Hotărârea nr. 169/2020

Hotărârea nr.169 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 mai 2020

Cod F-16HOTĂRÂREA NR.169 din data de 28.05.2020

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 mai 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020;

Analizând Dispoziția nr. 325/21.05.2020, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 28 mai 2020, ora 13,00;

Ținând cont de:

- măsurile dispuse prin H.G.R. nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

-Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 97/24.03.2020 privind aprobarea organizării ședințelor de plen ale Consiliului Județean Brașov în cazul situațiilor de urgență;

Având în vedere dispozițiile art. 135, alin. (7), art. 136, alin. (8), art.178 alin. (1), art.179 alin. (1) și (2) lit. „a” și art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de zece puncte la punctul nr. 30 - „Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28.05.2020.

Art. 2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data 28.05.2020, conform Dispoziției nr. 325/21.05.2020, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 28 mai 2020, ora 13,00.


Contrasemnează,


Secretar gen

Maria Er


1 al județului brăveanu


PREȘEDINTE

Cod: F-05

DISPOZIȚIA NR. 325

din data de 21.05.2020

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 28 mai 2020 ora 1300

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art.178 alin. (1), art.179 alin. (1) și (2) lit.a) și ale art.196 alin.(l) lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare;

DISPUNE:

Artunic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 28 mai 2020, ora 1300, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23.04.2020.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al unităților subordonate, pe anul 2020.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2020 a bugetului Județului Brașov.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCJ nr. 145/08.04.2020 pentru aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții “CNI” S.A., a amplasamentului DJ 1021, în vederea realizării de către Compania Națională de Investiții “CNI” S.A. a obiectivului de investiții: “Reabilitare și modernizare DJ 1021, limită județ Prahova - DN1A Șanțuri”.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final și a Listei scurte a candidaților admiși pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov RA”.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final și a Listei scurte a candidaților admiși pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării persoanei împuternicite să reprezinte UAT Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2019, precum și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” Brașov în anul școlar 2020 - 2021.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programelor modificate de acțiuni culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social: Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 14. Proiect de hotărâre privind implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în calitate de lider, a Proiectului “Copiii și tinerii noștri mai aproape de comunitate”, aprobat în cadrul Programului Operațional Capital Uman - Apel de proiecte POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12,4.13,4.14 - Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „COMPLEX AGREMENT BRAȘOV” (REABILITARE CLĂDIRE ȘI TEREN DE SPORT AFERENT).

 • 16. Proiect de hotărâre privind abrogarea pozițiilor nr.373-381 din Anexa Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, la HCJ nr.100/17.07.2001 cu modificările și completările ulterioare.

 • 17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra imobilului compus din teren și construcția - casă de cărămidă, monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Constantin Lacea nr.32, județul Brașov.

 • 18. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.6 din imobilul, monument istoric situat în municipiul Brașov, str. George Barițiu nr.4, județul Brașov.

 • 19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.5 și a pivniței din imobilul, monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr. 10, județul Brașov.

 • 20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentelor nr.5 și nr.6 din imobilul, monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae lorga nr.4, județul Brașov.

 • 21. Proiect de hotărâre privind împuternicirea managerului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungire a contractului de închiriere cu actualii proprietari, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov str. Stejerișului - Calea Poenii f.n.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al UAT Tărlungeni a imobilului teren în suprafață de 664mp, înscris în CF nr. 104095 Tărlungeni, nr. cad. 104095 în domeniul public al Județului Brașov

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al UAT Tărlungeni a imobilului teren în suprafață de 664mp, înscris în CF nr. 104093 Tărlungeni, nr. cad. 104093 în domeniul public al Județului Brașov

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 4453/08.07.2005, pentru apartamentul din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Metalurgiștilor, nr. 9.

 • 25. Proiect de hotărâre privind constatarea tacitei relocațiuni pentru apartamentul cu destinația de locuință de serviciu, situat în imobilul din municipiul Brașov, str. Traian, nr. 46.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al UAT Județul Brașov în domeniul public al UAT Municipiul Făgăraș, a imobilului teren situat în Făgăraș, str. Combinatului nr.l, în suprafață de 21.614 mp.

 • 27. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al UAT Homorod a unor imobile -terenuri ce fac parte din traseul de drum județean DJ 132, în domeniul public al UAT Județul Brașov.

 • 28. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheașa-Jimbor- limita județ Harghita km 0+000-18+250”.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea desființării Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru.

 • 30. Diverse.


PREȘEDINTE Adrian-Ioan Veștea


Puncte propuse suplimentar pe ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28.05.2020 5             >                                                                                 ,                      J

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr.2171/16.03.2005, încheiat între Județul Brașov și dr. Banu Monica pentru cota de !4 din cabinetul medical stomatologic nr.26 situat în Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi.

 • 2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.2A din imobilul, monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Cerbului nr.24, județul Brașov.

 • 3. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidențele contabile a sumei de 28.872 lei cu care figurează debitor S.C. CONSAL SRL Brașov, precum și a majorărilor de întârziere aferente debitorului, urmare soluționării dos. nr. 1142/62/2018.

 • 4. Proiect de hotărâre privind încadrarea drumului județean DJ107E din categoria funcțională de drum județean în categoria funcțională de drum de interes local - drum comunal și aprobarea transmiterii acestuia din domeniul public al județului Brașov în domeniul public al comunei Ucea.

 • 5. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Budila în anul 2020.

 • 6. Proiect de hotărâre privind declararea obiectivului Modernizare și reabilitare DJ109 Beclean - Luța - Ludișor km 0+000-9+084 ca bun de utilitate publică de interes județean.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov și a Județului Brașov în dos. nr. 4194/62/2011 și nr. 1751/62/2015.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 167/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Spital modular - secție exterioară ATI”.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.


  Vicetor Alexand