contrasemnează Secretar GeneraFapJudețului Maria Dunrariaveanu

Anexă la Hotărârea


CJBv. nr. J 7 7/2c)20Secretar General al Județului, . Maria Dumbrăveanu

TAXE DE ȘCOLARIZARE PENTRU CURSURILE ORGANIZATE DE ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII „TIBERIU BREDICEANU” BRAȘOV ÎN ANUL ȘCOLAR 2020 - 2021

- lei -

Nr. crt.

Denumire curs

Taxă de școlarizare

1.

CANTO (clasic, muzică ușoară, muzică populară)

820

2.

PIAN

820

3.

VIOARĂ

730

4.

ACORDEON

660

5.

CHITARĂ

720

6.

CONTRABAS

650

7.

ȚAMBAL

650

8.

INSTRUMENTE DE SUFLAT (nai, flaut, blockflote, clarinet, trompetă, saxofon)

700

9.

ORGĂ ELECTRONICĂ

800

10.

INSTRUMENTE DE PERCUȚIE (baterie)

690

11.

INSTRUMENTE POPULARE (fluier, caval, cobză, cimpoi, bucium, ocarină, etc.)

650

12.

IMPROVIZAȚIE JAZZ

650

13.

ARTĂ FOTOGRAFICĂ

680

14.

ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ

650

15.

DANS CLASIC INTERPREȚI (BALET)

620

16.

DANS POPULAR

510

17.

DANS MODERN

510

18.

PICTURĂ

770

19.

SCULPTURĂ

600

20.

GRAFICĂ

770

21.

ARTĂ DECORATIVĂ

650

22.

ICONOGRAFIE

650

23.

CERAMICĂ

600

24.

DESIGN VESTIMENTAR

650

25.

ACTORIE

600

26.

TEATRU PĂPUȘI

500

27.

TEATRU MUZICAL

500

28.

ANSAMBLUL INSTRUMENTAL (muzică ușoară, muzică populară, cameră)

600

29.

ANSAMBLUL CORAL

600

30.

ARTĂ POPULARĂ (cusut-țesut, ceramică, cioplit în lemn, cojocărit, arta metalului, pictură populară)

600

31.

SECȚIE EXTERNĂ - DANS POPULAR

120

32.

SECȚIE EXTERNĂ - ARTĂ POPULARĂ (cusut-țesut, ceramică, cioplit în lemn, cojocărit, arta metalului, pictură populară)

120

33.

TAXĂ DE ÎNSCRIERE

35

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela Agafiței

Vizat, Șef Serv. Buget Ramona Broscățan —,.!Z.V întocmit, Eniko Both...........................................