Hotărârea nr. 173/2020

Hotărârea nr.173 – aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 145/8.04.2020 în sensul schimbării denumirii obiectivului de investiții din “Reabilitare și modernizare DJ 102I, limită județ Prahova – DN1A Șanțuri” în “Reabilitare și modernizare DJ 102I, Valea Doftanei, județul Prahova – Brădet, județul Brașov”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 173

din data de 28.05.2020

- privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 145/8.04.2020 în sensul schimbării denumirii obiectivului de investiții din “Reabilitare și modernizare DJ 1021, limită județ Prahova - DN1A Șanțuri' în “Reabilitare și modernizare DJ 1021, Valea Doftanei, județul Prahova - Brădet, județul Brașov"'

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.05.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 7267 din data de 7.05.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad. 7267 din data de 7.05.2020 întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice, prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 145/8.04.2020, privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții “C.N.L” S.A., a amplasamentului DJ 1021, în vederea realizării de către Compania Națională de Investiții “C.N.L” S.A. a obiectivului de investiții: “Reabilitare și modernizare DJ 1021, imită județ Prahova - DN1A Șanțuri' în sensul schimbării denumirii obiectivului de investiții din : “Reabilitare și modernizare DJ 1021, limită județ Prahova - DN1A Șanțuri' în ” Reabilitare și modernizare DJ 1021, Valea Doftanei, județul Prahova - Brădet, județul Brașov''-,

Văzând adresa cu nr. 6876/29.04.2020 emisă Compania Națională de Investiții “C.N.I” S.A.;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 47 alin. (4), art. 58 și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă în elaborarea actelor normative;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se modifică art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 145/8.04.2020, care va avea următorul cuprins:

Art. 1. (1) Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N.L S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului DJ 1021, în vederea realizării de către prin Compania Națională de Investiții C.N.L S.A. a obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare DJ 1021, Valea Doftanei, județul Prahova - Brădet, județul Brașov”, a unui număr de 7 amplasamente ce reprezintă terenuri aferente DJ 1021, situate în U.A.T. Săcele, județul Brașov și care aparțin domeniului public al județului Brașov, aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov, amplasamente în suprafață totală de 100777 mp, din care un teren în suprafață de 15710 mp identificat potrivit cărții funciare nr. 117071, un teren în suprafață de 12192 mp identificat potrivit cărții funciare nr. 117072, un teren în suprafață de 30568 mp identificat potrivit cărții funciare nr. 117073, un teren în suprafață de 32009 mp identificat potrivit cărții funciare nr. 117074, un teren în suprafață de 9786 mp identificat potrivit cărții funciare nr. 117075, un teren în suprafață de 324 mp identificat potrivit cărții funciare nr. 117068 și un teren în suprafață de 188 mp identificat potrivit cărții funciare nr. 117069, amplasamente libere de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către “C.N.I.”-S.A. a obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare DJ 1021, Valea Doftanei, județul Prahova - Brădet, județul Brașov”.

Art.II. - Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 145/8.04.2020 rămân neschimbate.

Art.in. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin

Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.Contrasemnează,


Secretar genera} al județului Maria 1/umbrăveanu