Hotărârea nr. 168/2020

Hotărârea nr.168 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Modernizare instalații electrice Spitalul de Boli Infecțioase”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 officef®judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.168 din data de 23 aprilie 2020

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizare instalații electrice Spitalul de Boli Infecțioase"

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2020

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.6557/23.04.2020 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte și Referatul de aprobare nr.ad.6557/23.04.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizare instalații electrice Spitalul de Boli Infecțioase";

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Luând în considerare prevederile art.44 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice;

Având în vedere prevederile art.173, alin.(l) lit.”b”și alin.(3) lit.”f’ din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ și prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8). lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art.173 alin.l lit.c, art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții "Modernizare instalații electrice Spitalul de Boli Infecțioase”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Achiziții și Contracte.


d al Județului răveanuCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roSECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI Maria l/umbrăveanu

“Modernizare instalații electrice Spitalul de boli infectioase”

Amplasament:

Incinta Spitalul Clinic de Boli Infecțioase

Titularul investiției:

Consiliul Județean Brașov prin Spitalul Clinic de Boli Infecțioase

Beneficiarul investiției:

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase

Elaboratorul investiției:

S.C. KTEH INVEST

Surse de finanțare:

Finanțarea este din Bugetul local al județului Brașov.

Tipul clădirii: de sănătate (publică)

Funcțiunea clădirii: spital

Durata de execuție:

  • • Etapa 1-30 zile lucratoare

  • * Etapa 2-120 zile lucratoare

Deviz general (lei fără TVA): Total deviz:                        69.078,63 lei

Preturile nu conțin TVA. » »

Director Executiv