Hotărârea nr. 167/2020

Hotărârea nr.167 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Spital modular – secție exterioară ATI”.

Cod F-16HOTĂRÂREA NR. 167 din data de 23.04.2020

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Spital modular -secție exterioară ATI”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 6556 din data de 23.04.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. 6556 din data de 23.04.2020 întocmit de către Direcția Achiziții și Contractare, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Spital modular - secție exterioară ATI”, pentru pandemia Covid-19 amplasat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov din municipiul Brașov, str. Calea București nr. 25-27 (curtea spitalului);

Văzând planul de dezvoltare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pentru anii 2019-2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 474/28.11.2019, prin care se propune un număr de 60 paturi ATI;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare procesul-verbal nr. 2045/23.03.2020, prin care s-a consemnat necesitatea în contextul pandemiei Covid 19 a unui număr de 100 de paturi de terapie intensivă pentru tratarea pacienților infectați cu coronavirusul SARS-COV2;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “d” și alin. (5) lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Spital modular -secție exterioară ATI”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Achiziții și Contractare și Direcția Economică.


Contrasemnează,


Secretar generalul județului Maria DuramrăveanuSECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI Maria Emuforăveanu

“Spital modular - secție exterioară ATI”


Amplasament:

Incinta Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - Str. Calea

București, Nr. 25-27, Mun. Brașov, Jud. Brașov

Titularul investiției:

Consiliul Județean Brașov prin Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Beneficiarul investiției:

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Elaboratorul investiției:

Fundația HERA împreună cu Asociația Dăruiește Viață - cu titlu gratuit

Surse de finanțare:

Finanțarea este din Bugetul local al județului Brașov.

Tipul clădirii: de sănătate (publică)

Funcțiunea clădirii: spital

Hmax: 3.17 m

Construcția se încadrează în categoria de importanță Normală - C, clasa I.

Gradul de rezistentă la foc este II. Risc mic de incendiu.

Zonă seismică: ag=0.2/Tc=0.7s.

Se propune realizarea unui corp de clădire temporar ce va avea funcțiune medicală. Se propune realizarea unei clădiri cu formă neregulată ce va adăposti o secție de ATI folosită pentru perioada de pandemie de Covid-19. Secția va fi dotată cu 27 paturi dispuse în 4 saloane și 3 rezerve de tip izolator.

Clădirea are următoarele accese:

  • - 1 acces pentru personalul medical;

  • - 1 acces pentru pacienți;

  • - 1 acces pentru evacuarea decedaților;

  • - 1 acces pentru evacuarea materialului de protecție infectat;

  • - 3 accese pentru evacuarea materialelor murdare;

  • - 1 acces direct din exterior la containerul de neutralizare deșeuri;

  • - 1 acces din exterior la containerul morgă.

Pe lângă spațiul medical, se va realiza și o platformă tehnică pe care se vor amplasa CTAurile și chillerele. De aseemena se va amenaja și un spațiu tehnic pentru rețelele de fluide medicale.

Ca și funcțiuni suport, în secție se vor amenaja și următoarele: laborator de analize medicale si sterilizare.

Durata de execuție: 2 luni

Deviz general (lei fără TVA): Total deviz (din care):                   5.866.308 lei

Execuție :                                                                5.757.048 lei

9

Asistență tehnică din partea proiectantului:                                   0 lei

Construcții: Total (din care):                                             5.757.048 lei

Containere cu transport și montaj                                           1.702.319 lei

Instalații Gaze și fluide medicale                                           773.166 lei

294.000 lei


Instalații sanitare

H.V.A.C.

2.987.563 lei

58.663,08 lei

58.663,08 lei


Organizare de șantier: 1% x 5.866.308 lei

Dirigenție de șantier 1% x 5.866.308 lei

Total general investiție: 5.866.308 lei

Prețurile nu conțin TVA.

Director Executiv D.A.C.

Andreea Rădulea