Hotărârea nr. 175/2020

Hotărârea nr.175 – aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 175

din data de 28.05.2020

- privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.05.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 7098 din data de 12.05.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad. 7098 din data de 13.05.2020, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Față de statul de funcții aprobat, se propune un număr de 2 promovări. Față de organigrama aprobată, se propune anularea unui post, numărul total de posturi aprobate pe spital devenind 758,5;

Văzând adresa nr. 10108/5.05.2020 a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, adresa Ministerului Sănătății nr. 67672/5.11.2019, precum și Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 515/20.12.2019 și nr. 58/18.02.2020;

Ținând cont de faptul că modificările solicitate se realizează cu încadrarea în cheltuielile aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

Având în vedere dispozițiile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 din Anexa la H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească și pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și dispozițiile art. 180 alin. (1) lit. “a” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. 1 pct. 2 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1374/2016;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (2), lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, jrecum și ale art. 5 alin. (1) pct. 1 din Anexa la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public;

în temeiul art.182 și art.196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Răspunderea pentru stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor pentru condiții de muncă și celorlalte sporuri revine conducerii Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Art.3. - Cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 68/18.02.2020 privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, iar Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 515/20.12.2019, privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, se modifică în mod corespunzător.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.


Contrasemnează, Secretar geo^nn al județului Maria tfumbrăveanuORGANIGRAMA - 2019 SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ȘI NEUROLOGIE BRAȘOV


/7S


Compartiment juridic

FE - 2

Compartiment relații cu oublicul si secretariat

FE -2

Compartiment audit public intern

FE-1

Birou informatică și statistică medicală

FC-1

FE - 5
din data Secretar generaljudețului, Maria Dunwrăveanu


1"

DIRECTOR MEDICAL FC-1


Secția clinică neurologie I

FC -2

FE -39,5

Secția neurologie 11

FC - 2

FE - 44

Secția clinică recuperare neuro-psiho-motorie

FC -2

FE - 55,5

Compartiment recuperare medicală neurologie

FE - 19

Secția clinică psihiatrie 1

FC - 2

FE -39

Secția psihiatrie II

FC - 2

FE -42

Secția clinică psihiatrie III

FC - 2

FE -40,5

Compartiment psihiatrie cronici

FE -12

Secția exterioară psihiatrie cronici Zămești

FC - 2

FE -96

Secția exterioară psihiatrie cronici Vulcan

FC 2

FE -76

Camera de gardă psihiatrie

FE -26

Camera de gardă neurologie

FE -31

Farmacie

FC - 1

FE - 15Compartiment securitatea și sănătatea în muncă, PS1, protecție civilă și situații de urgență

FE - 1

Serviciul de management al calității serviciilor medicale

FC - 1

FE - 6

Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale

FE -3

Serviciul R.U.N.O.S,

FC-1

FE -7


Compartiment

► achiziții publice

FE - 6

Compartiment administrativ

FE • 7


I

Formație de lucru: Muncitori întreținere Centrale termice Activități normate

FE -34

Pază

FE-14


Compartiment tehnic

FE-2


Total paturi                     -

Total posture aprobate          -

Funcții de conducere          -

Funcții de execuție din care:    - 730,5

Medici rezidenti                -

Farmacist resident              -


Consiliul Județean Brașov

Director executiv Vasioiu Adelina


AN MIA


MKJC88 « WWW •CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov str. Prundului nr. 7-9, Brașov,500123 tel. 0268511481, fax. 0268/511484;511609 E-mail:runos@spnbra;ov.ro

NrdjiLLtâ........../...C^.£.5.-...^2S


Operator de date cu caracter personal 9275


Director Executiv

Vasioiu AdelinaAprobat HCJ Brașov nr..../.2.-t>....din data de.....^.i?.tr..Q..

Secretar general alȚudețului, Maria Jpumbrăveanu


STAT DE FUNCȚIINr. crt

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

5          6

A. Finanțare din venituri proprii

1

Manager

ll

s

1

2

Director Medical

ll

s

1

3

Director financiar contabil

ll

s

1

4

Director îngrijiri

ll

s

1

5

Șef secție- medic primar

neurologie

s

2

6

Șef secție- medic primar

ll

psihiatrie

s

5

7

Șef secție- medic primar

ll

balneofizioterapie

s

1

8

Șef secție- medic primar

II

laborator

s

1

9

Farmacist - sef

Farmacist specialist

specialist

farmacie clinică

s

1

Ax 10

farmscist primar

primar

farmacie clinică

s

111

farmscist specialist

specialist

farmacie clinică

S

2

12

medic primar

primar

neurologie

S

7.5

13

medic primar

primar

psihiatrie

S

10.5

14

medic primar

primar

anatomie patologica

S

1

15

medic primar

primar

medicina generala

S

1

16

medic primar

primar

balneofizioterapie

S

1.5

17

medic primar

primar

laborator

S

2

18

medic primar

primar

radiologie si imagistica medică

S

2

19

medic primar

primar

epidemiolog

S

1

20

medic primar

primar

boli infecțioase

S

1

21

medic specialist

specialist

neurologie

S

5

22

medic specialist

specialist

psihiatrie

S

15

23

medic specialist

specialist

medicină fizică și de reabilitare

S

1

24

medic specialist

specialist

medicina generala

S

4

25

medic specialist

specialist

diabet zaharat, nutriție li boli metabolice

S

1

26

psiholog principal

principal

psihologie clinica

S

7

27

psiholog specialist

specialist

psihologie clinica

S

1

28

psiholog practicant

practicant

psihologie clinica

S

3

29

logoped principal

principal

logopedie

S

1

30

biolog principal

principal

laborator

S

1

31

fiziokinetoterapeut

fiziokinetoterapie

S

1

32

kinetoterapeut

kinetoterapie și motricitate specială

S

1

33

fiziokinetoterapeut debutant

debutant

fiziokinetoterapie

S

1

34

kinetoterapeut debutant

debutant

kinetoterapie și motricitate specială

S

1

35

asistent social principal

principal

sociopsihopedagogie

s

1

36

asistent social

sociologie

s

1

37

asistent social debutant

debutant

sociologie

s

2

38

Asistent medical pr. sef

asistent medical principal

principal

medicina generala

s

3

39

Asistent medical pr.sef

asistent medical principal

principal

medicina generala

PL

5

40

asistent medical principal

principal

medicina generala

S

24

01^0


41

asistent medical principal

principal

laborator

S

2

42

asistent medical principal

principal

balneofizioterapie

S

5

43

asistent medical

medicina generala

S

7

44

asistent medical debutant

debutant

medicina generala

S

2

45

asistent medical debutant

debutant

laborator

s

1

46

asistent medical principal

principal

medicina generala

SSD

4

47

asistent medical principal

principal

medicina generala

PL

107

48

asistent medical principal

principal

balneofizioterapie

PL

5

49

asistent medical principal

principal

balneofizioterapie si masaj

PL

5

50

asistent medical principal

principal

balneofizioterapie si recuperare

PL

1

51

asistent medical principal

principal

laborator

PL

10

52

asistent medical principal

principal

farmacie

PL

5

53

asistent medical principal

principal

radiologie

PL

4

54

asistent medical principal

principal

nutriționist

PL

1

55

asistent medical

medicina generala

PL

53

56

asistent medical

farmacie

PL

6

57

asistent medical

radiologie

PL

2

58

asistent medical debutant

medicina generala

PL

6

59

autopsier

M

1

60

registrator medical

M

2

61

statistician

M

1

62

infirmiera

G

119

63

infirmiera debutanta

debutant

G

20

64

îngrijitoare

G

81

65

spălătorese

G

12

66

brancadier

G

30

67

șofer autosanitară II

M

1

68

paznic

G

14

69

Șef serviciu

II

S

3

70

Șef birou

II

S

1

^71

consilier juridic IA

IA

consilier juridic

S

2
72

auditor grad 1

IA

economist

S

1

73

economist IA

IA

economist

S

13

74

economist 1

1

economist

S

2

75

economist II

II

economist

S

2

76

referent de specialitate 1

1

inginer

S

5

77

referent de specialitate 1

1

economist

S

3

78

referent de specialitate 1

1

jurist

S

3

79

referent de specialitate debutant

debutant

comunicare și relații publice

S

1

80

referent de specialitate debutant

debutant

inginer

S

1

81

tehnician - economist III

III

economist

SSD

1

82

referent debutant economist

debutant

economist

SSD

1

83

magaziner 1

1

M

2

84

arhivar 1

1

M

1

85

secretar

M

1

86

muncitor calificat 1

1

timplar

G

1

87

muncitor calificat 1

1

instalator

G

2

88

muncitor calificat 1

1

fochist

G

5

89

muncitor calificat 1

1

lenjeresa

G

3

90

muncitor calificat II

II

fochist

G

1

91

muncitor calificat II

II

telefonista

G

4

92

muncitor calificat II

II

electrician

G

2

93

muncitor calificat III

III

telefonista

G

1

94

muncitor calificat III

III

lenjeresa

G

2

95

muncitor calificat IV

IV

instalator

G

2

96

muncitor calificat IV

IV

zugrav

G

1

97

muncitor calificat IV

IV

fochist

G

3

98

muncitor necalificat

1

G

2

99

șofer 1

1

M

2

100

șofer II

II

G

3

Total Venituri Proprii

707.5

Finanțare de la bugetul de stat

1

Șef secție- medic primar

II

psihiatrie

S

1


Page 4
2

medic primar

primar

psihiatrie

S

5

3

medic specialist

specialist

psihiatrie

S

1

4

psiholog principal

principal

psihologie clinica

S

1

5

psiholog specialist

specialist

psihologie clinica

S

3

6

psiholog practicant

practicant

psihologie clinica

S

1

7

Asistent medical pr.sef

asistent medical principal

principal

medicina generala

S

1

8

asistent medical principal

principal

medicina generala

PL

4

9

asistent social principal

principal

PL

1

10

registrator medical

M

1

11

îngrijitoare

G

2

12

medic rezident anul 1

psihiatrie

S

2

13

medic rezident anul 1

medicină fizică și de reabilitare

S

4

14

medic rezident anul II

psihiatrie

s

6

15

medic rezident anul II

neurologie

s

1

16

medic rezident anul II

medicină fizică și de reabilitare

s

4

17

medic rezident anul III

psihiatrie

s

3

18

farmacist rezident anul III

farmacie

s

1

19

medic rezident anul IV

neurologie

s

1

20

medic rezident anul IV

psihiatrie

s

8

Total Buget de Stat

51

TOTAL GENERAL

758.5

Total posturi aprobate ■ 758.5

din care:

venituri proprii

707.5

bugetul de stat

51

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.

MANAGER INTERIMAR, asist.univ.dr.Bîgiu NicușgrDIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, ec.Croitoru Diana Mibaela r VIZAT SINDICAT as.med.S.Maria Marchis


întocmit,


ȘEF SERVICIU RUNOS, aria Puiu