Hotărârea nr. 176/2020

Hotărârea nr.176 – aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2019, precum și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @j u d b ra sov. ro, www.jud b ra sov. ro


HOTĂRÂREA NR. 176

din data de 28.05.2020

- privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2019, precum și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.05.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 6231 din data de 22.04.2020 inițiat de președintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad. 6231 din data de 22.04.2020 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2019, precum și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.;

Văzând adresa nr. 304/13.04.2020 a S.C. Metrom Industrial Parc S.A., precum și Hotărârea A.G.A.

S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov nr. 1/27.02.2020;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare prevederile art. 1 lit. “f’ și “g” din O.G.R. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, actualizată;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “a” și alin. (2) lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi la data de 31.12.2019, pentru exercițiul financiar al anului 2019, ale S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, conform anexelor care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă repartizarea profitului net realizat de S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, aferent exercițiului financiar al anului 2019, conform O.G.R. nr. 64/2001, pe următoarele destinații:

Profit net de repartizat:                                                 212.176 lei

 • - rezerva legală 5%din profitul brut                                           14.141 lei

 • - dividende 50% din profitul net, conf. art. 1 lit. ,,f’                            99.018 lei

din O.G.R. nr. 64/2001, modificată

 • - alte rezerve ca sursă proprie de finanțare a investițiilor,

cf. art. 1 lit. “g” din O.G.R. nr. 64/2001, actualizată                           99.017 lei

Art.3. - Se mandatează președintele Consiliului de Administrație, directorul general al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri..


Contrasemnează, Secretar geimrâl al județului Maria Dmribrăveanu

BILANȚ

la data de 31.12.2019

Cod 10                                                                                -lei-

Denumirea elementului

' '■ •' .l i»'      ' sh .!              \ Li Nr.rd. Om < ol R’

Nr.rd. OMFP

■ir3 781

2019

Nr. rd.

Soh

01.01.2019

d la:                  |

31.12.2019

A

B

1

2 i

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

459

51 7>

cond comercial (ct.2071-2807)

04

04

_________________________                                                                                                                                               j

active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale -2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 4'4)4)

06

06

517'

TOTAL (rd.OI la 06)

07

07

459

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 21 1 + 212 - 281 1 -2812 -291 1 -2912)

08

08

5.250.394

5.248.4.37

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

14.860

1.53/

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 -2814-2914)

10

10

2.827

19.056

j

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

1

I

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

51.744

63.850!

6.Investiții imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

5.332 880

Avansuri (ct. 4093

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

5.319.825

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

--------------------

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

500

500

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

22

i

6. Alte împrumuturi

(Ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

500

500

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

5.320.784

5.333.897

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 +

322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

0

0

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

0

0

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

0

0

4. Avansuri (ct. 4091-4901)

29

29

0

0

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

0

0

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413+418-4902-491)

31

31

1.286.679

1.571.000

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 **-495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)

33

33

^Ae creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

26.641

4.646

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a

(301)

TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)

37

36

1.313.320

1.575.646

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 -596-598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

41

40

279.665

59.809

^^TIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

1.592.985

1.635.455

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471*)

44

43

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

165.088

20.493

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167 + 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447***+ 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 +473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194+5195 + 5196 + 5197)

53

52

286.541

398.227

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

451.629

418.720

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

1.141.356

1.216.735

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

6.462.140

6.550.632

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct 161 + 1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622+ 1624+ 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

-       Jatorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

fecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167 + 1687 + 2695 +421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436*** +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

139.096

142.488

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

139.096

142.488

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 +1512+1513 + 1514+1518)

68

67

60.000

60.000

^ggOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

60.000

60.000

(.VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct.475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

1.009.180

1.009.180

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5,Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

1.009.180

1.009.180

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

1.430.505

1.430.505

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

121.222

135.363

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

2.559.350

2.559.350

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

2.680.572

2.694.713

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

‘ știguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

îrderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)       SOLD C (ct. 117)

96

95

888.635

1.015.711

SOLD D(ct. 117)

97

96

0

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

98

97

270.352

212.176

SOLDD(ct. 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

16.200

14.141

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

6.263.044

6.348.144

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

104

103

6.263.044

6.348.144

104512509/214895577

nturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


 • 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HARSOVESCU SILVICI STEl/AN cfij

parc

Semnătura


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

SIMA MARGARETA


Formular VALIDAT
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor

. Nt .rd. <!ui ■ ui L

Nr.rd. OMFP nr.3 781 / 2019

Nr. rd.

Exercițiul financiar

1                                         "

2018            2019

1 1

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

2.174.484

2 457.965

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

02

2.174.484

2.457.965

ituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

luceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general •   •••?•■' r: ■ ■ f ' . |t •»* jlrif't' t < ’f tț fc | C ț df |Prt>lf l'J t * ț . / 06 ’ -

0^

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

06

07

Sold D

07

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)

08

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

______ ....

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 741 3 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

^^Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

12

13

313.711

833.494

^^iin care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

246.447

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

0

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

2.488.195

3.291.459

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

18.971

20.415

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

6.934

3 464

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

18

19

428.146

522.840

... ...........................

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

894.653

916 968

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

877.606

880.169

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

17.047

36.799

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale

(rd. 26-27)

24

25

313.862

329.017

a.1) Cheltuieli (ct.681 1+6813+6817 • dir‘ct.6818)

25

26

313.862

329.017

a.2) Venituri (ct.7813 • din rt 7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

lZL

28

0

39 748

___________________.. . ______

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

28

29

0

39.748

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

29

30

0

0

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

284.291

533.221

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

31

32

274.168

281.172

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

32

33

7.341

250.964

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

2.782

1.085

—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din F      l-general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

iri privind provizioanele (rd. 40 - 41)

37

39

219.264

642.963

-Cheltuieli (ct.6812)

38

40

272.264

760.000

-Venituri (ct.7812)

39

41

53.000

117.037

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+39)

40

42

2.166.121

3.008.636

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

41

43

322.074

282.823

- Pierdere (rd. 42-16)

42

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

3.160

0

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

ituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

e venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

3.160

0

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51

||i®

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

-Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)

58

60

3.160

0

- Pierdere (rd. 59 - 52)

59

61

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

2.491.355

3.291.459

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

2.166.121

3.008.636

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):

- Profit (rd. 62 - 63)

62

64

325.234

282.823

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

0

0

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

54.882

70.647

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

270.352

212.176

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

0

0

Suma de control F20: 44089841 7214895577

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)-în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele


Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

9858

^JXMETROM

■ F*industrial parc SC METROM INDUSTRIAL PARC SA

www.mipbrasov.ro office@mipbrasov.ro

Propunerea de distribuire a profitului net

la data de 31.12.2019

în conformitate cu prevederile Ordonanței nr.64/2001

- lei -

Destinația

Suma


Profit net de repartizat:

212.176

- rezerva legală 5% din profitul brut

14.141

- dividende 50% din profitul net,cf. art. 1 lit.f din Ordonanța nr.64/2001 .modificată

99.018

- alte rezerve ca sursă proprie de finanțare a investițiilor, cf. art. 1 lit.g) din Ordonanță

99.017


^kJMETROM ■Wl ■ F*industrial parc

SC METROM INDUSTRIAL PARC SA www.mipbrasov.ro office@mipbrasov.ro

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.3O din Legea contabilității nr.82/ 1991

s-au întocmit situațiile financiare anuale la 3 l/l2/2019 pentru:

Entitatea: S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A.

Județul: Brașov

Adresa: localitatea Brașov, str.Carpaților, nr.60

Nr.din registrul comerțului: J08Z 1922 /2003

Forma de proprietate: 12- Societate cu capital integral de stat

Activitate preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Cod de identificare fiscală: 15786047

Directorul general al societății Hârșovescu Silviu Ștefan , își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/ 12/ 2019 și confirmă că:

 • a)  Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

 • c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director general,

Hârșovescu Silviu Ștefan

Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București           |

[2J Sucursala                                                        |

GIE - grupuri de interes economic                          |

[2J Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris |


03.02.2020 Tip situație financiară: BL


(• An C Semestru Anul 2019


Suma de control             1.009.180


Entitatea S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A.


Județ

Sector

Localitate

Brașov

BRAȘOV

Număr din registrul comerțului


J08/1922/2003

Forma de proprietate

Cod unic de înregistrare

1

5

7

8

6

0

4

7


12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public


Pf'1" Entități mici

I " Microentități


Entități de |X] interes public


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităților. 82/1991__________

□ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European___________________________


8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

?      Situații financiare anuale

C     Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT Șl PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:


Capitaluri - total
Capital subscris
Profit/ pierdere

6.348.144

1.009.180

212.176

ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele [harsovescu SILVIU ȘTEFAN


Numele si prenumele

SIMA MARGARETA


Calitatea

12—CONTABIL ȘEF


Semnătura______________________"""SIMA


__-------------- a*>7.î

DigitâHiy sjgneoby SIMA MARGARETA


MARGARETA ?X2024„'.3 11:48:11 +03 00


Semnătură electronica


Formular VALIDAT


Bifați numai

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București           |

S'0C2_AT0.0 03.02.2020

Tip situație financiară: BL

Sucursala________________________________________________________|

(•An C Semestru

Anul 2019

este cazul:

GIE - grupuri de interes economic                          |

—                                                            ,,,, ........nv.n

Activ net mai mic de 1 /2 din valoarea capitalului subscris |

Suma de control

1.009.I80

Entitatea S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A.


Județ

Sector

Localitate

Brașov

BRAȘOV

Strada

Nr

Bloc      Scara     Ap.          Telefon

CARPATILOR                                                     60


Număr din registrul comerțului


J08/1922/2003


Cod unic de înregistrare


Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

(• Situații financiare anuale

r Raportări anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public


• Entități mici Microentități


Entități de |X] interes public


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991__________

| | 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state I—I aparținând Spațiului Economic European___________________________


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT Șl PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:


Capitaluri - total
Capital subscris
Profit/ pierdere

6.348.144

1.009.180

212.176

ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,
SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

C DA

(• NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C DA (î NU

| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii |^|

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit


Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUI

FIO - pag. 1

BILANȚ la data de 31.12.2019

Cod 10                                                                             -lei-

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

459

517

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

b 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale Tct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.OI la 06)

07

07

459

517

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1.Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

08

5.250.394

5.248.437

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 -2813 - 2913)

09

09

14.860

1.537

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)

10

10

2.827

19.056

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

51.744

63.850

6.ln vestit ii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

"    TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

5.319.825

5.332.880

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

500

500

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

500

500

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

5.320.784

5.333.897

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

0

0

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

0

0

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

0

0

4. Avansuri (ct. 4091-4901)

29

29

0

0

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

0

0

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-4902-491)

31

31

1.286.679

1.571.000

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 **-495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)

33

33

hl Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

26.641

4.646

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a

(301)

TOTAL (rd. 31 Ia35+35a)

37

36

1.313.320

1.575.646

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 -595-596-598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

irlinct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

41

40

279.665

59.809

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

1.592.985

1.635.455

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471 *)

44

43

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

165.088

20.493

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

FIO- pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+ 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436***+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

286.541

398.227

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

451.629

418.720

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

1.141.356

1.216.735

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

6.462.140

6.550.632

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+ 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

139.096

142.488

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

139.096

142.488

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514+1518)

68

67

60.000

60.000

1) TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

60.000

60.000

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți

(ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

1.009.180

1.009.180

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

1.009.180

1.009.180

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

1.430.505

1.430.505

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

121.222

135.363

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

2.559.350

2.559.350

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

2.680.572

2.694.713

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

" Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

888.635

1.015.711

SOLD D(ct. 117)

97

96

0

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

98

97

270.352

212.176

SOLD D (ct. 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

16.200

14.141

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

6.263.044

6.348.144

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101 +102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)

104

103

6.263.044

6.348.144

104512509/214895577

ima de control FIO:


) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


 • 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

SIMA MARGARETA

Formular
VALIDAT


9858


F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019
Cod 20                                                                                         - iei -

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

2.174.484

2.457.965

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

02

2.174.484

2.457.965

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

06

07

Sold D

07

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

08

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

12

13

313.711

833.494

" -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

246.447

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

0

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 +07-08+09+10+11+12+13)

15

16

2.488.195

3.291.459

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602)

16

17

18.971

20.415

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

6.934

3.464

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

18

19

428.146

522.840

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

894.653

916.968

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

877.606

880.169

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

17.047

36.799

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale

(rd. 26-27)

24

25

313.862

329.017

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817+ din ct.6818)

25

26

313.862

329.017

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

0

39.748

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

28

29

0

39.748

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

29

30

0

0

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

284.291

533.221

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(Ct.611 +612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31

32

274.168

281.172

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specialețct. 635 + 6586*)

32

33

7.341

250.964

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

2.782

1.085

38

■Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

37

39

219.264

642.963

-Cheltuieli (ct.6812)

38

40

272.264

760.000

-Venituri (ct.7812)

39

41

53.000

117.037

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+39)

40

42

2.166.121

3.008.636

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

41

43

322.074

282.823

- Pierdere (rd. 42-16)

42

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

3.160

0

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

^5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

3.160

0

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51

53

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

-Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

- Profit (rd. 52 - 59)

58

60

3.160

0

- Pierdere (rd. 59-52)

59

61

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

2.491.355

3.291.459

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

2.166.121

3.008.636

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):

- Profit (rd. 62 - 63)

62

64

325.234

282.823

-Pierdere (rd.63-62)

63

65

0

0

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

54.882

70.647

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

270.352

212.176

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

0

0

Suma de control F20 : 44089841 /214895577

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:


9858


T7 ''î C\                1

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019             ’pag

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                 ~ fei -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

1

212.176

Unități care au inregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

nizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10 la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariat) si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Jigatii restante fata de alti creditori

16

16

pozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

(301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

8

8

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

8

8

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

fef. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

26.139

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

-cheltuieli de capital

46

44

vil. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a (303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b

(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a (305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b

(306)

F30 - pag. 3

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

198.645

500

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+ 51 +52 + 53)

55

49

500

500

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

500

500

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a

(307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

198.145

0

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

198.145

0

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate lizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

64

57

1.300.798

2.766.973

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct.413 + din ct. 418)

66

58a

(308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

340.746

1.948.189

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (Ct. 425 + 4282)

68

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul ului (din ct. 431+436+437+4382+441 +4424 + 4428 + + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

26.642

4.627

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

0

1.952

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

26.642

2.675

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),

(rd.72 la 74)

79

71

20

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

20

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

85

76a

(313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor ^onomici ****)

86

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), {rd.79 la 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

88

79

- părți sociale emise de rezidenti

89

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

93

84

2.994

5.634

-în lei (ct. 5311)

94

85

2.994

5.634

-în valută (ct. 5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

276.670

54.175

-în lei (ct. 5121), din care:

97

88

276.670

54.175

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

-în valută (ct. 5124), din care:

99

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

103

94

Datorii (rd. 96+ 99+102+ 103+ 106+ 108+ 110+ 111 + 116 + 119+122 + 128)

104

95

590.724

561.207

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)

105

96

-în lei

106

97

-în valută

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (dinct. 162), (rd.100+101)

108

99

-în lei

109

100

F30 - pag.5

-în valută

110

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct.

1626 +din ct. 1682)

m

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

112

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

-în valută

114

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

139.096

142.488

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

165.088

20.493

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109

1 Ratorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

119

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

19.029

20.012

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)

121

111

267.511

378.214

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

122

112

28.077

29.983

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)

123

113

239.434

348.231

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

124

114

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481) gfe______________________________________________

125

115

"Rtoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

126

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

127

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118a

(310)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

131

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

132

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

133

122

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

134

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

135

124

F30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

736

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

737

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

739

128

- către nerezidenți

740

128a

(311)

Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

747

128b

(314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

742

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

743

130

1.009.180

1.009.180

- acțiuni cotate 4)

744

131

- acțiuni necotate 5)

745

132

1.009.180

1.009.180

- părți sociale

746

133

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

747

134

brevete si licențe (din ct.205)

748

135

17.173

17.876

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

749

136

93.796

X. Informații privind bunurile din domeniul publicai statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

150

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

151

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP *r. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 +152)

754

141

1.009.180

X

1.009.180

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

755

142

- deținut de instituții publice de subord. centrală

756

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

757

144

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

753

145

1.009.180

100,00

1.009.180

100,00

- cu capital integral de stat

759

146

1.009.180

100,00

1.009.180

100,00

- cu capital majoritar de stat

760

147

- cu capital minoritar de stat

767

148

F30 - pag 7

- deținut de regii autonome

162

149

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

- deținut de alte entități

165

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

166

153

127.076

99.018

- către instituții publice centrale;

167

154

- către instituții publice locale;

168

155

127.076

99.018

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

170

157

96.162

127.076

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

96.162

127.076

- către instituții publice centrale

172

159

- către instituții publice locale

173

160

96.162

127.076

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

174

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

- către instituții publice centrale

176

163

- către instituții publice locale

177

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

178

165

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a

(312)

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

- dividendele interimare repartizate 8)

180

165b

(315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

F30 - pag.8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

181

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

184

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170


întocmit


Numele si prenumele


SIMA MARGARETA


Calitatea


12—CONTABILSEFNr.de înregistrare in organismul profesional:

9858


F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

Cod 40                                                                                                        - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

17.174

702

X

17.876

■'ansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

17.174

702

X

17.876

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

06

1.024.245

X

1.024.245

Construcții

07

4.554.204

329.323

21.950

0

4.861.577

Instalații tehnice si mașini

08

121.517

121.517

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

52.137

21.950

74.087

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Mobilizări corporale in curs de execuție

13

51.744

341.429

329.323

63.850

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

5.803.847

692.702

351.273

0

6.145.276

lll.lmobilizari financiare

17

500

X

500

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.05+16+17)

18

5.821.521

693.404

351.273

0

6.163.652

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

16.715

644

17.359

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

0DTAL (rd.19+20+21)

22

16.715

644

17.359

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

23

Construcții

24

328.055

309.330

637.385

Instalații tehnice si mașini

25

106.657

13.323

119.980

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

49.310

5.721

55.031

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

484.022

328.374

812.396

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

500.737

329.018

829.755

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

■.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

lll.lmobilizari financiare

46

ISTARI PENTRU DEPRECIERE -

TAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 : 44067080/214895577

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele


Calitatea


12-CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

9858ATENTIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zio va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

 • A. întocmire raportări anuale

 • 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

 • 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

 • • entități care depun raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;

persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

 • 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

 • • termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

 • B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

 • C. Modalitatea de raportare in cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

în cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent 2\ respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

pentru 31 decembrie 2019 - raportări contabile anuale;

pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale.

 • D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați - se efectuează în contul 455 1 „Sume datorate acționarilor/asociaților".

în cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

 • 1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

 • 2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectați mai întâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari


OK

I0H SC(+)FI0L.R8l

1

(ultimul rând sau nr.cr. rând necompletat)

Nr.cr.

Cont

Suma

1

Raportul Comisiei de Cenzori

privind verificarea si certificarea situațiilor financiare anuale pe anul 2019, la S.C. METROM INDISTRIAL PARC SA BRAȘOV

Membrii Comisiei de cenzori, numiți prin hotărâri ale CONSILIULUI JUDEȚEAN BRASOV-actionar unic al S.C. METROM INDISTRIAL PARC S.A. BRAȘOV, in baza atribuțiilor ce ne revin in conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicata cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata cu modificările si completările ulterioare, a prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3781/23.12.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile si a prevederilor art.17 din Actul constitutiv al S.C. METROM INDISTRIAL PARC S.A. BRAȘOV,

am procedat la verificarea Situațiilor financiare anuale, forma prescutata, pentru anul 2019, a S.C. METROM INDISTRIAL PARC S.A. BRAȘOV, responsabilitatea Comisiei de cenzori fiind ca, pe baza verificării efectuate sa-si exprime o opinie asupra conformității conturilor anuale cu normele contabile si cu reglementările legale.

întrucât unitatea nu depășește la data bilanțului limitele a doua dintre criteriile de mărime prevăzute la art.9 alinți) din OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, cu modificările si completările ulterioare, se intocmesc Situații financiare anuale prescurtate, care cuprind:

 • • BILANȚ PRESCURTAT

 • • CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

 • • DATE INFORMATIVE

 • • SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

 • • NOTE EXPLICATIVE la Situațiile financiare anuale, pentru exercițiul fiscal incheiat la data de 31.12.2019, care se refera la:

 • • Total active                                       6.909.543 lei.

 • • Profitul net                                         212.176 lei.

 • • Cifra de afaceri neta                              2.457.965 lei.

Situațiile financiare respective au fost intocmite sub responsabilitatea conducerii societății verificate, potrivit art. 10 (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicata cu modificările si completările ulterioare. In acest sens, Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisa a administratorului, care isi asuma răspunderea pentru întocmirea acestora si confirma ca, politicile contabile utilizate sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicate, situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a rezultatelor obținute si persoana juridica isi desfășoară activitatea in condiții de continuitate.

Responsabilitatea Comisiei de Cenzori a fost aceea de a exprima o opinie asupra Situațiilor financiare anuale pe baza verificărilor făcute in acest scop. Verificările au fost efectuate in conformitate cu Normele profesionale ale CECCAR bazate pe Standerdele Internationale si reglementările contabile in domeniu emise de M.F.P.

Prin verificările efectuate s-a urmărit examinarea, pe baza de sondaje, a elementelor probante care sa justifice datele conținute de Situațiile financiare anuale si sa confirme faptul ca acestea nu conțin anomalii semnificative. De asemenea, verificarea a constat in evaluarea principiilor si metodelor folosite pentru închiderea conturilor anuale, cat si in efectuarea unei examinări a prezentării de ansamblu situațiilor financiare anuale, forma prescurtata.

Estimam ca verificarea efectuata furnizează o baza rezonabila pentru fundamentarea opiniei noastre.

După părerea noastră, Situațiile financiare dau o imagine fidela atât partimoniului la 31.12.2019, cat si contului de profit si pierdere pentru exercutiul încheiat si sunt in conformitate cu prevederile legale si statutare in vigoare.

Brașov, 26.02.2020

Comisia de Cenzori:Ec. URSU NICOLETA DANIELA^

Ec. MORARU MADALINA IOANA

Ec. MURESAN ANDREEA 9


J’L METROM ■Wl ■ l^INDUSTRIAL PARC

SC METROM INDUSTRIAL PARC SA www.mipbrasov.ro office@mipbrasov.ro


500269 Brașov, Str. Carpaților nr.60 CIF: R015786047; J08/1 922/2003 Tel: 0368-101012; Fax 0368-101013 Cont IBAN: RO56 RNCB 0303 0096 0406 OOO1

RAPORTUL administratorilor privind activitatea economică și financiară desfășurată pe anul 2019

 • 1. Situația organizatorică

Societatea comercială, S.C. Metrom Industrial Parc S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 31/1990 - republicată, privind societățile comerciale cu modificările ulterioare, Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, coroborate cu art. 4 din H.G. 419/2003, Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și cu prevederile Hotărârii nr. 188 din data de 03.07.2003 a Consiliului Județean Brașov privind înființarea societății comerciale „Metrom Industrial Parc” S.A. Brașov.

Este societate pe acțiuni al cărui acționar unic este Consiliul Județean Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub nr. J08/1922/2003 având codul fiscal RO 15786047. Obiectul principal de activitate îl constituie ”alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.” ce corespunde codului CAEN 8299.

 • 2. Capitalul social subscris și vărsat al societății la data de 31.12.2019 este de 1.009.180 lei, divizat în 100.918 acțiuni nominative a câte 10 lei acțiunea.

 • 3. Activele imobilizate au o valoare rămasă la data de 31.12.2019 de 5.333.897 lei, cu următoarea :omponență:

 • - terenuri în suprafață totală de 63.702 m 2 cu o valoare de 1.024.245 lei;

 • - clădiri cu o valoare rămasă de 3.279.016 lei;

 • - construcții speciale a căror valoare rămasă este de 945.176 lei;

 • - mijloace de transport la valoarea rămasă de 1.537 lei;

 • - mobilier, aparatură birotică la valoarea rămasă de 19.056 lei;

 • - imobilizări corporale în curs de execuție în sumă de 63.850 lei;

 • - imobilizări necorporale la valoarea rămasă de 517 lei, ce reprezintă contravaloarea licențelor achiziționate pentru programele informatice și de legislație;

- imobilizări financiare în sumă de 500 lei ce reprezintă participarea la AP1TS1AR.

Față de începutul anului activele imobilizate au crescut cu 13.113 lei ca urmare a investițiilor efectuate în aceasta perioadă și a amortizării lineare calculată.

 • 4. Activele circulante prezintă un sold la data de 31.12.2019 în sumă de 2.831.409 lei, cu următoarea componență:

 • - clienți proveniți din chirii, prestări servicii și furnizare energie electrică în sumă de 2.474.772 lei;

 • - clienți în litigiu în sumă de 292.201 lei pentru care s-au constituit provizioane la întreaga sumă.

 • - alte datorii sociale în sumă de 1.952 lei reprezentând concedii medicale de recuperat de la FNUAS.

 • - disponibilități bănești în sumă de 59.809 lei;

 • - tva neexigibilă la achiziții în sumă de 2.675 lei care devine exigibilă pe măsura achitării furnizorilor;

Față de începutul anului, activele circulante totale au crescut cu suma de 883.558 lei, astfel:

 • - disponibilitățile bănești au scăzut cu suma de 219.856 lei

 • - clienți proveniți din chirii, prestări servicii și furnizare energie electrică au crescut cu suma de 1.173.974 lei.

Această situație a fost creată de neplata datoriilor de către unii chiriași care dețin suprafețe mari de spații închiriate, respectiv S.C. Licofrig S.R.L. și S.C. Xtel Corn S.R.L. situație prezentată mai jos.

Clienții proveniți din chirii, prestări servicii și utilități prezintă un sold la data de 31.12.2019 de 2.474.772 lei lei, ponderea o dețin următorii chiriași:

- S.C. Licofrig S.R.L. cu o datorie foarte mare de 1.906.947 lei și o vechime de 3 ani de zile, pe lângă datoria ce se află la masa credală de 134.135 lei, fiind societate în insolvență din luna octombrie 2016.

Au fost depuse două Cereri de plată pentru debitul curent acumulat ulterior intrării în insolvență conform prevederilor Legii nr. 85/2014 - legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Prima Cerere de plată a fost respinsă de administratorul judiciar, a fost depusă contestație, instanța admițând în parte contestația și a dispus administratorului judiciar Cil Ilie Claudiu - loan să achite sumele aferente facturilor emise în baza Contractului de închiriere nr. 85/2014 și ale Contractului de închiriere nr. 87/2014, la care se vor calcula penalități de întârziere, conform clauzelor contractuale. Cererea de plată a creanței izvorâte din executarea Contractului de închiriere nr. 66/2011 va fi analizată ulterior soluționării definitive a Dosarului nr. 2042/62/2018 al Tribunalului Brașov. Debitoarea Licofrig

S.R.L. - în insolvență a declarat apel doar cu privire la suma de 9530,62 lei, Curtea de Apel la termenul din 21.01.2020 admite apelul declarat de apelanta debitoare Licofrig SRL în insolvență împotriva Sentinței civile nr. 561/24.04.2019 pronunțate în dosarul nr. 5108/62/2016/al 1 al Tribunalului Brașov, pe care o schimbă în parte, în sensul că: înlocuiește suma de 9530,62 lei aferentă facturii fiscale nr. 7207790/31.10.2016 cu suma de 1536,56 lei și păstrează restul dispozițiilor sentinței atacate. Urmează ca societatea să procedeze conform prevederilor legale pentru recuperarea sumei aferente Contractelor de închiriere nr. 85/2014 și nr. 87/2014.

A doua Cerere de plată pentru plata se referă la suma de 804.348,84 Iei, aferentă perioadei octombrie 2018 - iulie 2019 - DEBIT CURENT, acumulat ulterior intrării în insolvență. Cererea de plată a fost respinsă de administratorul judiciar, societatea depunând contestație, termen de judecată 22.04.2020.

 • - S.C. Sanosan S.R.L. - în sumă se 231.550 lei pentru care s-a transmis notificare de plată. Pentru suma de 131.707,58 lei, societatea a solicitat aprobarea plății în trei tranșe, depunând 3 bilete la ordin cu scadențe la data de 24.02.2020, 23.03.2020, 27.04.202, 28.05.2020 și 22.06.2020. Diferența până la debitul total a fost achitată în cursul lunii ianuarie 2020.

 • - S.C. Xtel Corn S.R.L. - 41.242 lei - societatea a fost notificată cu privire la rezilierea contractului la data de 08.02.2017 prin intermediul executorului judecătoresc, și în urma sentinței pronunțate în dosarul nr. 11771/197/2019 având ca obiect evacuarea debitoarei din spațiu au fost demarate procedurile de evacuare a S.C. Xtel Com S.R.L., formându-se Dosarul execuțional nr. 302/2019 iar la data de 13.02.2020 Executorul judecătoresc a dispus închiderea acestui dosar, întrucât debitoarea S.C. Xtel Com S.R.L. a eliberat spațiul în totalitate.

în privința recuperării debitului au fost depuse la Judecătoria Brașov două acțiuni în pretenții, una având ca obiect plata sumei de 15.884,96 lei, reprezentând debit ce constituie prețul folosinței imobilului pentru perioada mai - septembrie 2019, precum și obligarea la plata a daunelor generate de lipsa folosinței și a utilităților spațiului pentru perioada 11.04.2017 - 08.10.2019 în sumă de 13.284,48 lei, și pentru perioada anuarie 2019 - 08.10.2019 în sumă de 653,62 lei cu calcularea în continuarea a penalităților până la achitarea integrală a debitului, suma urmând a fi actualizată la zi până la termenul din 06.03.2020. Cea de-a doua acțiune se referă la recuperarea contravalorii sumei de 22.476 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de judecată efectuate în dosarul nr. 17348/197/2014 la care se adaugă suma de 1.229 lei reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru.. Termen de judecată: 27.02.2020.

 • - M.H.S. Bearings S.R.L. în sumă de 96.784 lei și o vechime de 3 luni pentru care s-a transmis prin executor judecătoresc Somație de plată a debitului în termen de 15 zile de la primirea acesteia, în caz contrar se va dispune acționarea în instanță.

 • - S.C. Consoft S.R.L. - cu un sold de 88.048 lei și o vechime de 60 zile s-a dispus depunerea unei Cereri de emitere a Ordonanței de plată, dosar nr. 2459/197/2020. încă nu s-a stabilit termen de judecată.

 • - S.C. Cubo Showroom S.R.L. cu un debit de 20.597 lei pentru care s-a transmis notificare de plată.

Soldurile la restul clienților reprezintă contravaloarea facturilor emise pentru chirii și prestări servicii ia sfârșitul lunii decembrie 2019 cu termen de plată 15.01.2020.

Clienți în litigiu în sumă de 292.201 lei reprezintă debitele următorilor chiriași pentru care există procese pe rolul instanțelor judecătorești:

 • - S.C. Albacast S.R.L. - 79.020,59 lei, societate în faliment, Dosar nr. 9654/62/2009, la ultimul termen hotărându-se continuarea procedurii de valorificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei. Termen de judecată 19.03.2020.

 • - S.C. Alicante Group S.R.L. - 12.547,37 lei - în faliment, Dosar nr. 13713/62/2011. Termen în dosar 02.06.2020.

 • - S.C. Antrax Distribution Group S.R.L. - 43.393,13 lei - în faliment, Dosar nr. 13899/62/2010. Termen în dosar 05.03.2020.

 • - S.C. Galii Gallo S.R.L. - 587,51 lei în procedura de reorganizare, Dosar nr. 6149/62/2013. Termen în dosar 25.03.2020.

 • - S.C. Gotic SA - 21.516,29 lei. în procedura de reorganizare, Dosar nr. 895/62/2015, Termen în dosar 25.03.2020.

- S.C. Licofrig S.R.L.cu suma de 134.134,70 lei - în insolvență, Dosar nr. 5108/62/2016. S.C. Metrom Industrial Parc S.A. a formulat Obiecțiuni la Planul de reorganizare, având în vedere faptul propunerea administratorului special este aceea de a reduce în totalitate creanțele creditorilor chirografari, și anume, în cazul în care Planul de reorganizare va fi aprobat, toate aceste creanțe vor fi anulate. A fost acordat termen în dosar la data de 22.04.2020 pentru evaluarea mărcii, depunerea unei situații concrete a sumelor restante și discutarea cererii de trecere la procedura falimentului debitoarei.

- S.C. Profind Distribution S.R.L. - 1.001,15 Iei - în insolvență, Dosar nr. 1930/93/2016. S-a procedat la executarea silită în baza titlului executoriu obținut în instanță. Judecătoria Buftea a dat curs Cererii de încuviințare silită formulată de BEJ Pârvan Violeta - dosar execuțional nr. 104/2016. Societatea a intrat în insolvență. S.C. Metrom Industrial Parc S.A. a depus Cerere de admitere a creanței pentru înscrierea la masa :redală, care a fost admisă. Următorul termen în dosar 09.04.2020.

5. Datoriile curente ale societății prezintă un sold la 31.12.2019 de 561.208 Iei cu următoarea componență:

 • - datorii către furnizori în sumă de 20.493 lei ce au fost achitate în cursul lunii ianuarie 2020;

 • - datorii cu personalul în sumă de 16.365 lei achitate în data de 10.01.2020;

 • - garanții casier, CA, cenzori în sumă de 3.647 lei;

 • - datorii cu impozitul pe salarii în sumă de 5.790 lei și virat în data de 23.01.2020;

 • - datorii cu impozitul pe profit în sumă de9.741 lei va fi virat până la data de 25.03.2020.

 • - datorii către bugetul asigurărilor sociale în sumă de 31.824 lei fost virate în data de 23.01.2020;

 • - tva de plată în sumă de 17.283 lei virat în data de 23.01.2020;

 • - tva neexigibilă la vânzări în sumă de 313.606 lei ce va deveni exigibilă, respectiv de plată, pe măsura ncasării de la clienți. Se constată un sold foarte mare determinat de neplata facturilor de către chiriași, dar în special a celor litigioși, situație constatată și la analiza ,,contului de clienti ".Această situație a condus și la creșterea creanțelor totale față de începutul anului.

 • - alți creditori în sumă de 142.488 lei, ce reprezintă contravaloarea garanțiilor de bună execuție constituite pentru lucrări executate, pentru închiriere de spații și furnizarea energiei electrice conform contractelor încheiate.

 • 6. Situația capitalurilor proprii

La data de 31.12.2019, societatea deține capitaluri proprii în sumă de 6.348.144 lei și cuprind:

 • - capital social în sumă de 1.009.180 lei,

 • - rezerve patrimoniale în sumă de 2.356.566 lei ce provin de la înființarea societății odată cu preluarea patrimoniului de la S.C. Metrom S.A. și reprezintă diferența dintre valoarea rămasă stabilită ca urmare a reevaluării în baza HG 403/2000 și valoarea rămasă stabilită în baza HG 500/1994 care a fost înregistrată în capitalul social,

 • - rezerve legale în sumă de 135.363 lei constituite în limita a 5% din profitul contabil anual, în conformitate cu prevederile art. 26 (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 • - rezerve din reevaluare în sumă de 1.430.505 lei,

 • - profit net aferent anului 2004 în sumă de 202.783,50 lei

 • - rezultatul reportat în sumă de 1.015.711 lei ce reprezintă profitul net al anilor 2005-2018 repartizat ca surse de finanțare pentru investiții .

- profitul net în sumă de 212.176 lei aferent exercițiului financiar 2019 și care urmează a fi repartizat pe destinațiile legale și aprobat de AGA, din care s-a constituit fond rezervă pentru anul 2019 în sumă de 14.141 lei.

Față de începutul anului capitalurile proprii prezintă o creștere de 85.100 lei.

7. Situația Contului de profit și pierdere la data de 31.12.2019, se prezintă astfel:              - lei, % -

Nr.

Denumire indicatori

Realizat an 2018

Prevederi an 2019

Realizat an 2019

% față de realizat 2018

% față de prevederi 2019

0

1

2

3

4

5

6

I

VENITURI TOTALE

din care:

2.491.355

2.975.000

3.045.012

122,22

102,35

1. Venituri din act. de bază

din care:

2.174.484

2.410.000

2.457.965

113,04

101,99

- venituri din chirii

1.575.327

1.764.000

1.789.590

113,60

101,45

- venituri din prest. servicii și furnizare en.electrică

599.157

646.000

667.842

111,46

103,38

- venituri din prod. rezid.

0

0

533

0

0

2. Venituri din alte activități din care:

313.711

565.000

587.047

187,13

103,90

- venit, din penalități

310.749

565.000

575.203

185,10

101,81

- alte venituri

2.962

0

11.844

399,86

0

3. Venituri financiare

3.160

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE

din care:

2.166.121

2.713.100

2.762.189

109,40

101,81

1. Cheltuieli de exploatare din care:

2.166.121

2.713.100

2.762.189

109,40

101,81

Al - Cheltuieli privind stocurile

454.050

555.300

546.719

120,41

98,45

A2- Cheltuieli privind serv.execut.

44.478

88.000

60.791

136,68

69,08

de terți

A3 - Cheltuieli cu alte servicii

229.690

252.400

220.381

95,95

87,31

executate de terți

B - Cheltuieli cu impozite, taxe și

7.341

10.000

4.517

61,53

45,17

varsăminte asimilate

C - Cheltuieli cu personalul,

894.654

947.400

916.968

102,49

96,79

din care:

cheltuieli de natură salarială

613.210

681.600

670.874

109,40

98,43

-cheltuieli aferente contract.de

264.397

243.200

228.045

86,25

93,77

mandat pentru director, CA, Cenzori

- cheltuieli cu asigurările și protecția

17.047

22.600

18.049

105,88

79,86

socială, fd.speciale

D - Alte cheltuieli de exploatare

535.908

860.000

1.012.813

188,99

117,77

2. Cheltuieli financiare

0

0

0

0

0

III

Profit brut

325.234

261.900

282.823

86,96

101,29

IV

Impozit pe profit

54.882

42.000

70.647

128,72

168,21

V

Profit net

270.352

219.900

212.176

131,08

96,49

Din datele de mai sus rezultă că în anul 2019 veniturile totale au înregistrat depășiri atât față de prevederile BVC cât și față de realizările anului precedent.

Și veniturile din chirii au înregistrat depășiri față de prevederile BVC, dar și față de anul precedent, ca rmare a închirierii spațiilor rămase libere în anul 2018.

Veniturile din prestări servicii și din refurnizarea energiei electrice ce reprezintă refacturarea unor servicii de salubritate, consum de apă, energie electrică și control acces la intrarea în parc, au înregistrat depășiri atât față de realizările anului precedent dar și față de prevederile BVC pe anul 2019.

Veniturile obținute din calculul penalităților sunt în sumă de 575.203 lei și reprezintă penalități calculate în fiecare lună pentru plata cu întîrziere a facturilor emise sau neplata acestora, în conformitate cu clauzele contractuale.

Ponderea acestor venituri provin din calculul penalităților pentru chiriașul S.C. Licofrig S.R.L. - în insolvență, cu un debit total la sfârșitul anului de 1.962.947 lei care include și penalități calculate în anul 2019 de 473.519 lei.

Și pentru chiriașul S.C. Xtel Corn S.R.L. s-au calculat penalități în anul 2019 de 33.277 lei care se regăsește în debitul existent la sfârșitul anului.

Pentru ambii chiriași litigioși există dosare pe rolul instanțelor judecătorești.

De menționat că Veniturile din subvenții realizate în anul 2019 în sumă de 246.447 lei reprezintă contravaloarea scutirii la plata impozitului pe teren și clădire acordate de Consiliul Local Brașov în baza Schemei de ajutor de minimis, adoptată prin HCL nr.754/21.12.2018. Această facilitate este și în conformitate cu prevederile Codului fiscal care constituie o sursă de finanțare pentru investiții.

Concomitent cu înregistrarea acestei scutiri în contul de venituri, s-a înregistrat și în contul de cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate.

Cheltuielile totale, respectiv Alte cheltuieli de exploatare” au înregistrat depășiri față de prevederile BVC pe anul 2019, urmare constituirii de provizioane în sumă totală de 700.000 lei pentru chiriașul S.C. Licofrig S.R.L.- în insolvență. A se vedea pct.4 Active circulante. Restul cheltuielilor de exploatare au înregistrat economii față de prevederile BVC pe anul 2019.

Ca urmare a veniturilor totale realizate dar și a economiilor înregistrate la majoritatea cheltuielilor de ixploatare, în anul 2019 s-a înregistrat un profit brut de 282.823 lei, iar după scăderea impozitului pe profit de 70.647 lei a rezultat un profit net de 212.176 lei. La calculul impozitul pe profit s-a avut în vedere, pe lângă alte cheltuieli nedeductibile și provizioanele constituite pentru S.C. Licofrig S.R.L. peste limita prevederilor Codului Fiscal.

 • 8. Repartizarea profitului net

Pentru anul 2019 profitul net de 212.176 lei (conform Notei explicative 3, anexă la bilanț) se propune pentru repartizare astfel:

 • - rezerve legale în sumă de 14.141 lei

 • - dividende 50% cuvenite acționarului din profitul net în sumă de 99.018 lei

 • - sursă proprie de finanțare pentru investiții în sumă de 99.017 lei

Propunerea de repartizare s-a făcut în baza art. 1 lit. f din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001.

 • 9, Investițiile realizate în anul 2019 sunt în sumă de 341.429 lei și reprezintă următoarele lucrări:

 • - continuarea reabilitării unei suprafețe de 950 mp la hala 156 în sumă de 148.870 lei, aceasta fiind împărțită în două spații de aproximativ 450 mp.

 • - realizarea unui studiu privind alternative energetice pentru hala de 600 mp, în sumă totală de 2.200 lei

 • - amenajări, modernizări, compartimentări și reabilitări acoperișuri în sumă de 83.969 lei

 • - extindere rețele electrice la ob. 156-1 și 156-2 în sumă de 74.236 lei

 • - extindere rețea de apă și canalizare la ob. 156-1 în sumă de 22.248 lei

 • - achiziție centrală termică la ob.96 în sumă de 9.906 lei, urmând montarea la începutul anului 2020.

 • 10. Principalii indicatori econotnico-financiari calculați la data de 31.12.2019, atât pentru cei prevăzuți în contractul de mandat al directorului general, dar și cei prevăzuți în contractele de administrare ale membrilor neexecutivi.

 • a) Indicatorul lichidității curente           active curente _ 1.635.455 _ 2 91

datorii curente 561.208

 • b) Viteza de rotație a clienților

sold clienți    x365 zile =( 1,641..544+2.766.973.): 2 x 365 zile = 327,32 zile

cifra de afaceri                 2.457.965

 • c) Perioada de recup. creanțe - clienți (cont 411 - cont 491) creanțe x365 zile = 2.766.973- 1.195.973 = 233,29 zile

cifra de afaceri                   2.457.965

 • d) Rată creanțe restante

Creanțe restante x 100 = 1.948.189 x 100 =79,26%

Cifra de afaceri         2.457.965

 • e) Viteza de rotație a furnizorilor

sold furnizori x 365 zile = (165.088 + 20.493):2 x 365 zile= 13/78 zile

cifra de afaceri                2.457.965

 • f) Perioadă de ramb. datorii -(cont 401)

datorii x 365 zile = 20.493   x365 zile = 3,04 zile

cifra de afaceri                     2.457.965

 • g) Viteza de rotație a activelor imobilizate cifra de afaceri = 2,457.965 = 0.46 active imobilizate 5.332.880

 • h) Rata rentabilității

profit brut-----x 100 = 282-823 x 100 = 9,29%

venituri totale           3.045.012

 • i) Rata profitului net

profit net x 100 = 212.176 x 100 = 8,63%

cifra de afaceri 2.457.965

 • j) Rentabilitatea capitalului angajat

-P-1"'11 brut-------------------X 100 -

282.823 x 100 = 4,32%

6.550.632


active totale-datorii curente

 • k) Cheltuieli la 1.000 lei venituri

cheltuieli totale x 1.000 = 2.762.189

x 1.000 = 907,12 lei


venituri totale            3.045.012

 • l) Productivitatea muncii - la venituri

venituri din exploatare = 3.045.012= 380,63 mii lei

nr. total de personal              8

 • m) Productivitatea muncii - la cifra de afaceri

cifra de afaceri = 2.457.965 = 307,25 mii lei

nr. mediu personal 8

Indicatorul lichidității curente prezintă o situație favorabilă în sensul că activele curente ale societății sunt suficiente acoperirii datoriilor.

Și rata rentabilității prezintă o situație destul de favorabilă, având în vedere scopul si obiectivele programului Parcuri Industriale.

Cheltuielile la 1.000 lei venituri totale realizate în anul 2019 prezintă o situație favorabilă, înregistrând economii față de prevederile BVC.

Productivitatea muncii - la venituri demonstrează eficiența personalului care se încadrează în prevederile Organigramei societății aprobate pentru acest an și prezintă o creștere față de prevederile BVC.

Viteza de rotație a clienților demonstrează modul greoi de încasare a clienților, dar mai ales a clienților itigioși care sunt acționați în judecată, majoritatea fiind în reorganizare judiciară sau faliment, neavând posibilitatea de a mai plăti contravaloarea chiriilor și a prestărilor de servicii. Pentru toți clienții litigioși există procese pe rol a căror durată este de peste 10 ani.

Și viteza de rotație a imobilizărilor corporale este nefavorabilă determinată de faptul că peste o treime din totalul terenului preluat la înființarea societății de la S.C. Metrom S.A. de 63.702 mp este lipsit de atractivitate pentru investitori, printre care figurează:

 • - poligonul de 13.663 mp cu multe denivelări și construcții masive din beton specifice activității militare, absolut inutile, necesitând mari cheltuieli pentru asanare;

 • - terenul alăturat poligonului de 12.100 mp ce este viran fără nici o posibilitate de valorificare în prezent, la care s-ar impune un volum mare de lucrări de executat înainte de ofertare pentru agenții economici.

Indicatorii de profitabilitate prezintă o situație destul de favorabilă, cu o creștere față de anul precedent, având în vedere scopul si obiectivele programului Parcurilor Industriale.

De menționat că societatea nu are credite bancare.

 • 11. Modul de organizare și conducere corespunzătoare a contabilității

în anul 2019 toate operațiunile economice au fost autorizate de directorul general al societății, au fost înregistrate corect de contabilul șef, ca sumă și în conturile contabile stabilite, astfel încât situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, actualizat și a Ordinului MFP nr.3781/23.12.2019 de întocmire și depunere a situațiilor financiare

Toate operațiunile înregistrate în contabilitate cu ajutorul conturilor sintetice și analitice cuprinse în Planul de conturi general au avut la bază documente justificative și Manualul de Politici Contabile.

Programele informatice au fost adaptate la nevoile societății în conformitate cu reglementările contabile.

S-au respectat în totalitate și prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, actualizată, cu aplicarea principiilor și metodelor contabile, situație prezentată și în Nota 6, anexă la bilanț.

Pentru calculul amortizării mijloacelor fixe s-a folosit metoda liniară în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal dar și pe baza HG nr. 2139/2004 privind duratele de funcționare.

Toate actele contabile ce privesc cheltuielile societății cu reparații, investiții, modernizări, reabilitări, dotări, materiale consumabile, au la bază note justificative, referate de necesitate, comenzi, contracte de prestări servicii, întocmite de directorul tehnic și în același timp poartă viza de control intern. Numai după aceste proceduri se acordă viza de control financiar preventiv.

Prin decizii date de directorul general al societății, s-au numit persoanele responsabile pentru exercitarea tuturor procedurilor.

S-au respectat principiile contabile pe tot parcursul anului, respectiv principiul continuității activității, principiul permanenței metodelor, principiul prudenței, principiul independenței exercițiului, principiul evaluării separate a elementelor de Activ și de Pasiv și principiul necompensării.

S-au întocmit cele 10 note explicative, situația fluxurilor de numerar și situația modificării capitalurilor proprii ale societății, anexe la situațiile financiare anuale.

 • 12. Modul de exercitare a controlului financiar preventiv propriu

în temeiul Ordinului nr. 2332/2017 privind modificarea OMFP nr. 923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, în cadrul societății noastre se exercită de către contabilul șef conform Deciziei nr. 5/2007 și a Deciziei nr.7/08.08.2018, cu respectarea în totalitate a atribuțiilor ce-i revin, inclusiv completarea Registrului de riscuri și întocmirea Listelor de verificare.

 • 13. Controlul intern

S.C. Metrom Industrial Parc S.A. dispune de un sistem de control intem/managerial la data de 31.12.2019 a cărei concepere și aplicare permite conducerii societății și Consiliului de Administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

La nivelul entității există un cod de conduită, aprobat de directorul general al societății, prin care sunt stabilite regulile de comportament etic în realizarea atribuțiilor de serviciu, aplicabil, atât personalului de conducere, cât și celui de execuție, acesta fiind comunicat oficial prin publicarea pe site-ul societății.

Reglementările cuprinse în Codul etic aprobat conțin aspecte referitoare la respectarea principiilor și valorilor etice în cadrul societății, încurajarea personalului de a comunica preocupările în materie de etică.

Atribuțiile personalului au fost definite prin documente interne al entității: ROF și în fișele de post. Sarcinile/atribuțiile asociate posturilor sunt stabilite în concordanță cu competențele profesionale impuse de postul ocupat. Cerințele sunt stabilite în scris, fiind aprobate responsabilitățile și competențele profesionale pentru posturile aflate pe niveluri diferite.

Structura organizatorică asigură funcționarea circuitelor și fluxurilor informaționale necesare supravegherii și realizării activităților proprii.

Sistemul de control intern managerial al entității a fost revizuit și funcționează corespunzător prevederilor Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018.

 • - Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde, în mod distinct, acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție în activitățile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și acesta a fost actualizat în cursul anului;

 • - în cadrul societății nu există compartiment de audit intern, această activitate fiind asigurată de către Biroul de Audit din cadrul Consiliului Județean Brașov.

 • 14. Inventarierea anuală a patrimoniului societății

Potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, directorul general al societății a emis Decizia nr. 3/31.10.2019 în baza căreia a numit două comisii de inventariere a patrimoniului societății pe anul 2019.

Membrii comisiei având obiectivele prevăzute în decizie, au procedat la efectuarea inventarierii faptice a tuturor elementelor patrimoniale de activ și pasiv.

Mijloacele fixe și obiectele de inventar au fost inventariate atât pe total societate, dar și pe fiecare chiriaș în parte. Nu s-au constatat diferențe.

Conturile de creanțe și obligații au fost inventariate pe baza confruntărilor de solduri, prin transmiterea de extrase de cont la toți clienții și furnizorii înregistrați în contabilitate. Nu s-au constatat diferențe.

Conturile de disponibilități la bănci, de asemenea au fost inventariate pe baza extraselor de cont transmise de toate băncile cu care colaborăm. Nu sunt diferențe.

Disponibilitățile existente în casieria societății au fost inventariate faptic, în fiecare lună a anului. Diferențele constatate au fost înregistrate în contabilitate.

Și sumele constituite pentru garanții de la membrii CA, cenzori și casierul societății au fost confruntate cu soldul contului de disponibilități existent.

Inventarierea patrimonială a fost consemnată în procesul verbal de inventariere pe baza căruia s-a completat Registrul — inventar pe anul 2019 și aprobat prin Decizia nr. 2/29.01.2020 a Consiliului de A dm inistrație.

 • 15. Dezvoltarea previzibilă a societății

Obiectivul prioritar: Parcul Industrial Metrom trebuie să corespundă întocmai cerințelor pentru parcurile industriale la nivel european.

Ca rezultat al experienței acumulate, trebuie găsite noi domenii de dezvoltare, rezultat al dezideratului major de a contribui la dezvoltarea unei zone industriale calificate prin:

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

 • - modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere în beneficiul clienților;

 • -  extinderea capacității de închiriere prin construirea de imobile noi și extinderea celor existente, precum și diversificarea ofertei de servicii către clienți;

 • - furnizarea serviciilor de utilități la costuri reduse către clienți, prin utilizarea de noi tehnologii;

 • - valorificarea terenurilor disponibile inclusiv a fostului poligon.

Orientarea către client

 • -  preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legată de acțiunile întreprinse;

 • - îmbunătățirea calității activității clienților prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă, canalizare, energie electrică la nivelul standardelor europene;

 • - toate activitățile MIP au ca bază preocuparea permanentă pentru creșterea performanțelor economice a agenților economici care își desfășoară activitatea în parcul industrial și satisfacția acestora privind utilitățile și serviciile oferite de societatea de administrare.

 • - servicii calificate oferite agenților economici din MIP, care vor trebui generalizate și diversificate.

 • - perfecționarea sistemului de comunicare între societatea de administrare și agenții economici. Competenta pro fesională

 • -  creșterea eficienței generale a companiei prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;

 • - instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism.

 • - urmărirea permanentă a oportunităților de finanțare rambursabile și nerambursabile interne și externe.

 • - participarea activă în cadrul APITS1AR pentru îmbunătățirea cadrului legislativ legat de parcurile industriale.

 • - schimb de experiență cu parcuri industriale din țară și străinătate.

 • - participarea la târguri și expoziții interne și internaționale.

 • - realizarea de construcții în parteneriat cu locatarii din parcul industrial.

Având în vedere faptul că imobilele din Parcul Industrial Metrom au o vechime de 20 - 30 de ani, o parte din ele nu au fost niciodată reabilitate/reamenajate, fiind într-un stadiu avansat de degradare iar peste o treime din totalul terenului preluat la înființare de 63.702 mp este lipsit de atractivitate pentru investitori, se impune analiza cu maximă seriozitate de către toți factorii decizionali (Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul Județean Brașov, etc.) a posibilității de extindere a Parcului Industrial Metrom în alte locații.

Extinderea Parcului Industrial Metrom, va duce atât la sporirea veniturilor societății - Administrator și implicit ale Consiliului Județean Brașov ca acționar unic cât și la realizarea unor noi investiții, la dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii care își vor desfășură activitatea în Parcul Industrial, la creearea unor noi locuri de muncă și, de ce nu, la constituirea unui mediu de afaceri stabil în Brașov.

Față de cele de mai sus, solicităm Adunării Generale a Acționarilor aprobarea Bilanțului contabil la data de 31.12.2019, a Contului de profit și pierdere pe anul 2019 cu anexele respective, a repartizării profitului net și descărcarea de gestiune a directorului general și administratorilor pe anul 2019.

Consiliul de administrație,

Hârșovescu Silviu Ștefan^JZ^metrom

■VI ■ f^INDUSTRIAL PARC

SC METROM INDUSTRIAL PARC SA www.mipbrasov.ro office@niipbrasov.ro


NOTA 1


ACTIVE IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019


- lei -

Elemente

Valoare brută

(+;■) Amortizări 31.12.2019

Valoare netă

Active

Sold la

Creșteri

Reduceri

Sold la

Sold la

Sold la

imobilizate

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.

2019

Imobilizări necorporale

17.174

703

1.265

17.876

17.359

517

Imobilizări corporale

5.803.847

692.702

351.273

6.145.276

812.396

5.332.880

Imobilizări financiare

500

-

-

500

-

500

Total

5.821.521

671.456

330.588

6.163.652

829.755

5.333.897

Contabil șef,

Sima Margareta

__j“kJMETROM IMF! ■ ^INDUSTRIAL PARC

SC METROM INDUSTRIAL PARC SA www.mipbrasov.ro office@mipbrasov.ro

NOTA 2


PROVIZIOANE PENTRU RISCURI Șl CHELTUIELI

la data de 31.12.2019


Denumirea provizionului

Sold la 01.01.2019 ct. 491 ct.151

Transferuri

Sold la 31.12.2019 ct.491

în cont

7811

din cont 6812

Provizioane pentru depreciere clienți - lei-

553.010

57.037

700.000

1.195 973

Provizioane ctr.mandat lei-

60.000

60.000

60.000

60.000


Director General,  Hârșoves$ii| Silviu ȘtefanContabil șef, Sima Maraareta

X/


.^JZkJVIETROIVI ■XI ■ F*industrial parc

SC METROM INDUSTRIAL PARC SA www.mipbrasov.ro office@mipbrasov.ro


NOTA 3


REPARTIZAREA PROFITULUI

la data de 31.12.2019

- lei -

Destinația

Suma

Profit net de repartizat:

212.176

- rezerva legală 5% din profit brut

14.141

- dividende 50% din profitul net conf.Ordonanței Guvernului nr.64/2001, actualizată

99.018

- alte rezerve ca sursă proprie pentru finanțarea investițiilor

99.017

Director General,

Hârșovescun Silviu ȘtefanContabil șef,

Sima Margareta

IWIETROM ■MHI ■ F*industrial parc

SC METROM INDUSTRIAL PARC SA www.mipbrasov.ro office@mipbrasov.ro

NOTA 4


ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

la data de 31.12.2019

Contabil șef,

Sima Majxgareta


Nr. crt.

Indicatorul

Exercițiul precedent 31.12.2018

Exercițiul curent 31.12.2019

 • 1.

 • 2.

Cifra de afaceri netă Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate

2.174.484

2.457.965

3.

Cheltuielile activității de bază

2.166.121

2.762.189

4.

Cheltuielile activităților auxiliare

-

-

5.

Cheltuieli indirecte de producție

-

-

6.

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

8.363

-304.224

7.

Cheltuieli de desfacere

-

-

8.

Cheltuieli generale de administ.

-

-

9.

Alte venituri din exploatare

313.711

587.047

10.

Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

322.074

282.823

Direcțor general,  Hârșovesftu Silviu Ștefan

METROM

■wl ■ F*INDUSTRiAL PARC SC METROM INDUSTRIAL PARC SA www.mipbrasov.ro office@mipbrasov.ro

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR Șl DATORIILOR

la data de 31.12.2019

- lei -

Creanțe

Sold la

31.12.2019

Termen de lichidare

sub 1 an

peste 1 an

Total din care:

 • - clienți

 • - clienți în litigiu

 • - tva neexigibil la cump.

 • - alte datorii sociale

2.779.389

2.474.772

292.201

2.675

9.741

538.999

526.583

2.675

9.741

2.240 390

1.948.189

-   292.201

Datorii

Sold la 31.12.2019

Termen de exigibilitate sub 1 an 1-5ani     peste 5 ani

Total din care:              561.208

 • - furnizori                        20.493

 • - pers. sal. dat. și ct. asimilat.   20.012

 • - datorii cu buget.statului      378.215

 • - garanții de bună execuție    142.488

la chirii și lucrări

561.208

20.493

20.012

378.215   -

142.488

-

Director general,


Hârșovescu Silviu Ștefan

_^j;kJVIETROM ■XII F^industrial parc

SC METROM INDUSTRIAL PARC SA www.mipbrasov.ro office@mipbrasov.ro

NOTA 6


Principii, politici și metode contabile aplicate în anul 2019

Pentru a reda cât mai fidel situația economică financiară a societății, s-au respectat întru totul principiile contabile în conformitate cu prevederile Ordinului 1802/2014, capitolul 4, secțiunea 4.1 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale, astfel:

 • - principiul continuității activității - în sensul că societatea s-a înființat în luna octombrie 2003 unde și-a propus funcționarea în mod normal, într-un viitor previzibil;

 • - principiul permanenței metodelor - de la înființare societatea a aplicat aceleași norme și reguli privind evaluarea și înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ și pasiv și a rezultatelor obținute, astfel încât să asigure comparabilitate în timp a informațiilor;

 • - principiul prudenței - a constat în înregistrarea tuturor elementelor care au privit exercițiul financiar al anului 2019, dar și aspectele ce au apărut cu ocazia întocmirii bilanțului contabil;

 • - potrivit principiului independenței exercițiului, s-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar 2019, fără a ține seama de momentul încasării sau efectuării plății;

 • - principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv a condus la o evaluare corectă separat pe fiecare element în parte. Potrivit acestui principiu și inventarierea anuală a fost efectuată separat pentru elementele de activ și pasiv conform Ordinului MFP nr. 2861/09.10.2009, la valoarea contabilă.

 • - potrivit principiului necompensării, elementele de activ nu au fost compensate cu cele de pasiv, unde au existat situații de compensare reciprocă a serviciilor, s-au întocmit ordine de compensare, conform legislației în vigoare;

 • - principiul intangibilității a fost respectat în sensul că a existat bilanț de deschidere și bilanț de închidere a exercițiului financiar care au corespuns.

La data achiziționării, bunurile au fost evaluate la valoarea contabilă, respectiv valoarea de intrare.

Veniturile din exploatare provin în principal din închirieri de spații pe baza contractelor de închiriere, dar și din prestări servicii: pază, salubritate, asig.utilități, furnizare energie electrică, etc.

Pentru calculul amortizării s-a folosit metoda liniară.

Pe tot parcursul anului, nu au existat ajustări sau abateri de la principiile contabile sau schimbări de metode de evaluare.

DirectorHârșoves^p Silviu Ștefan

^UVIETROM

Ivi ■ ■=*INDUSTRIAL. PARC

SC METROM INDUSTRIAL PARC SA www.mipbrasov.ro offfice@mipbrasov.ro

NOTA 7


ACȚIUNI


1. Capital social subscris la data de 31.12.2019

 • - din care:

 • - capital vărsat


1.009.180 lei

1.009.180 lei


2. Număr acțiuni nominative


100.918


3. Valoarea unei acțiuni


10 lei


în cursul anului 2019, capitalul social nu a survenit nici o modificare.


Director general,

Hârșovesjcu Silviu Ștefan


Contabil șef,


Sima Margațeta


^XMETROM ■Mrl ■ F*industrial parc

SC METROM INDUSTRIAL PARC SA www.mipbrasov.ro office@mipbrasov.ro

NOTA 8


INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII Șl CENZORII pe anul 2019

 • 1. Consiliul de Administrație

 • - nr. membrii

 • - indemnizații plătite în anul 2019                         53.616 lei

 • 2. Cenzori

 • - nr. cenzori

 • - indemnizații plătite în anul 2019                         33.320 lei

 • 3. Director general - contract mandat

- remunerație                                               141.109 lei

 • 4. Nr. personal existent în anul 2019

din care:

 • - responsabil administrativ

 • - contabil șef

 • - director tehnic

 • - consilier juridic

 • - inspector resurse umane

 • - inginer

 • - tehnician - economist

 • - arhivar

 • 5.Cheltuieli salariale în anul 2019

  607.484 lei


 • 6. Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă 18.049 lei

Director general, Hârșoveicu Silviu Ștefaru .

Contabil șef,

Sima Margareta


_^j;k_METROM ■MF1 ■ F*industrial parc

SC METROM INDUSTRIAL PARC SA www.mipbrasov.ro office@mipbrasov.ro

NOTA 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

realizați la data de 31.12.2019

 • 1. Indicatori de lichiditate

 • a) Indicatorul lichidității curente și imediate _ active curente _ 1.635.455_ 2 g-, datorii curente 561.208

 • b) solvabilitate patrimonială _ capitaluri proprii _ 6.348.144 _ 1

total pasiv 6.288.144

Indicatorul lichidității curente prezintă o situație destul de favorabilă de 2,91 întrucât societatea nu are datorii restante și oferă garanția acoperirii datoriilor curente.

 • 2. Indicatori de risc

a) Indicatorul gradului de îndatorare

capital împrumutat x 100 = O

capital propriu

Societatea nu are împrumuturi bancare.

 • 3. Indicatori de activitate aJViteza de rotație = sold mediu -CM x365 zite=(1.641.544+2.766.973): 2 x 365 zile= 327 32 zile

Cifra de afaceri               2.457.965

b) Viteza de rotație = sold mediu f-urn'-z^i x 365 zile = (165.088+20.493):2 x 365 zite = 13 78 zite a creditelor - furnizori Cifra de afaceri                    2.457.965

 • c) Viteza de rotație a imobiliz.corp. = Cifra de afaceri = 2.457.96Ș _ q 45

Imobilizări corp. 5.332.880

2.457.965 = 0,38


..........   Cifra de afaceri =

 • d) Viteza de rotație a activelor totale = ----------------

  Active totale-datorii 6.408.144


Viteza de rotație a clienților demonstrează modul greoi de încasare a clienților, dar mai ales a clienților litigioși care sunt acționați în judecată, majoritatea fiind în reorganizare judiciară sau faliment, neavând posibilitatea de a mai plăti contravaloarea chiriilor și a prestărilor de servicii. Pentru toți clienții litigioși există procese pe rol a căror durată este de peste 10 ani.

Și viteza de rotație a imobilizărilor corporale este de numai 0,41 situație nefavorabilă determinată de faptul că peste o treime din totalul terenului preluat la înființarea societății de la S.C. Metrom S.A. de 63.702 mp este lipsit de atractivitate pentru investitori, printre care figurează:

 • -  poligonul de 13.663 mp cu multe denivelări și construcții masive din beton specifice activității militare, absolut inutile, necesitând mari cheltuieli pentru asanare;

 • -  terenul alăturat poligonului de 12.100 mp ce este viran fără nici o posibilitate de valorificare în prezent, la care s-ar impune un volum mare de lucrări de executat înainte de ofertare pentru agenții economici.

 • 4. Indicatori de profitabilitate

, „ . , .... ,         ..... profit brut                         ___ 282.823   ,,,,,,

a) Rentabilitatea capitalului = H-------------------------x 100 =--------x 100 = 4,41%

angajat                active totale-datorii curente 6.408.144

.. .. . , profit brut „„„    282.823 dnnnn0/

b) Marja bruta = K---------- x 100 = -------x100 = 9,29%

venituri totale          3.045.012

Indicatorii de profitabilitate prezintă o situație destul de favorabilă, având în vedere scopul și obiectivele programului Parcurilor Industriale.

Director general,

Contabil șef,


Sima Margareta


HârșoveStu Silviu Ștefan' ■•/'''

^IkMETROM ■MHI ■ ^INDUSTRIAL PARC

SC METROM INDUSTRIAL PARC SA www.mipbrasov.ro office@mipbrasov.ro

NOTA 10


Alte informații

I. Situația juridică

 • - societate pe acțiuni

 • - Nr. de înregistrare la Registrul comerțului Brașov J08/1922/2003

-CIF RO 15786047

 • - Cod CAEN -8299 - "alte activități de servicii suport pt. întrep.n.c.a."

II. Informații referitoare la impozitul pe profit pe anul 2019

 • - rezultat din exploatare

 • - rezultat financiar

 • - rezultat brut

 • - total deduceri, din care:

282.823 lei 0 lei 282.823 lei 314.816 lei

 • - rezerva legal deductibilă

 • - amortizare fiscală

-total cheltuieli nedeductibile, din care:

14.141 lei

300.675 lei

473.541 lei

 • - cheltuieli impozit pe profit

 • - alte cheltuieli nedeductibile

 • - cheltuieli de protocol

 • - cheltuieli cu amortizarea contabilă

 • - cheltuieli cu provizioane - clienti

 • - total profit impozabil

 • - impozit pe profit datorat

 • - impozit pe profit virat

 • - impozit pe profit de virat

70.647 lei

18.703 lei

6.396 lei 329.017 lei 119.425 lei 343.011 lei

70.647 lei

60.906 lei

9.741 lei

III. Cifra de afaceri realizată în anul 2019

2.457.965 lei

Ponderea cifrei de afaceri provine din activitatea de bază a societății, respectiv din închirieri spații pentru desfășurare activități comerciale ( producție, depozitare, sedii administrative, etc.)


Contabil șef,


Sima Mar^reta


Director general,  Hârșovescți Silviu Ștefan

SC METROM INDUSTRIAL PARC SA BRAȘOV


SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR la data de 31.12.2019


Lei

Denumirea elementului

Exercițiu financiar

31.12.2018

31.12.2019

A

1

2

Fluxuri de numerar din activit.de exploatare:

încasări de la clienți

1,918,813

2,378,909

Plăti către furnizori

1,107,880

1,353,577

Plăți către angajați și în numele angajaților

841,101

837,510

TVA plătit

154,094

143,398

Impozit pe profit plătit

95,742

60,906

încasări din asigurarea împotriva cutremurilor

Numerar net din activități de exploatare

-280,004

-16,482

Fluxuri de numerar din activit.de investiție:

0

0

Plăți pentru achiziționarea de acțiuni

Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale

încasări din vânzarea de imobilizări corporale

Dobânzi încasate

Dividende încasate

Numerar net din activități de investiție

0

0

Fluxuri de numerar din activități de finanțare:

0

0

încasări din emisiunea de acțiuni

încasări din împrumuturi pe termen lung

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

Dividende plătite

Numerar net din activități de finanțare

0

0

Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar

Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar

Contabil șef,

Sima Margareta

SC METROM INDUSTRIAL PARC SA BRAȘOV


SECȚIUNEA III SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2019

RON

Denumirea elementului

Sold la începutul exercițiului financiar 2019

Creșteri Total, din care:

Prin transfer

Reduceri

Total din care:

Prin transfer

Sold la sfârșitul exercițiului financiar 2019

A

1

2

3

4

5

6

Capital subscris

1,009,180

1,009,180

Patrimoniul regiei

Prime de capital

Rezerve din reevaluare

1,430,505

1,430,505

Rezerve legale

121,222

14,141

135,363

Rezerve patrimoniale

2,356,566

2,356,566

Rezerve reprezentând surplusul

realizat din rezerve din reevaluare

Alte rezerve

202,784

202,784

Acțiuni proprii

Câștiguri legate de instrumente de

capitaluri proprii

Pierderi legate de instrumente de

capitaluri proprii

Rezultatul reportat reprezentând

profitul nerepartizat sau pierderea

neacoperită(sold C)

888,635

270,352

143,276

1,015,711

Rezultatul reportat provenit din

adoptarea pentru prima dată a IAS,

mai puțin IAS 29 49*

Rezultatul reportat provenit din

corectarea erorilor contabilețsold C)

0

0

0

Rezultatul reportat provenit din

trecerea la aplicarea Reglementărilor

contabile conforme cu Directiva a patra

a Comunităților Economice Europene

Profitul sau pierderea exercițiului

financiar (sold C)

270,352

212,176

270,352

212,176

Repartizarea profitului

16,200

14,141

16,200

14,141

Total capitaluri proprii

6,263,044

212,176

397,428

6,348,144

Director General,

Contabil șef,


Sima Majșpreta


Hârșovesqu Silviu Ștefan

1

A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați -conturi curente", respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente").