Hotărârea nr. 174/2020

Hotărârea nr.174 – aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR. 174

din data de 28.05.2020

- privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.05.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 7087 din data de 8.05.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad. 7087 din data de 11.05.2020, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală prin care se propune aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Față de statul de funcții aprobat, se propune un număr de 3 promovări și 7 transformări de posturi vacante, pentru o mai bună organizare și desfășurare a activității la nivelul unității sanitare;

Văzând adresa nr. 9388/4.05.2020 a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, precum și faptul că nodificările solicitate se realizează cu încadrarea în cheltuielile aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 115/24.03.2020 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 din Anexa la H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească și pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, precum și Ordinul Ministrului Sănătății nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (2), lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, irt. 180 alin. (1) lit. “a” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și art. 5 alin. (1) pct. 1 din Anexa la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Răspunderea pentru stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor pentru condiții de muncă și celorlalte sporuri revine conducerii Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Art.3. - Cu data prezentei, art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 115/24.03.2020, își încetează aplicabilitatea, iar Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 506/20.12.2019 se modifică în mod corespunzător.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic deUrgență pentru Copii Brașov.

PREȘEDINTE

Adrian- loan Vestea Q                    Contrasemnează,

fy           1           Ț Secretar gencratal județului

//U                  A /         Maria Dumorăveanu

/                      <         cAX

Anexa la HO BV nr.


2020


Consiliul Județean Brașov

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

/Adresa: Str, Nicopole nr. 45

Nr.paturi: 225+80 însoțitori = 305 paturi

Categoria unitatii: IV

Tipul unitatii: II M


"Nr.

Cri.

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/ grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

“Nr.

post

0

1

2

3

4

5

6

1

Manager

Economist

Specialist IA/11

Stiinte economice

S

1

2

Director Medical

Medic

Primar/11

Chir.ort.pediatrica

s

I

3

Director Financiar-Contabil

Economist

Specialist 1A/II

Stiinte economice

S

1

4

\sistent Sef Unitate

Asistent medical

Principal-11

Pediatrie

s

l

5

Scf Laborator

Medic

Primar/11

Medicina laborator

s

1

6

Set’Secție

Medic

Primar/II

Pediatrie

s

2

7

Sef Secție

Medie

Primar/I

Pediatrie

S

1

8

Sef Secție

Medic

Primar/I

AII

s

1

9

Sef Secție

Medic

Primar/I

Chir.ort.pediatrica

s

1

10

Sef Secție

Medic

Primar/I

Neurologie pediatrica

s

I

Sef Laborator

Medic

Primar/I

Radiologie si imag.med.

s

1

12

Scf Secție

Farmacist

Farmacie generalii

s

1

13

Sef Secție

Asistent medical

Principal

Pediatrie

s

4

14

Sef Secție

Asistent medical

Principal

Pediatrie

PL

3

15

Sef Laborator

Asistent medical

Principal

Laborator

PL

1

16

Sef Laborator

Asistent medical

Principal

Radiologie

PL

1

17

Sef Serviciu

Economist

Specialist 1A/II

Stiinte economice

S

2

18

Scf Serviciu

Inginer

Specialist IA/11

Tehnic

S

2

19

Sef Birou

Consilier juridic

IA/11

Stiinte juridice

s

1

20

Sef Birou

1 conomist

Specialist I X I

Stiinte economice

S

1

21

Sef Formație Muncitori

Muncitor

II

Tehnic

M

1

22

Medic

Primar

Anatomie patologica

S

1

23

Medic

Primar

AII

s

1

24

Medic

Primar

Chir.ort.pediatrica

s

3

25

Medic

Primar

Ortopedie pediatrica

s

1

26

Medic

Primar

Chir.pcdiatrica

2

27

Medic

Primar

Chir.pl.rep.

s

1

28

Medic

Primar

Endocrinologie

s

1

29

Medic

Primar

Medicina laborator

s

2

30

Medic

Primar

Obst.-ginecologie

s

1

31

Medic

Primar

Oftalmologie

s

1

32

Mdic

Primar

Neurologie ped.

s

1

33

Medic

Primar

ORI.

s

3

34

Medic

Primar

Pediatrie                      iS

16

35

Medic

Primar

Derma tovenero 1 ogi e

s......................

1

36

Medic

Specialist

Psihiatrie pediatrica

s

1

Medic

Specialist

ATI

s

4

38

Medic

Specialist

Boli Infectioase

s

1

39

Medic

Specialist

Chir.pl.rep.

s

1

40

Medic

Specialist

Epidemiologie

s

1

41

Medic

Specialist

Pediatrie

s

5

42

Medic

Specialist

Radiologie si imag.med.

s

2

43

Medic

Specialist

RM1-B

s

1

44

Psiholog

Principal

Psihologie clinica

s

1

45

Biochimist

Principal

Biochimie medicala

s

1

46

Biolog

Principal

Biochimie medicala

s

1

r

Farmacist

Specialist

Farmacie clinica

s

1

48

Fiziokinctoterapeut

Bl 1

s

O

49

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

s

3]

50

Asistent medical

MG

s....................

13

Asistent medical

Laborator

s

1

Ir

Asistent medical

Debutant

MG

s

53

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

SSD

3

54

Asistent medical

Principal

Dietetica

PL

1

55

.Asistent medical

Principal

Farmacie

PL

4

56

Asistent medical

Principal

Igiena

PL

Ț

57

Asistent medical

Pri ncipal

Laborator

PL.

13

58

Asistent medical

Principal

MG/Ped.

PL

80

59

Asistent medical

Principal

Radiologie

PL

6

60

Asistent medical

MG

PL

26

61 |

Asistent medical

Debutant

MG

PL

1

62

Asistent medical

Radiologie

PL

3

63

Sora medicala

Principala

Laborator

M

1

64

Sora medicala

Principala

Pediatrie

M

1

65

Instructor educație

Principal

M

9

66

Slatistician medical

Principal

M

l

67

Registrator medical

Principal

M

10

68

Registrator medical

Debutant

M

1

69

Registrator medical

M

4

70

Infirmiera

G

79

71

Infirmiera deb.

G

3

72

îngrijitoare

G

54

73

Spalatoreasa

G

9

74

Consilier juridic

.....................................................................

1 \

Stiinte juridice

S

O

75

Economist

Specialist IA

Stiinte economice

s

7

76

Economist

1

Stiinte economice

s

1

a

Inginer

Specialist IA

Tehnic

s

1

T|

Inginer de sistem

IA

Mat e ma l i ca-1 n form atica

s

1

79

Programator inform.

11

Informatica

s

1

80

Referent de specialitate

I

Drept

s

1

81

Referent de specialitate

II

Drept

s

l

82

Referent de specialitate

II

Stiinte economice

s

1

83

Referent de specialitate

III

Stiinte economice

s

1

84

Referent de specialitate

III

Sociologie

s

1

85

Referent

II

Tehnic

M

1

86

Contabil

IA

Contabilitate

M

1

87

Arhivar

M

1

88

Casier

M

I

89

funcționar

M

3

90

Magaziner

M

2

91 |

Servant pompier

M

3

Muncitor

I

Electrician

G

2

Muncitor

1

Zugrav-vopsitor

G

1

94

Muncitor

I

Șofer

G

1

95 i

Muncitor

1

Fochist

G

2

96

Muncitor

1

Lacatus

G

4

97

Muncitor

1

Tamplar

G

->

98

Muncitor

1

Instalator gaze

l

99

Muncitor

11

Bucatar

ti

2

100

Muncitor

II

Electrician

G

1

101

Muncitor

11

Fochist

G

5

102

Muncitor

111

Fochist

G

1

103

Muncitor

III

Lenjer-croitor

G

1

104

Muncitor

III

Lacatus

G

I

105

Muncitor

III

Liftier

G

4

106

Muncitor

III

Instalator gaze

G

1

107

Muncitor

IV

Bucatar

G

2

108

Muncitor

IV

Liftier

G

2

109

Muncitor

IV

Instalator gaze

G

1

110

Muncitor necalificat

G

6

TOTAL VENITl Rl PROPRII

514

FIXAM \RE DE LĂ BK.ETl L DE ST \I

111

Sef Secție

Medic

Primar/II

Pediatric

S

1

112

Sef Secție

\sistent medical

Principal

MG

S

1

113

'Medic

Primar

NP1

S

1

Medic

Primar

Neurologie pediatrica

s

1

*

Medic

Primar

Pediatrie

s

5

116

Medic

Primar

Psihiatrie pediatrica

s

1

117

Medic

Specialist

Medicina de urgenta

s

1

118

Medie

Specialist

Pediatrie

s

6

119

Medic

Specialist

Psihiatrie pediatrica

s

l

120

Psiholog

Principal

Psihologie clinica

s

1

121 )

Psiholog

Specialist

Psihologie clinica

s

1

122 |

Asistent social

Asistenta sociala

s

1

123

Asistent social

Principal

Asistenta sociala

s

1

124

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

s

11

125

Asistent medical

MG

s

126

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

PI,

13

127

Asistent medical

MG

PI,

3

128

Registrator medical

Principal

M

3

129

Registrator medical

M

"7

^Infirmiera

G

8

131

îngrijitoare

G

8

132 |

Brancardier

G

9

133

Medic rezident anul 1

Pediatric

S

8

134

Medic rezident anul I

Med.Urg.

1

135

Medic rezident anul 1

Ort.Ped.

1

136

Medic rezident anul 11

Chir.Ped.

2

137

Medic rezident anul 11

Pediatrie

S

10

138

Medic rezident anul III

Chir.Ped.

S

2

139

Medic rezident anul III

Pediatric

s

8

140

Medic rezident anul IV

Pediatrie

s

10

141

Medic rezident anul V

Chir.pediatrica

s

1

142

Medic rezident anul V

Pediatrie

s

9

TOTAL BUGET DE STAT

131

TOTAL GENERAL

645

Total posturi aprobate: 645. din care: . conducere: 31

- execuție : 614 - venituri proprii : 514 - buget de stat: 131
Vizat. Compartiment Contencios.

C.j. Diana ('oman


Viza Sindicat.

Reprezentant salariat!, /l.s. Stanesen l-'lorinela