Hotărârea nr. 171/2020

Hotărârea nr.171 –rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov și al unităților de sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov, pe anul 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.171 din data de 28.05.2020

- privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al unităților de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, pe anul 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020;

Analizând Referatul de aprobare inițiat de președintele Consiliului Județean Brașov, Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 8260/22.05.2020 și Nota înregistrată sub nr. 8427/26.05.2020, întocmite de către Direcția Economică, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al unităților de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, pe anul 2020, precum și Nota înregistrată sub nr. Ad.7339/26.05.2020, întocmită de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice;

Ținând cont de Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 58/2020, nr. 99/24.03.2020, nr. 142/08.04.2020, nr. 149/23.04.2020, de Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 244/14.04.2020, precum și de adresele BVRTRZ 4367/27.04.2020 și, respectiv, nr. BVRTRZ 4487/04.05.2020;

Văzând art. 21, art. 32, alin. (2) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, art. 21 din Decretul nr. 240 /14.04.2020, art. IX alin. (1), (2), (3) din O.U.G. nr. 29/21.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, precum și art. 16 din Ordonanța Militară nr.8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Militară nr.7/2020, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (2), art. 49, alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 din OUG nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19 și Ordinul Ministrului Sănătății nr. 623/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a Il-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, precum și ale Legii nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020, ale art. 16, alin.(3) din OUG nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 și ale Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2020, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă rectificarea programului de investiții pe anul 2020 - bugetul local - sursa 02, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.5. - Se aprobă rectificarea programului de investiții pe anul 2020, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - sursa 10, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. - Se aprobă rectificarea programului de investiții pe anul 2020 - „Lista proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă - sursa 08, conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.7. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.


Contraseufhează, Secretar general al județului Maria Duinbrăveanu

PREȘEDINTE, Adrian - loanSECRETAR GENERAL/AL JUDEȚULUI Maria Duțub/aveanu

BUGET LOCAL


A) SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2020

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4

5

6=2+3+4+5

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TOTAL VENITURI - SF

212.302,86

4.298,21

0,00

0,00

216.601,07

Bote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea cugetelor locale

04.02.01

119.356,00

4.313,00

123.669,00

Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

17.904,00

-591,00

17.313,00

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

87.388,00

393,00

87.781,00

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

0,00

3,49

3,49

Vărsăminte din SF pentru finanțarea SD

37.02.03

-72.031,40

179,72

-71.851,68

TOTAL CHELTUIELI - SF

212.302,86

4.298,21

0,00

0,00

216.601,07

Titlul - Cheltuieli de personal

10

65.491,97

4.015,00

0,00

0,00

69.506,97

Titlul - Bunuri și servicii

20

51.031,74

292,15

250,00

227,42

51.801,31

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

42.275,30

-28,94

-250,00

-227,42

41.768,94

Titlul - Alte transferuri

55

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

Titlul - Ajutoare sociale

57

12.986,77

-80,00

0,00

0,00

12.906,77

CAP. 51.02 - AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

38.227,33

193,15

250,00

227,42

38.897,90

51.02.01.03 - Autoritati executive

38.227,33

193,15

250,00

227,42

38.897,90

Titlul - Bunuri și servicii

20

7.678,68

193,15

250,00

227,42

8.349,25

CAP. 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.217,67

0,00

0,00

0,00

5.217,67

Titlul - Bunuri și servicii

20

48,00

0,00

0,00

0,00

48,00

hl.02.50 - STPS

450,00

0,00

0,00

0,00

450,00

Titlul - Bunuri si servicii

20

48,00

0,00

48,00

20.01.02 - Materiale de curățenie

2,00

2,00

4,00

20.02 - Reparații curente

10,00

-2,00

8,00

CAP. 65.02 - INVATAMANT

13.599,13

0,00

0,00

0,00

13.599,13

Titlul - Ajutoare sociale

57

10.626,00

0,00

0,00

0,00

10.626,00

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Fagaras

1.127,79

0,00

0,00

0,00

1.127,79

Titlul - Ajutoare sociale

57

261,37

0,00

261,37

57.02.01 - ajutoare sociale in numerar

113,80

70,00

183,80

57.02.02 - ajutoare sociale in natura

147,57

-70,00

77,57

CAP. 66.02 - SĂNĂTATE

25.022,82

332,85

0,00

0,00

25.355,67

Județul Brașov, din care:

25.022,82

332,85

0,00

0,00

25.355,67

Titlul * Transferuri între unități ale administrației publice, din care:

51

20.896,62

332,85

0,00

0,00

21.229,47

66.02.06.01 - Spitale generale

17.894,30

332,85

0,00

0,00

18.227,15

Titlul - Transferuri din bugetele locale pt finanțarea cheltuielilor curente, din care:

51.01.46

17.894,30

332,85

0,00

0,00

18.227,15

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie

2.496,27

242,50

2.738,77

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

2.325,87

90,35

2.416,22

CAP. 67.02 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

32.532,69

-706,79

-250,00

-227,42

31.348,48

Titlul - Bunuri și servicii

20

1.579,06

-150,00

0,00

0,00

1.429,06

Titlul - Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

14.460,90

-556,79

-250,00

-227,42

13.426,69

67.02.03.02 - Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

6.851,29

-150,00

0,00

0,00

6.701,29

Biblioteca Județeană "George Baritiu”

6.851,29

-150,00

0,00

0,00

6.701,29

Titlul - Bunuri și servicii

20

1.579,06

-150,00

1.429,06

Județul Brașov, din care:

25.681,40

-556,79

-250,00

-227,42

24.647,19

Titlul - Transferuri către instituțiile publice

51,01,01

14.460,90

-556,79

-250,00

-227,42

13.426,69

67.02.03.03 - Muzee

8.807,43

-284,79

0,00

-21,62

8.501,02

Titlul - Transferuri către instituțiile publice, din care:

51,01,01

8.807,43

-284,79

0,00

-21,62

8.501,02

Muzeul Județean de Istorie

3.678,51

-124,91

3.553,60

Muzeul de Etnografie

2.370,12

-70,20

2.299,92

Muzeul Casa Mureșenilor

1.313,14

-59,68

-21,62

1.231,84

Muzeul de Arta

1.445,66

-30,00

1.415,66

67.02.03.05 - Scoli populare de arta si meserii

2.554,13

-72,00

0,00

-5,80

2.476,33

Titlul - Transferuri către instituțiile publice (Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu)

51,01,01

2.554,13

-72,00

-5,80

2.476,33

67.02.03.30 - Alte servicii culturale

3.099,34

-200,00

-250,00

-200,00

2.449,34

Titlul - Transferuri către instituțiile publice (Reduta)

51,01,01

3.099,34

-200,00

-250,00

-200,00

2.449,34

Cap. 68.02 - ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

49.022,96

4.479,00

0,00

0,00

53.501,96

Titlul - Cheltuieli de personal

10

35.556,63

4.015,00

0,00

0,00

39.571,63

Titlul - Bunuri și servicii

20

5.955,52

249,00

0,00

0,00

6.204,52

Titlul - Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

3.765,04

195,00

0,00

0,00

3.960,04

Titlul - Transferuri aferente cheltuielilor cu alocația de hrana pentru personalul din serviciile sociale private aflat in izolare preventiva la locul de munca

55

0,00

100,00

100,00

Titlul - Asistenta sociala

57

2.360,77

-80,00

0,00

0,00

2.280,77

Județul Brașov, din care:

4.765,04

295,00

0,00

0,00

5.060,04

Titlul - Transferuri din bugetele locale pt finanțarea unităților ■e asistenta sociala si medico-sociale

51

3.765,04

195,00

0,00

0,00

3.960,04

^8.02.12 - Unitati de asistenta medico-sociale

3.765,04

95,00

0,00

0,00

3.860,04

Titlul - Transferuri din bugetele locale pt finanțarea unităților de asistenta sociala si medico-sociale (Unitatea Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sanpetru )

51.01.39

3.765,04

95,00

3.860,04

68.02.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

1.000,00

200,00

0,00

0,00

1.200,00

Titlul - Transferuri aferente cheltuielilor cu alocația de hrana si cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca

51,01,76

0,00

100,00

100,00

Titlul - Transferuri aferente cheltuielilor cu alocația de hrana pentru personalul din serviciile sociale private aflat in izolare preventiva la locul de munca

55,01,73

0,00

100,00

100,00

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului, din care:

44.257,92

4.184,00

0,00

0,00

48.441,92

Titlul - Cheltuieli de personal

10

35.556,63

4.015,00

0,00

0,00

39.571,63

Titlul - Bunuri și servicii

20

5.955,52

249,00

0,00

0,00

6.204,52

Titlul - Ajutoare sociale

57

2.360,77

-80,00

0,00

0,00

2.280,77

68.02.04 - Asistenta acordata persoanelor in varsta

1.477,60

271,81

0,00

0,00

1.749,41

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1.105,80

268,00

1.373,80

Titlul - Bunuri si servicii

20

304,00

3,81

307,81

£8.02.05.02 - Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

12.308,14

943,19

0,00

0,00

13.251,33

Ptlul - Cheltuieli de personal

10

8.440,27

841,00

9.281,27

Titlul - Bunuri si servicii

20

2.279,90

122,19

2.402,09

Titlul - Ajutoare sociale

57

1.492,97

-20,00

1.472,97

Titlul - Alte cheltuieli

59

0,00

68.02.06 - Asistenta sociala pentru familie si copii

22.269,67

2.603,00

0,00

0,00

24.872,67

Titlul - Cheltuieli de personal

10

18.560,05

2.540,00

21.100,05

Titlul - Bunuri si servicii

20

2679,62

123,00

2.802,62

Titlul - Ajutoare sociale

57

800,00

-60,00

740,00

Titlul - Alte cheltuieli

59

0,00

68.02.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

8.202,51

366,00

0,00

0,00

8.568,51

Titlul - Cheltuieli de personal

10

7.450,51

366,00

7.816,51

Titlul - Bunuri si servicii

20

692,00

0,00

692,00

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B) SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:

M'ii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2020

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

3

4

5

6=2+3+4+5

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TOTAL VENITURI - SD

289.836,70

-110,80

0,00

0,00

289.725,90

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

72.031,40

-179,72

71.851,68

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0,00

2,85

2,85

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

494,88

57,33

552,21

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

155.632,75

8,74

0,00

0,00

155.641,49

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

4.874,27

8,74

0,00

0,00

4.883,01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.0

2

0,00

8,74

8,74

TOTAL CHELTUIELI - SD

479.099,23

-110,80

0,00

0,00

478.988,43

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

39.694,36

-110,80

0,00

0,00

39.583,56

CAP. 51.02 - AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

16.238,15

17,15

0,00

0,00

16.255,30

51.02.01.03 - Autoritati executive

16.238,15

17,15

0,00

0,00

16.255,30

Titlul - Active nefinanciare

71

13.594,40

17,15

13.611,55

Cap. 66.02 - SĂNĂTATE

70.126,60

-110,80

0,00

0,00

70.015,80

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

36.933,20

-110,80

0,00

0,00

36.822,40

66.02.06.01 - Spitale generale (Județul Brașov)

70.126,60

-110,80

0,00

0,00

70.015,80

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51.02.28

36.933,20

-110,80

0,00

0,00

36.822,40

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

2.649,16

-110,80

2.538,36

CAP. 84.02 - TRANSPORTURI

404.975,70

-17,15

0,00

0,00

404.958,55

Titlul - Active nefinanciare

71

218.313,57

-17,15

0,00

0,00

218.296,42

84.02.03.01 - Drumuri si poduri

269.760,30

-17,15

0,00

0,00

269.743,15

Titlul - Active nefinanciare

71

97.990,17

-17,15

97.973,02

DEFICIT

-189.262,53

0,00

0,00

0,00

-189.262,53

Creditele de angajament aprobate se rectifică cu sumele creditelor bugetare aprobate în coloana nr. 3 Influențe.

Vizat: Șef Serviciu: Broscățan Ramona

PREȘEDINTE,SECRETAR GENERAU AL JUDEȚULUI Maria Dunwraveanu w

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2020

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4

5

6=2+3+4+5

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TOTAL VENITURI - SF

628.248,45

5.559,27

-250,00

-227,42

633.330,30

Donații și sponsorizări, din care:

37.10.

01

277,46

783,91

0,00

0,00

1.061,37

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

262,26

205,00

467,26

Spitalul Clinic Județean de Urgentă

0,00

545,85

545,85

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

0,00

33,06

33,06

Vărsăminte din SF pentru finanțarea SD a bugetului local, din care:

37.10. 03

0,00

-588,20

0,00

0,00

-588,20

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

0,00

-500,00

-500,00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

0,00

-88,20

-88,20

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

0,00

825,00

825,00

Sume alocate pentru stimulentul de risc, din care:

42.10.

82

0,00

825,00

825,00

Spitalul Clinic Județean de Urgență

0,00

825,00

825,00

Subvenții pentru instituții publice, din care:

43.10. no

24.381,00

-461,79

-250,00

-227,42

23.441,79

Muzeul de Artă Brașov

1.445,66

-30,00

1.415,66

Școala de Arta și Meserii Brașov

2.554,13

-72,00

-5,80

2.476,33

Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

1.313,14

-59,68

-21,62

1.231,84

Muzeul de Etnografie Brașov

2.370,12

-70,20

2.299,92

Muzeul Județean de Istorie

3.678,51

-124,91

3.553,60

Centrul Cultural Reduta

3.099,34

-200,00

-250,00

-200,00

2.449,34

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

6.767,36

95,00

6.862,36

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății, din care:

43.10.

10

17.894,30

332,85

0,00

0,00

18.227,15

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

2.496,27

242,50

2.738,77

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

2.325,87

90,35

2.416,22

Subvenții din FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale, din care:

43.10.

33

208.385,03

-1.570,00

0,00

0,00

206.815,03

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr IA Sbarcea

25.028,50

-1.570,00

23.458,50

Sume alocate pentru stimulentul de risc (subvenții FNUASS), din care:

43.10.

40

0,00

6.237,50

6.237,50

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

0,00

1.645,00

1.645,00

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

0,00

460,00

460,00

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

0,00

250,00

250,00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

0,00

582,50

582,50

Spitalul Clinic Județean de Urgență

0,00

1.730,00

1.730,00

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr IA Sbarcea

0,00

1.570,00

1.570,00

TOTAL CHELTUIELI - SF

641.361,13

5.559,27

-250,00

-227,42

646.442,98

Titlul - Cheltuieli de personal

10

467.601,75

4.939,70

0,00

0,00

472.541,45

Titlul - Bunuri și servicii

20

172.205,36

1.321,74

-250,00

-227,42

173.049,68

Titlul - Alte cheltuieli

59

2.837,71

1,50

0,00

0,00

2.839,21

Titlul - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-1.283,69

-703,67

0,00

0,00

-1.987,36

CAP. 54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

3.163,68

0,00

0,00

0,00

3.163,68

Titlul - Bunuri si servicii

20

312,78

-1,50

0,00

0,00

311,28

Titlul - Alte cheltuieli

59

1,00

1,50

0,00

0,00

2,50

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor

3.163,68

0,00

0,00

0,00

3.163,68

Titlul - Bunuri si servicii

20

312,78

-1,50

311,28

Titlul - Alte cheltuieli

59

1,00

1,50

2,50

CAP. 66.10 SĂNĂTATE

611.477,31

6.021,06

0,00

0,00

617.498,37

Titlul - Cheltuieli de personal

10

445.404,88

4.939,70

0,00

0,00

450.344,58

Titlul - Bunuri si servicii

20

164.602,11

1.785,03

0,00

0,00

166.387,14

Titlul - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-1.283,69

-703,67

0,00

0,00

-1.987,36

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

95.768,59

250,00

0,00

0,00

96.018,59

Titlul - Cheltuieli de personal

10

67.653,90

250,00

67.903,90

Titlul - Bunuri si servicii

20

28.210,38

54,16

28.264,54

Titlul - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-625,69

-54,16

-679,85

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

32.984,11

550,35

0,00

0,00

33.534,46

Titlul - Cheltuieli de personal

10

27.109,00

-93,80

27.015,20

Titlul - Bunuri si servicii

20

5.738,86

644,15

6.383,01

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

33.372,61

699,30

0,00

0,00

34.071,91

Titlul - Cheltuieli de personal

10

15.586,36

582,50

16.168,86

Titlul - Bunuri si servicii

20

17.818,68

135,74

17.954,42

"lăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul jrent

85

-134,43

-18,94

-153,37

pitalul Clinic Județean de Urgență

297.702,06

2.600,85

0,00

0,00

300.302,91

Titlul - Cheltuieli de personal

10

209.067,75

2.555,00

0,00

0,00

211.622,75

Titlul - Bunuri si servicii

20

87.344,31

45,85

0,00

o;oo

87.390,16

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie

83.679,02

1.920,56

0,00

0,00

85.599,58

Titlul - Cheltuieli de personal

10

70.087,90

1.646,00

71.733,90

Titlul - Bunuri si servicii

20

13.336,11

905,13

14.241,24

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0,00

-630,57

-630,57

CAP. 67.10 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

15.821,05

-556,79

-250,00

-227,42

14.786,84

Titlul - Bunuri și servicii

20

3.878,96

-556,79

-250,00

-227,42

2.844,75

Muzeul de Etnografie

2.470,12

-70,20

0,00

0,00

2.399,92

Titlul - Bunuri și servicii

20

724,70

-70,20

654,50

Muzeul Casa Mureșenilor

1.320,04

-59,68

0,00

-21,62

1.238,74

Titlul - Bunuri si servicii

20

287,60

-59,68

-21,62

206,30

Muzeul de Istorie

3.887,51

-124,91

0,00

0,00

3.762,60

Titlul - Bunuri si servicii

20

982,16

-124,91

857,25

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

3.431,18

-72,00

0,00

-5,80

3.353,38

Titlul - Bunuri si servicii

20

330,04

-72,00

-5,80

252,24

.Muzeul de Arta

1.464,86

-30,00

0,00

0,00

1.434,86

^Titlul - Bunuri si servicii

20

398,27

-30,00

368,27

Centrul Cultural Reduta

3.239,34

-200,00

-250,00

-200,00

2.589,34

Titlul - Bunuri si servicii

20

1.148,19

-200,00

-250,00

-200,00

498,19

CAP. 68.10 - ASIGURĂRI Șl ASISTENTĂ SOCIALĂ

3.771,53

95,00

0,00

0,00

3.866,53

Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sănpetru

3.771,53

95,00

0,00

.0,00

3.866,53

Titlul - Bunuri si servicii

20

1.205,11

95,00

1.300,11

0,00

DEFICIT

-13.112,68

0,00

0,00

0,00

-13.112,68

0,00

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2020

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4

5

6=2+3+4+5

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TOTAL VENITURI - SD

40.027,82

477,40

0,00

0,00

40.505,22

Vărsăminte din SF pentru finanțarea SD a bugetului

37.10. 04

0,00

588,20

0,00

0,00

588,20

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

0,00

500,00

500,00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

0,00

88,20

88,20

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății, din care:

43.10.

14

36.933,20

-110,80

0,00

0,00

36.822,40

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

2.649,16

-110,80

0,00

0,00

2.538,36

TOTAL CHELTUIELI - SD

41.569,50

477,40

0,00

0,00

42.046,90

Titlul - Active nefinanciare

71

41.229,73

477,40

0,00

0,00

41.707,13

CAP. 66.10-SĂNĂTATE

38.808,34

477,40

0,00

0,00

39.285,74

Titlul - Active nefinanciare

71

38.468,57

477,40

0,00

0,00

38.945,97

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

2.549,47

0,00

0,00

0,00

2.549,47

Titlul - Active nefinanciare

71

2.549,47

0,00

2.549,47

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

22.008,33

500,00

0,00

0,00

22.508,33

Titlul - Cheltuieli de capital

71

21.986,43

500,00

22.486,43

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

4.657,09

88,20

0,00

0,00

4.745,29

Titlul - Active nefinanciare

71

4.339,22

88,20

0,00

0,00

4.427,42

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Dr. I.A. Sbârcea " Brașov

4.069,19

0,00

0,00

0,00

4.069,19

Titlul - Active nefinanciare

71

4.069,19

0,00

4.069,19

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

2.652,30

-110,80

0,00

0,00

2.541,50

Titlul - Active nefinanciare

71

2.652,30

-110,80

2.541,50

DEFICIT

-1.541,68

0,00

0,00

0,00

-1.541,68

Creditele de angajament aprobate se rectifică cu sumele reditelor bugetare aprobate la partea de cheltuieli, în coloana r. 3 Influențe.

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGAFIȚ&

Șef Serviciu: Ramona Broscățan

PREȘEDINTE, Adrian -1SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI Maria Dumbrăveanu


BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023


B) Secțiunea de dezvoltare:

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

PROGRAM 2020

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0,00

308.910,00

308.910,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.08

0,00

46.336,00

46.336,00

Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021

42.08.75

0,00

46.336,00

46.336,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.08

0,00

262.574,00

262.574,00

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021

48.08.31

262.574,00

, 262.574,00

Prefinantare

48.08.31.03

262.574,00

262.574,00

TOTAL CHELTUIELI- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0,00

308.910,00

308.910,00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

0,00

308.910,00

308.910,00

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021

58.31

0,00

308.910,00

308.910,00

Finanțarea națională

58.31.01

0,00

46.336,00

46.336,00

Finanțare externă nerambursabilă

58.31.02

0,00

262.574,00

262.574,00

Cultura, recreere si religie

67.08

0,00

308.910,00

308.910,00

Muzeul Județean de Istorie Brașov

67.08.03.03

0,00

308.910,00

308.910,00

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

0,00

308.910,00

308.910,00

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021

58,31

0,00

308.910,00

308.910,00

Finanțarea națională

58.31.01

46.336,00

46.336,00

Finanțare externă nerambursabilă

58.31.02

262.574,00

262.574,00

Creditele de angajament aprobate se rectifică cu sumele creditelor bugetare în coloana nr.3 Influențe

DITECTOR EXECUTIV

ÎCONOMIC,

FIFEI


GABRIELAAGZ

Vizat:Șef Serviciu:Broscățan Ramona

Anexa 4


Secretar/General

Mana Dumbrăveanu


PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL- ANUL 2020

Denumirea obiectivului de investiție Titlul 71

Valoarea aprobată la 24.04.2020

Valoarea propusă 29.05.2020

Influente +/-

Capitolul 51 -TOTAL

117,50

134,65

17,15

CJ BRAȘOV

117,50

134,65

17,15

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

117,50

134,65

17,15

1

Centrala de tratare a aerului (C.T.A.) și instalație de ventilație -climatizare, sediu C.J.Brasov, B-dul Eroilor, Arhiva subsol

117,5

134,65

17,15

Capitolul 84 TOTAL

14.802,16

14.785,01

-17,15

CJ BRAȘOV

14.802,16

14.785,01

-17,15

A - Obiective in continuare

4.012,16

4.621,58

609,42

1

Pod peste râul Olt pe DJ 131P - Sercaia (DN1) - Halmeag la km 5+001

4012,16

4.621,58

609,42

B - Obiective noi

10.790,00

10.163,43

-626,57

1

PT + execuție - Modernizare DJ 113 Sanpetru (DJ 103) - Preventoriu TBC Sanpetru, km 0+000-

5.790,00

5.772,85

-17,15

2

PT + Execuție - Reabilitare DJ 108 Hărman Sânpetru km 0+000-4+380

5.000,00

4390,58

- 609,42

întocmit:

Șef BCAPS Borteș Didona


Președinte

Adrian loan Veștea


Anexa 5

Secretar^General

Maria DmnorăveanuPROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2020

mii lei

Denumirea obiectivului de investiție

Titlul 71

Valoarea aprobată la 24.04.2020

Valoarea propusă 29 mai 2020

Influențe

+/-

SPITALUL CLINIC DE COPII

143,39

143,39

0,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

143,39

143,39

0,00

1

Pat cântar

10,39

0,00

-10,39

2

Aparat de nebulizare pentru dezinfectia microaeroflorei si a suprafețelor (- 1 buc) 6 buc

133,00

114,00

-19,00

3

Termoscanere - 2 buc

0,00

29,39

29,39

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

110,80

0,00

-110,80

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

110,80

0,00

-110,80

1

Lămpi UV fixe cu grilă

110,80

0,00

-110,80

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV

5.204,93

12.685,94

500,00

B- Obiective noi

6.981,00

11.976,26

4.995,26

1

Construcție spital modular - secție exterioară ATI

6.981,00

11.976,26

4.995,26

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

5.204,93

709,68

-4.495,26

1

Paturi terapie intensivă 5 buc

0,00

98,18

98,18

2

Aparat ventilație mecanică 3 buc

0,00

401,82

401,82

3

Platforma energetica electrochirurgicala

168,38

0,00

-168,38

4

Generator radiofrecventa pentru ablatii tumorale cu sistem de vizualizare echodoppler cu sonda liniara fara cablu

257,05

0,00

-257,05

5

Sterilizator cu oxid de etilena

502,18

0,00

-502,18

6

Defibrilator cardiac extern automat

249,90

0,00

-249,90

7

Trusa chirurgie endoscopica rinosinusala

147,33

0,00

-147,33

8

Echograf cu 3 sonde pentru aplicații in urgente

125,47

0,00

0,00

9

Sistem portabil electroencefalograf (EEG) + sistem monitorizare EEG pe termen lung + videoEEG polisomnografie

142,80

0,00

-142,80

10

Concentrator oxigen

65,45

0,00

-65,45

11

Lampa scialitica - rămâne 1 buc

135,33

105,58

-29,75

12

Electrocardiograf (EKG) 12 canale - rămân 2 buc

92,53

29,75

-62,78

13

Spirometru portabil

45,82

0,00

-45,82

14

Aparat EEG

23,80

0,00

-23,80

15

Sistem de purificare a aerului in ATI -rămân 9 buc

77,35

74,35

-3,00

16

Holter ECG

62,83

0,00

-62,83

17

Masa pentru realizarea testului mesei inclinate (Tilt Test) pentru evaluarea sistemului nervos autonom

23,80

0,00

-23,80

18

Sistem electromiograf

119,00

0,00

-119,00

19

Trusa instrumentar chirurgie vasculara

63,07

0,00

-63,07

20

Trusa instrumentar neurochirurgie

97,58

0,00

-97,58

21

Dispozitiv mobilizare pasiva cu control activ membrul inferior

29,81

0,00

-29,81

22

Trusa instrumentar ortopedie

95,20

0,00

-95,20

23

Trusa instrumentar chirurgie

214,20

0,00

-214,20

24

Motor ortopedic

71,40

0,00

-71,40

25

Aspirator chirurgical

30,94

0,00

-30,94

26

Centrifuga de laborator cu capacitate medie

36,42

0,00

-36,42

27

Densitometru

4,65

0,00

-4,65

28

Sistem automat pentru IHC

232,89

0,00

-232,89

29

Imprimanta pentru lamele histologice

70,13

0,00

-70,13

30

Microtom

45,58

0,00

-45,58

31

Aparat pentru montat lamele pe lame

159,11

0,00

-159,11

32

Masa pentru orientat piesele

123,76

0,00

-123,76

33

Microscop histopatologie cu camera foto

41,49

0,00

-41,49

34

Ureteroscop flexibil

62,96

0,00

-62,96

35

Aparat de magnetoterapie cu 2 canale si ecran color

34,28

0,00

-34,28

36

Aparat electroterapie cu 2 canale

20,00

0,00

-20,00

37

Perimetru optic computerizat

28,56

0,00

-28,56

38

Tonometru I Care

20,00

0,00

-20,00

39

Sistem incalzire perfuzabile, sânge

89,25

0,00

-89,25

40

Bronhoscop extragere corpi străini

41,65

0,00

-41,65

41

Lampa chirurgicala de examinare cu LED, mobila

11,90

0,00

-11,90

42

Masa operații ortopedice

297,50

0,00

-297,50

43

Dermatoscop

5,95

0,00

-5,95

44

SF si PT reabilitare curte Staționar Central

26,18

0,00

-26,18

45

SF si PT clădire noua Administrativ ( P+l)

261,80

0,00

-261,80

46

SF si PT instalații ventilație si climatizare BO si ATI

139,23

0,00

-139,23

47

SF si PT extindere corp clădire spital S+P+4E

610,43

0,00

-610,43

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE

0,00

0,00

88,20

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

88,20

88,20

1

Sistem Automat de Imunologie

0,00

88,20

88,20

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE "LA. SBARCEA"

1.360,44

0,00

0,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

1.360,44

1.360,44

0,00

1

Sistem automat pt arhivare casete si lame microscop

417,11

0,00

-417,11

2

Analizor automat de coagulare

291,65

291,55

-0,10

3

Defibrilator bipolar cu monitor inculs, cu capnograf

119,00

111,86

-7,14

4

Aparat de spalat/sterilizat biberoane

75,00

52,85

-22,15

5

Defibrilator bipolar cu monitor inculs

35,70

32,13

-3,57

6

Targa hidraulica pt ATI

35,70

17,85

-17,85

7

Autoclav

60,06

56,51

-3,55

8

Microscop

25,30

25,23

-0,07

9

Evidentiator venos cu suport

23,80

23,57

-0,23

10

Aparat incalzire soluții perfuzabile

21,42

20,23

-1,19

11

Sistem incalzire pacient

8,93

7,35

-1,58

12

Balanța electronica

5,18

4,47

-0,71

13

Sonde wireless pentru sarcini unica

107,10

105,68

-1,42

14

Nebulizator dezinfecție aer și suprafețe

40,00

37,13

-2,87

15

Aparat automat pentru acoperit pantofi

54,49

42,30

-12,19

16

Nebulizator dezinfecție aer și suprafețe +2 buc ( 6 buc)

40,00

60,00

20,00

17

Injectomat - 12 buc

0,00

55,33

55,33

18

Ecograf 3D cu două sonde: lineară și microconvexă - 1 buc

0,00

400,00

400,00

19

Aparat portabil screaning boli cardiovasculare ATI - 1 buc

0,00

16,40

16,40

întocmit:

Șef BCAPS Borteș DidonaAnexa 6

Președinte

Adrian loan VeșteaSecretar general ibrăveanu


Mai


LISTA PROIECTELOR CU FINANȚARE EXTERNĂ NERAMBURSABILĂ PE ANUL 2020

Denumirea obiectivului de investiție

Titlul 58

Valoarea aprobată la 24.04.2020

Valoarea propusă 29.05.2020

Influente +/-

Capitolul 67

MUZEUL DE ISTORIE BRAȘOV

0,00

308,91

Olimpia - Muzeul Sportului și Turismului Montan, Contract de finanțare nr. RO-CULTURA Al-7/2020/31.01.2020

0,00

308,91

întocmit:

Șef BCAPS Borteș Didona