Hotărârea nr. 17/2020

Hotărârea nr. 17 - privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, începând cu data de 01.01.2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 17

din data de 23.01.2020

- privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, începând cu data de 01.01.2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 659 din data de 16.01.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad. 659 din data de 16.01.2020 întocmit de ătre Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea salariilor de »ază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, începând cu data de 01.01.2020, în sensul menținerii salariilor de bază la nivelul salariilor de bază aferente lunii decembrie 2019; în referat se precizează că salariile de bază și celelalte elemente ale sistemului de salarizare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, menținute la nivelul lunii decembrie 2019, se încadrează în fondurile financiare propuse pentru bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 3, art. 10 și art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 34 alin. (2) și art. 38 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorograrea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 1 din H.G.R. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în temeiul art. 82 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual, salarizat conform art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017, din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, se mențin la nivelul salariilor de bază aferente lunii decembrie 2019, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.01.2020.

Art. 2. - Salariile de bază pentru gradațiile de vechime de la 1-5 ale funcțiilor de execuție se determină prin majorarea salariilor de bază stabilite pentru gradația 0, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în condițiile și cotele procentuale prevăzute la art. 10 din Legea-cadru nr. 153/2017.

Art. 3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează,

Secretar general al județului

Maria jXurfibrăveanu

Anexa nr.


APROBAT


Salarii de bază

A. FUNCȚII PUBLICE

1. Funcții publice de conducere

Secretar general, MARIA DUlvyjRĂVEANUNr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Salariul de bază 01 ianuarie 2020

Grad I

Grad II

1

Director Executiv

S

10773

11305

2

Șef Serviciu

S

7942

8341

Notă: Salariile de bază prevăzute la gradul 1 și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

2. Funcții publice de execuție

Nr. crt

Funcția

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Salariul de bază -lei

1

Consilier/ consilier juridic/ consilier achiziții publice/ inspector

Superior

S

5263

2

Principal

S

4294

3

Asistent

s

3344

4

Debutant

s

2660

5

Referent

Superior

M

2869

Notă: Salariile de bază prevăzute la lit.A, pct.2 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit art.10 din Legea nr. 153/2017.

  • - Anexa se va modifica și completa în urma promovării persoanelor în grade și trepte profesionale și a modificărilor legislative

  • - Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise

/av JUDfAx. Director Executiv,

IOAN CURECHERIU Z?


întocmit, Gabriela Borac


Reprezentant salariați \Danfiela Palcă


APROBAT


Anexa nr. 2


Salarii de bază

B. PERSONAL CONTRACTUAL

2. Funcții de execuție

Secretar genial, MARIA DUMBWVEANUNr. crt

Funcția

Grad / Treaptă profesională

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei Gradația 0 01 ianuarie 2020

1

Consilier

I

S

3819

5

Arhivar

IA

M

2679

10

Șofer

I

M;G

2869

12

îngrijitor

M;G

2280

14

Muncitor Calificat

II

M

2755

Notă: Salariile de bază prevăzute la lit.B, pct.2 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit art.10 din Legea nr. 153/2017.

  • - Anexa se va modifica și completa în urma promovării persoanelor în grade și trepte profesionale și a modificărilor legislative

  • - Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise