Hotărârea nr. 165/2020

Hotărârea nr. 165 – privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome ”Aeroportul Internațional Brașov R.A.” .

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.165

din data de 23.04.2020

- privind aprobarea Scrisorii de Aștepări pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome "Aeroportul Internațional Brașov R.A.”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23.04.2020;

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.6321/15.04.2020, întocmit de către Direcția Juridică și Referatul de aprobare nr.6321/15.04.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome "Aeroportul Internațional Brașov R.A.”

Ținând cont Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 140/23.04.2019, nr.518/20.12.2019 și nr. 12/23.01.2020;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în conformitate cu prevederile Cap.I, art.2, pct.3, lit “b”, art.,3, pct.2, lit.”c” OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.l 11/2016, Anexa Ic, Cap.I, Secțiunea I, Art.l la H.G.R. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

în temeiul art. 173 alin.(l) lit.”a” și lit.”d”, alin.(2) lit,,d”, art. 182 și art. 196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Scrisoarea de Așteptări pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome "Aeroportul Internațional Brașov R.A.”, conform anexei care face parte integrante din prezenta hotărâre.

Art.2, - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică


Contrasemnează, Secretar generăfăl județulu Maria »Umbrăveanu

Anexa HCJ nr...'£.<../23.04.2020


SECRET AyGENERAL

Mana Dmxroraveanu

SCRISOARE DE AȘTEPĂRI pentru Consiliul de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov

PREAMBUL

Această scrisoare de așteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111 din 27/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; cu prevederile cap. V- Organele de conducere ale regiei, din Regulamentul de organizare și funcționare a regiei autonome Aeroportul Internațional Brașov R.A., aprobat prin HCJ nr. 140/23.04.2019 privind aprobarea înființării regiei autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.”

Această scrisoare de așteptări este un document de lucru care precizează performanțele așteptate de organele de administrare și conducere ale intreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind Întreprinderea publică care are obligații specific legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de 4 ani.

CAPITOLUL I.

Rezumatul strategiei naționale/locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică

Aeroportul Internațional Brașov este regie autonomă care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului ca “AEROPORTUL INTERNAȚIONAL BRAȘOV R.A.”, cu sediul în Brașov, strada Ecaterina Varga nr. 23, județul Brașov, cu domeniul principal de activitate: grupa CAEN 522- Activități anexe pentru transporturi, activitate principală 5223 - Activități de servicii anexe transporturilor aeriene, CUI 41940179/25.11.2019, cu număr de ordine în registrul comerțului J8/3479/2019, cu identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC J8/3479/2019.

Cadrul legal în baza căruia funcționează regia este dat, în principal, de Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111 din 27/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

în documentul strategic Mașter Planul General de Transport al României, prevăzut în anexa la H.G. nr. 666/2016pentru aprobarea documentului strategic Mașter Planul General de Transport al României, Aeroportul Brașov este prevăzut la finanțare începând cu anul 2020.

Consiliul Județean Brașov are elaborată Strategia de Dezvoltare a Județului Brașov pentru perioada 2013-2020-2030. Existența unei strategii de dezvoltare la nivel județean, acceptată și recunoscută la toate nivelurile instituționale, reprezintă baza de realizare a cadrului funcțional propice dezvoltării locale, oferind o imagine unitară a ceea ce se dorește a fi dezvoltat.

Strategia de dezvoltare a Județului Brașov s-a născut din nevoia tot mai acută de centralizare într-un document unitar a direcțiilor de acțiune, a obiectivelor de dezvoltare pe termen mediu și lung și de prioritizare a implementării soluțiilor pentru nevoile sociale, economice și de mediu cu care se confruntă comunitatea actuală, respectând principiile dezvoltării durabile.

Din Strategia de Dezvoltare a Județului Brașov a rezultat că dezvoltarea Aeroportului Brașov este necesară pentru dezvoltarea mediului de afaceri, a creșterii nivelului de trai și dezvoltarea turismului în zona Brașov, Harghita, Covasna și stațiunile montane din Prahova.

Extinderea infrastructurilor de transport este necesară pentru dezvoltarea mediului de afaceri prin introducerea unor noi căi și mijloace de transport în județ, construcția aeroportului, autostrăzii și centrului integrat logistic ocupând un loc principal.

Strategia de Dezvoltare a Județului Brașov identifică ca obiective pentru dezvoltarea turismului și a mediului de afaceri reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii majore de transport, astfel:

 • a. construcția Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav - principala cale aeriană de acces a județului. Locația propusă se află pe teritoriul administrativ al comunei Ghimbav;

 • b. construcția autostrăzii Brașov - Borș și a autostrăzii Brașov - București, conectarea Brașovului la rețeaua rutieră europeană de transport rapid;

 • c. construcția centrului logistic integrat în proximitatea aeroportului Brașov, care să permită conectarea teminalului de pasageri și terminalului de marfă a aeroportului internațional Brașov - Ghimbav, la terminalele de cale ferată ale viitorului centru logistic și la rețeaua rutieră (autostrăzi și drumuri de categorie inferioară). Centrul logistic este curins ca investiție prioritară și în PIDU a zonei metropolitane Brașov, având ca locație propusă nordul municipiului Brașov pe teritoriul administrativ al comunei Feldioara.

Prin Strategia de Dezvoltare a Aeroportului Brașov au fost identificate două direcții de dezvoltare ce abordează necesitatea dezvoltării Aeroportului Brașov.

Direcția 1. Dezvoltarea infrastructurii județului și a localităților. Brașov, nod de transport și comunicații. Dezvoltarea infrastructurii de bază a județului și a localităților este considerată direcție prioritară a strategiei prin care se urmărește punerea în practică a unei politici integrate care să permită valorificarea potențialului - cultural, natural, turistic, economic în vederea creșterii calității vieții locuitorilor.

Slaba dezvoltare a infrastructurii de bază, lipsa autostrăzii și aeroportului sunt de natură să îngreuneze accesul din/în județ, ceea reprezintă un impediment în privința dezvoltrii turimului.

- Direcția 2. Dezvoltarea turismului. Brașovul - capitala turismului românesc. Județul Brașov reprezintă una dintre cele mai variate zone în ceea ce privește oferta turistică din România prin resursele naturale (monumente ale naturii, rezervații naturale, parcuri naționale), oportunitățile de practicare a sporturilor de iarnă, sporturi extreme (alpinism, deltaplanorism), obiectivele istorice, arheologice, culturale (cetăți, castele, biserici, muzee) de care dispune. Trecutul bogat în istorie și îmbinarea culturală și multietnică din acest teritoriu fac din județul Brașov unul dintre cele mai interesante și atractive locuri din România.

Cu toate acestea județul Brașov nu a atins încă potențialul de a deveni una dintre cele mai interesante destinații din estul Europei deoarece^— accesibilitatea turiștilor în județul Brașov este mult îngreunată de lipsa aeroportului și/sau a unei autostrăzi.

Dezvoltarea infrastructurii prin constuirea aeroportului și a autostăzilor este necesară pentru a asigura creșterea atractivității și competitivității zonelor turistice cu potențial natural și cultural.

CAPITOLUL II

Viziunea generală a autorității publice tutelare, cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice, desprinsă din strategia locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică

Consiliul Județean Brașov urmărește să asigure locuitorilor din zona Brașov, deplasarea cât mai facilă către cele mai importante destinații din Europa și din lume. Construirea Aeroportului Brașov face parte din obiectivele identificate pentru a pune în aplicare direcțiile de dezvoltare analizate în Stategia de Dezvoltare a Județului Brașov.

Studiile realizate de Banca Mondială au arătat ca o mare parte din populația activă a României a indicat Municipiul Brașov ca prima opțiune pentru a schimba localitatea de reședință, dar în același timp repondenții au solicitat existența aeroportului pentru a avea un nivel de trai corespunzător pentru un oraș mare.

Misiunea Consiliului Județean este de a îmbunătăți accesibilitatea în zona județului Brașov pentru dezvoltarea turismului, îmbunătățirea schimburilor academice și culturale, dezvoltarea mediului de afaceri, facilitatea accesibilității oamenilor de afaceri, îmbunătățirea calității vieții și atragerea populației tinere, active să se stabilească în zona Brașov.

Pentru a duce la îndeplinire misiunea de a îmbunătăți accesibilitatea în zona Brașov, Consiliul Județean a hotărât să construiască și să pună în funcțiune un aeroport destinat traficului de pasageri, menit să fie folosit de locuitorii din zona Brașov, Covasna, Harghita, Prahova.

Implementarea si operarea noului aeroport se va face pe criterii de eficiență și performantă. Infrastructura este dimensionată pentru prognoza de trafic din primii ani, după care aceasta se va dezvolta controlat, programat cu costuri minime, în funcție de evoluția traficului. Pe termen lung C.J. Brașov se așteaptă ca Aeroportul Brașov să-și acopere cheltuielile din exploatare și cele pentru investiții.

în prima etapă, după finalizarea investițiilor și după certificarea aeroportului, administrarea acestuia îi va reveni Regiei Autonome Aeroport Internațional Brașov. Pentru operarea pe termen lung se va iniția procedura de concesionare, cu scopul a se recupera o parte din banii investiți în acest proiect cât și pentru a reduce efortul financiar din partea C.J. Brașov pentru susținerea activității curente și de investiții.

CAPITOLUL III

Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice - serviciu public

Aeroportul Brașov, se încadrează în categoria întreprinderilor care acționează cu scop commercial și urmăresc să creeze valoare economică. Regia operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de de risc.

Pentru a asigura cadrul legal privind funcționarea aeroportului, Consiliul Județean va încredința SIEG (Serviciu de Interes Economic General) pe baza căruia se vor calcula subvențiile și compensațiile acordate.

SIEG-ul se va acorda până la atingerea pragului de 200.000 pasageri/an (îmbarcați/debarcați). încredințarea SIEG permite finanțarea funcționării Aeroportului Brașov în faza de început a activității până la concesionarea acestuia.

CAPITOLUL IV

Modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației de serviciu public de către autoritatea publică tutelară dacă întreprinderea publică trebuie să îndeplinească obligații de serviciu public.

Consiliul Județean Brașov va încredința prin Hotărâre a Consiliului Județean, Serviciul Economic de Interes General pentru Aeroportul Brașov. Pe baza SIEG-ului încredințat, în urma unei analize ex ante se vor aloca din bugetul Consiliului Județean Brașov sumele necesare pentru funcționare și investiții, cu încadrarea acestor sume în categoria subvențiilor și compensațiilor, de către Regia Autonomă Aeroportul Brașov.

RA Aeroportul Brașov are obligația să țină evidențe contabile separate în care să fie evidențiate, înregistrate, sumele primite de la CJ Brașov, cu încadrarea acestora ca subvenții și compensații, investiții. Supracompensațiile se vor restitui către CJ Brașov, după finalizarea situațiilor financiare anuale.

Pentru activitățile aeroportuare specifice, Regia Autonomă va elabora o schema de tarifare, care se va aplica nediscriminatoriu fată de operatorii aerieni. Veniturile înregistrate de regie din activitățile aeronautice și comerciale, vor fi primele ce vor fi luate în calcul pentru acoperirea cheltuielilor curente sau cu investițiile, daca este cazul.

Obiectivul este ca valoarea subvențiilor și compensațiilor să se reducă în timp, ponderea veniturilor din activitatea curentă trebuie să devină semnificativă, cu scopul de a acoperi în timp cheltuielile curente din veniturile di

CAPITOLUL V

Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

Consiliul Județean Brașov se așteaptă ca în primii ani să fie nevoie să susțină financiar activitatea curentă a aeroportului, prin alocări bugetare. Pe măsură ce va începe efectiv activitatea de bază, decolări/aterizari de aeronave, procesare de pasageri veniturile aeroportului vor fi în creștere.

Pentru primii ani de activitate, cerința Autorității Tutelare este cel puțin de a se menține nivelul cheltuielilor. Pe măsura ce traficul va crește ne așteptăm ca nivelul subvențiilor, compensațiilor să scadă, planul pe termen lung este de a se acoperi cheltuielile de exploatare din activitatea curentă.

CAPITOLUL VI

Așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

Consiliul de Administrație va fi responsabil pentru preluarea in administrarea regiei a investițiilor realizate de CJ Brașov, aferente obiectivului Aeroport Brașov. Va întreprinde demersurile pentru semnarea protocoalelor, procedurilor cu entitatile implicate in activitatea curenta si cu obținerea avizelor necesare funcționarii, certificării Aeroportului Brașov.

Consiliul de Administrație se va asigura de urmărirea in timp, asigurarea programelor de mentenanta si reparații pentru investiile si echipamentele preluate in administrare.

CAPITOLUL VII

Dezideratele autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

Consiliul de Administrație va informa permanent CJ Brașov privind evoluția indicatorilor financiari din contractele de mandat ale administratorilor. Se vor respecta termenele privind raportările prevăzute în OUG 109/2011.

CAPITOLUL VIII

Comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

Autoritatea Tutelară se așteaptă să fie informată periodic, cel târziu o data la 6 luni, cel puțin cu privire la evoluția traficului de pasageri, evoluția discuțiilor cu companiile aeriene, deschiderea de noi destinații, stadiul procedurii de selectare a concesionării aeroportului.

Autoritatea tutelară va fi informată imediat atunci când se constată că există premisele ca indicatorii de performanță din contractele de mandat ale administratorilor să nu fie îndepliniți.

CAPITOLUL IX

Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor

Consiliul de Administrație se va asigura că activitățile desfășurate sunt în concordanță corespund cu certificatul de autorizare emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Romană. Se vor asigura resursele financiare și personal suficient și corespunzător pregătit pentru a asigura operarea infrastructurii aeroportuare în condiții de siguranță și regularitate. Se va urmări ca numărul curselor amânate/anulate din cauze imputabile aeroportului să fie cât mai aproape de zero, astfel încât să se respecte programul curselor aeriene, așa cum a fost anuntat.

CAPITOLUL X

Etică, integritate și guvernanță corporativă

Membrii Consiliului de Administrație vor elabora și adopta un regulament de Etică și Integritate în termenul și cu respectarea cerințelor legale. Situațiile financiare anuale ale regiei vor fi auditate și certificate de un auditor extern. Membrii Consiliului de Administrație vor face parte din comisii constituite la nivelul Consiliului de Administrație, pentru rezolvarea problemelor specifice.

Directorul General este responsabil cu implementarea Sistemului de Control Intern Managerial. Acesta va prezenta periodic către CA, stadiul implementării SCIM.

Așteptările autorității publice tutelare și acționarilor cu privire la funcționalitatea organelor de administrare și conducere, inclusiv din perspectiva eticii și integrității, sunt reflectate într-o serie de obligații și responsabilități asumate la nivelul Regiei prin intermediul următoarelor reglementări interne:

 • 1.1. Planul de administrare al RA Aeroportul Brașov, având la bază principiile guvemanței corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a regiei în raport cu principalii săi stakeholderi: pasageri, companii aeriene, Autoritatea Aeronautica Civila Romana, agenti de handling, organisme de conducere, angajați și toate categoriile de stakeholderi interni și externi în general. în acest context, Planul de administrare va defini o serie de linii directoare asumate la nivelul organismelor de administrare și conducere a societății, cu privire la relația cu stakeholderii: relația cu pasagerii si companiile aeriene (sporirea calității serviciilor prestate, transparentizarea fluxurilor informaționale, soluționarea promptă a reclamațiilor, confidențialitate și performanță), relația cu Autoritatea Tutelara (transparență și comunicare), relația cu managerii (disciplină și autoritate, instruire, tratament nediscriminatoriu și evitarea conflictului de interese), respectiv relația cu angajații (stabilitate și motivare, consolidarea spiritului de echipă și armonizarea intereselor).

 • 1.2. Atribuțiile membrilor Consiliului de Administrație. în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și potrivit dispozițiilor din Actul Constitutiv, Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr din 3 (trei) administratori. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu Operatorul un contract de muncă. în cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși. Consiliul de Administrație al societății are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, având în principal, următoarele atribuții:

 • a) aprobă nivelul salariilor;

 • b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia);

 • c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

 • d) elaborează și aprobă Regulamentul Intern, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;

 • e) prezintă anual Autorității Tutelare, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierdere, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;

 • f) numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;

 • g) verifică funcționarea sistemului de control intern / managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

 • h) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;

p) publicarea pe pagina de internet a societății, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și a directorilor, hotărârile adunării generale ale acționarilor,situațiile financiare anuale, raportările contabile semestriale, raportul de audit anual, componența organelor de conducere, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor, rapoartele consiliului de administrație.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Autoritatea Tutelara și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, după caz. Selecția Membrilor Consiliului de Administrație al RA Aeroportul Brașov se realizează de către autoritatea publică tutelară, CJ Brașov, potrivit dispozițiilor O.U.G nr. 109/2011 și normelor de aplicare aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

CAPITOLUL XL Alte aspecte

Regia Autonomă Aeroportul Brașov își va desfășură activitatea cu respectarea legislației naționale în general, cât și a reglementarilor specifice privind certificarea și funcționarea aeroporturilor și aplicarea prevederilor privind regulile ajutorului de stat acordat aeroporturilor.

Activitatea Aeroportului Brașov va fi una de colaborare cu companiile aeriene și furnizorii de servicii pentru acestea, în vederea transportării pasagerilor către o diversitate cât mai mare de destinații. Sursele de venituri pentru susținerea activității curente, sunt reprezentate de transferurile de la bugetul de stat și venituri proprii din activitatea curentă. Veniturile înregistrate din activitatea de baza de către Aeroportul Brașov trebuie să crească de la an la an.

Consiliul Județean Brașov poate subvenționa activitatea curentă a Aeroportului Brașov până când acesta va atinge 200.000 de pasageri îmbarcați/debarcați pe an, fără ca aceasta să constituie ajutor de stat notificabil.

Conform Orientărilor Comisiei Europene nr. 2014/C 99/03 privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene, începând cu anul 2024 autorităților tutelare nu le va mai fi permis sa subvenționeze cu bani publici activitățile aeroporturilor. CJ Brașov a luat în calcul și a inițiat demersurile pentru concesionarea Aeroportului Brașov, către o entitate privată care va asigura operarea și investițiile necesare funcționării aeroportului, pe o perioada lungă de timp. Până la finalizarea procedurii de concesiune, R.A. Aeroportul Brașov va asigura administrarea infrastructurii existente și va Întreprinde toate demersurile necesare certificării și începerii operării. Aeroportului.

R.A. Aeroportul Brașov va trebui să obțină toate autorizațiile necesare înainte de începerea activității, trebuie să pregătească organigrama și bugetul necesar începerii funcționarii Aeroportului Brașov.

Având în vedere ca Aeroportul Brașov are o infrastructură nou, cerință pentru consiliul de administrație este de a asigura bugetul necesar Întreținerii și funcționarii în bune condiții a infrastructurii și echipamentelor.

Pe parte comerciala trebuie stabilită o politică de tarifare pentru activități și companiile aeriene, trebuie organizat planul de conturi, organizate înregistrările contabile pentru a fi evidențiate separat subvențiile, compensațiile și veniturile din activitatea economică. De asemnea trebuie înregistrate și urmărite fondurile speciale, așa cum sunt taxa de securitate și taxa de dezvoltare.

Pentru a asigura implementarea cerințelor enumerate mai sus este neevoie ca acestea să fie acoperite de competentele membrilor consiliului de administrație ce va fi selectat. Având în vedere că avem un aeroport ce urmează a fi certificat, este vorba de multiple activități aeroportuare complexe, trebuie pregătit pentru începerea activității, este nevoie ca unul dintre administratori să dovedească experiența solidă, specifică domeniului aeroportuar, să dovedească că are experiența în activitatea de administrare a unui aeroport, studii de specialitate.

Pentru partea economică este necesară o persoană cu experiența în domeniul finanțelor, pentru a contribui cu experiența dovedita, la organizarea financiar/contabila a noului aeroport.

Este nevoie ca în componența consiliului de administrație să fie prezentă o persoană cu experiență dovedită în domeniul aviației, cu studii tehnice, având în vedere că suntem în faza de debut a începerii operării. Aceasta trebuie să dovedească cunoștințe legate de funcționarea companiilor aeriene, serviciilor de navigație aeriană și aeroporturi.