Hotărârea nr. 164/2020

Hotărârea nr. 164 – aprobarea împuternicii managerului Spitalului Clinic de Pshiatrie și Neurologie Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungirea contractul de închiriere cu actualul proprietar, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, str. M. Eminescu nr.18, aflat în folosința Secției de Psihiatrie a Spitalului Clinic de Pshiatrie și Neurologie Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-duî Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.164

din data de 23.04.2020

privind aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, în vederea negocierii chiriei și semnării actului adițional de prelungire a contractului de închiriere cu actualii proprietari pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în municipiul Brașov, str. M. Eminescu nr.18, aflat în folosința Secției de Psihiatrie a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2020;

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat sub nr. 6103/14.04.2020, precum și Raportul de specialitate nr. ad. 6103/14.04.2020, întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungire a contractului de închiriere cu actualii proprietari pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în municipiul Brașov, str. M. Eminescu nr.18, aflat în folosința Secției de Psihiatrie a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov; în referat se face vorbire de notificarea transmisă prin e-mail de către proprietar, înregistrată la Consiliul Județean sub nr. 6103/09.04.2020;

Ținând cont de discuțiile și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând Dispoziția nr. 328/07.04.2010, emisă de Președintele Consiliului Județean Brașov, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 104/18.02.2011;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 11/18.02.2011 privind aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în vederea negocierii chiriei, întocmirii și semnării contractului de închiriere cu actualul proprietar pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, str. Mihai Eminescu nr.18, aflat în folosința Secției de Psihiatrie a Spitalului Clinic de Pshiatrie și Neurologie Brașov, H.G.R. nr. 664/2012, prin care s-au abrogat pozițiile 188, 189, 190, 191, 192 din Anexa nr. 1 la H.G. R. nr. 972/2002, precum și contractul de închiriere nr. 1/08.01.2020, prelungit prin actul adițional nr. 1/08.01.2020, valabil până la data de 30.04.2020, încheiat de Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov cu proprietarul imobilului;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 97 din data de 24.03.2020;

în conformitate cu dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “c”, alin. (4), lit. “b”, art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se împuternicește managerul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în vederea negocierii cuantumului chiriei (dar nu mai mult decât chiria prevăzută în actualul contract de închiriere, respectiv, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro) și semnării actului adițional de prelungire a contractului de închiriere cu actualii proprietari, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent), situat în municipiul Brașov, str. M. Eminescu nr.18, aflat în folosința Secției de Psihiatrie a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

Art. 2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu, Direcția Economică și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.


Contrasemhează, Secretar Gene/al al Județului Maria Drfmbrăveanu