Hotărârea nr. 163/2020

Hotărârea nr. 163 – privind aprobarea inființării serviciului social: Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Canaan” Șercaia, prin reorganizarea serviciului social al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap ”Canaan” Șercaia, centru cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Brașov, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a statului de funcții și a organigramei acestuia.

WiN JIU L L | U UL J LZA.1N Ul\/1 JVJ V B dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007


Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.163

din data de 23.04.2020

- privind aprobarea înființării serviciului social: Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități "CANAAN" Șercaia. prin reorganizarea serviciului social Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap "CANAAN" Șercaia, centru cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Brașov. în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a statului de funcții și a organigramei acestuia

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2020;

Analizând referatele de aprobare înregistrate cu nr. Ad. 1060/09.04.2020, nr.ad. 6419 din data de 8.10.2019 și nr. ad. 1060/27.01.2020 inițiate de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, precum și rapoartele de specialitate nr. Ad. 1060/09.04.2020, nr. ad. 6419 din data de 8.10.2019 și nr. ad. 1060/27.01.2020, întocmite de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea înființării serviciului social: Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități "CANAAN" Șercaia. ca centru cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Brașov. în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a statului de funcții și a organigramei acestuia:

Văzând Decizia Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 877/2018 privind aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap:

Ținând cont de avizul de înființare nr. 9748/LA/LH/17.03.2020. emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale-Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. Copii și Adopții. înregistrat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu nr. 23287/30.03.2020. aviz emis cu condiția respectării standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale acordate persoanelor adulte cu handicap, aprobate prin Ordinul MMJS nr. 82/2019;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 22/5.07.2016 privind aprobarea preluării Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap „Canaan" Șercaia în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.387/30.10.2018 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului de Recuperare și Reabilitatea a Persoanelor cu Handicap "Canaan" Șercaia, a cărei încetare se propune;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. "c" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând prevederile H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, actualizată. Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime dc calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, dispozițiile O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Ținând cont de prevederile art. 51 alin. (6) lit. "a" din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și ale art. 173 alin. (1) lit. "a" și lit. ..d". alin. (2) lit. "b”. alin. (5) lit. "b", precum și ale art. 136 alin. (8) lit. "a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. "a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înființarea serviciului social: Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități "CANAAN" Șercaia, prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap "CanaaN" Șercaia. ca centru cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Brașov. în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, având cod serviciu social: 8790 CR-D-ll, cu o capacitate de 50 de locuri, situat în localitatea Șercaia, str. Pârâului nr. 169, județul Brașov.

Art.2. - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare, statul de funcții și organigrama serviciului social Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități "CANAAN" Șercaia. conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.387/30.10.2018 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului de Recuperare și Reabilitatea a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia își încetează aplicabilitatea.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnează, Secretar gendrafal județului Maria pjlinbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CENTRU DE ABILITARE ȘI REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚ1 "CANAAN ” ȘERCAIA


Str.PĂRĂULUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA Jud.BRAȘOV

C.I.F.5686547


tel/fax:+4-0268245921


e-mail-canaansercaia@yahoo.com

e-mail-canaansercaia@gmail.com


Aprobat prin H.C.J. Brașov nr.


Președinte, ADRIAN IOA


IOA


Secretar General al Județului, MARIA DUMBRĂVEANU


Director Executiv,


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE


a serviciului social cu cazare:


CENTRU DE ABILITARE ȘI REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI “CANAAN”

ȘERCAIA


AVIZAT, CONSILIUL CONSULTATIV CRRPH ”Canaan” Șercaia


Proces-verbal nr. 490/19.02.2019


Str.PĂRĂULUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA                          tel/fax:+4-0268245921

Jud.BRAȘOV                                                e-maiLcanaansercaia7Zyahoo.com

C.I.F.5686547                                                      e-mail-canaansercaia@gmail.com

ART. 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social

"Centru de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Canaan" Șercaia, aprobat prin Hotărârea nr............................a Consiliului Județean Brașov, în vederea asigurării

funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind:

 • >  Identificarea serviciului social;

 • >  Scopul serviciului social;

 • > Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare;

 • >  Principiile care stau la baza acordării serviciului social;

 • >  Beneficiarii serviciilor sociale;

 • > Condițiile de admitere în centru;

 • > Condițiile de încetare a serviciilor;

 • >  Drepturi și obligații ale beneficiarilor;

 • >  Activități și funcții ale centrului;

 • >  Structura organizatorică;

 • > Personalul de conducere;

 • > Consiliul Consultativ;

 • >  Personalul de specialitate și

 • >  Finanțarea centrului.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ART. 2

Identificarea serviciului social

 • (1) Serviciul social "Centru de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Canaan" Șercaia, cod serviciu social 8790 CR - D - II, denumit în continuare CAbR” Canaan" Șercaia, este o instituție publică de asistență socială, de interes județean, cu personalitate juridică, CIF: 5686547, cu sediul în județul Brașov, localitatea Șercaia, str.Părăului nr.169 și are o capacitate de 50 de locuri;

 • (2) CAbR” Canaan" Șercaia este înființat prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia (CRRPH Canaan Șercaia) conform OUG nr. 69/ 2018 din 17 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si DECIZIA 877/30.10.2018 pentru aprobarea Metodologiei de reorganizare a cent persoanele adulte cu handicap - a Președintelui Autorității Nați Dizabilități;


  nr.

  r rezidențiale pentru

  Persoanele cu


  Str.PĂRĂULUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA

  Jud.BRAȘOV

  C.I.F.5686547


  tel/fax:+4-0268245921

  e-mail-canaansercaia@yahoo.com

  e-mail-canaansercaia@gmail.com


ART.3

Scopul serviciului social

CAbR” Canaan" Șercaia este serviciul social de tip rezidențial care cuprinde un ansamblu de activități, cu preponderență de abilitare și reabilitare, realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități, în vederea dezvoltării potențialului personal.

Scopul serviciului social CAbR” Canaan" Șercaia este abilitarea/reabilitarea persoanelor adulte cu dizabilități, aflate în următoarele situații de dificultate: handicap mental, psihic și/sau asociat, asistate pe perioadă determinată în sistem rezidențial.

Activitățile de bază pentru îndeplinirea scopului sunt următoarele:

evaluare;

găzduire pe perioadă determinată;

acordare hrană - 3 mese/zi;

abilitare / reabilitare: logopedie; masaj; terapii speciale sau artterapie (modelaj, sculptură, pictură sau desen, decorațiuni pe diverse materiale, artizanat, dans, muzică, teatru) sau terapie prin muzică; stimulare psiho-senzorio-motorie; terapie ocupațională; activități de tip vocațional/ocupațional;

servicii de asistență socială;

consiliere psihologică;

îngrijire și asistență;

asistență pentru sănătate;

deprinderi de viață independentă.

ART.4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social CAbR” Canaan" Șercaia funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 -Legea asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale cu modificările ulterioare (HG nr. 584/2016; HG nr.476/2019), respectiv alte acte normative aplicabile domeniului (Anexa 1);

 • (2) Standardul minim de calitate aplicabil este prevăzut în Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități (Anexa 1);

 • (3) Serviciul social CAbR” Canaan" Șercaia este înființat prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia, conform OUG nr. 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privindprplcQfia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap precum și a Hotărârii Consiliului Județean Drast^y, (Anexa 1);

_      /q' CRRpw O\

îo           @ / drA-

W? E R C A! A’

A

Str.PĂRĂULUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA                          tel/fax:+4-0268245921

J ud. BRAȘOV                                                e-mail-canaansercaia@vahoo.com

C.I.F.5686547                                                     e-mail-canaansercaia@gmail.com

 • (4) CAbR” Canaan" Șercaia funcționează în subordinea Consiliului Județean Brașov, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, sub îndrumarea metodologică a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, cu Avizul ANPD;

 • (5) CAbR” Canaan" Șercaia, în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie;

 • (6)  CAbR” Canaan" Șercaia, în calitate de operator, garantează protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care au fost colectate în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice legislației muncii și asistenței sociale, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

ART.5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social CAbR” Canaan" Șercaia se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul CAbR ”Canaan" Șercaia sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluij^^fiplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;             ‘’

  Str.PĂRĂULUI,nr. 169^0-507195 ȘERCAIA

  J ud. BRAȘOV

  C.I.F.5686547


  tel/fax:+4-0268245921

  e-mail-canaansercaia@;yahoo.com

  e-mail-canaansercaia@gmail.com


 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistență socială.

ART.6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în CAbR” Canaan" Șercaia sunt persoane adulte cu dizabilități - handicap mental, psihic și/sau asociat, pentru care certificatele de încadrare în grad de handicap sunt în termen de valabilitate;

 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru, în limita locurilor disponibile, precum și a naturii handicapului pentru care serviciul social poate acorda servicii sociale, sunt următoarele:

 • a) acte necesare: cerere de admitere; copie de pe actele de identitate și stare civilă, după caz; copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal, după caz; copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate, PIS, PIRIS; ultimul talon de pensie sau adeverință de venit; raportul de anchetă socială.

Pentru admiterea în centru se solicită în prealabil acordul în scris al directorului centrului.

Centrul elaborează o procedură proprie de admitere conform standardelor minime de calitate (Standardul minim de calitate aplicabil este prevăzut în Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități (Anexa 1).

 • b) criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor:

 • - persoane care dețin certificat de încadrare în grad de handicap - handicap mental, psihic și/sau asociat, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Brașov;

 • - dețin Decizie eliberată de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Brașov privind instituirea măsurii de protecție specială și admitere în CAbR” Canaan" Șercaia sau hotărâre judecătorească în acest sens.

 • c) decizia de admitere în cadrul serviciului social CAbR” Canaan" Șercaia este luată de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Brașov în funcție de numărul de locuri disponibil și posibilitatea acordării serviciului social necesar solicitantului.

 • d) Admiterea în centru se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii care se încheie între furnizorul acestuia și beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia. Modelul contractului de furnizare de servicii este conform celui stabilit prin act normativ.

în funcție de condițiile contractuale, respectiv persoana/persoanele care participă la plata contribuției din partea beneficiarului, încheie angajamente de plată cu furnizorul de servicii. Angajamentele de plată fac parte integrantă din contract.

 • (3) Suspendarea/încetarea serviciilor se realizează la cererea beneficiarilor, precum și în alte condiții cunoscute și acceptate de aceștia. Principalele situații în care se poate suspenda acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:

 • a) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, pentru o perioadă de maxim 15 zile;

  ' !<9\

  ' crrph~?c\


fcRCA’A /,’/ c, /

Str.PĂRĂULUfnr. 169,RO-507195 ȘERCAIA                          tel/fax:+4-0268245921

J ud. BRAȘOV                                                  e-mail-canaansercaia@;yahoo.com

C.I.F.5686547                                                     e-mail-canaansercaia@gmail.com

 • b) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea și îngrijirea pe perioada respectivă și a anchetei sociale realizată de personal din cadrul instituției;

 • c) în caz de internare în spital cu o durată mai mare de 30 de zile;

 • d) în caz de transfer într-o altă instituție, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al instituției către care se efectuează transferul și acordul beneficiarului sau reprezentantului legal. Principalele situații în care se poate înceta acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:

 • a) la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ; dacă este de acord, beneficiarul va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reședința unde pleacă după încetarea acordării serviciului; în situația în care beneficiarul comunică adresa, în termen de 5 zile, se va notifica serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul;

 • b) la cererea reprezentantului legal, însoțită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure găzduirea, îngrijirea și întrținerea beneficiarului, cu obligația ca, în termen de 48 ore de la încetare, să se notifice serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul;

 • c) transfer în altă instituție rezidențială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul instituției respective;

 • d) CAbR” Canaan" Șercaia nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligația de a soluționa împreună cu beneficiarii sau reprezentanții legali, cu 30 de zile anterior datei încetării, transferul beneficiarului/beneficiarilor;

 • e) la expirarea termenului prevăzut în contract;

 • f) în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu majoritate simplă a unei comisii formate din directorul CAbR” Canaan" Șercaia , un reprezentant al DGASPC Bv, managerul de caz sau un reprezentant al personalului CAbR” Canaan" Șercaia și 2 reprezentanți ai beneficiarilor;

 • g) în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, suspendarea licenței de funcționare, altele); în aceste situații DGASPC Bv va asigura, în condiții de siguranță, transferul beneficiarilor în servicii sociale similare

 • h) în caz de deces al beneficiarului.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în CAbR” Canaan" ȘERCAIA au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără nici o discriminare;

 • b) să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor;

 • c) să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale;

 • d) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii;

 • e) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;

 • f) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra datelor personale, informațiilor furnizate și primite;

 • g) să li se garanteze demnitatea și intimitatea;

 • h) să fie protejați împotriva riscului de abuz și neglijare;

 • i) să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primite. -5-.

. - cf crrph

t j            -ii S A A f r I

\ Q ?^ca;a/;/ N

Str. PÂRĂU LUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA

Jud.BRAȘOV

C.I.F.5686547


tel/fax:+4-0268245921

e-mail-canaansercaia@yahoo.com

e-mail-canaansercaia@gmail.com


ART. 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social CAbR” Canaan" Șercaia sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public județean, prin asigurarea următoarele activități:

1 .reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară sau reprezentantul acesteia;

 • 2. evaluare;

 • 3. găzduire pe perioadă determinată;

 • 4. acordare hrană - 3 mese/zi;

 • 5. abilitare / reabilitare: logopedie; masaj; terapii speciale sau artterapie (modelaj, sculptură, pictură sau desen, decorațiuni pe diverse materiale, artizanat, dans, muzică, teatru) sau terapie prin muzică; stimulare psiho-senzorio-motorie; terapie ocupațională; activități de tip vocațional/ocupațional;

 • 6. servicii de asistență socială;

 • 7. consiliere psihologică;

 • 9. îngrijire și asistență;

 • 10. asistență pentru sănătate;;

 • 11. deprinderi de viață independentă.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autoritățile publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

1 .punerea la dispoziție și afișarea materialelor informative privind organizarea centrului -ROF, Organigrama;

 • 2.facilitarea accesului în centru - a familiilor beneficiarilor, a potențialilor beneficiari/ membrilor familiilor acestora, a membrilor comunității;

3.legături cu comunitatea;

4.elaborarea de rapoarte de activitate.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1 .informarea beneficiarilor privind drepturile pe care le au;

 • 2. prelucrarea periodică a personalului angajat în legătură cu drepturile beneficiarilor, prelucrarea Codului etic;

 • 3. participarea beneficiarilor la activitățile din cadrul comunității locale și organizarea de activități în centru cu participarea membrilor comunității - pentru promovarea unei imagini pozitive a acestora.

 • d) de asigurarea calitatii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

/Q crrph .

6      h-> CANAAN

Str.PĂRĂULUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA

Jud.BRAȘOV

C.I.F.5686547


tel/fax:+4-0268245921

e-mail-canaansercaia@yahoo.com

e-mail-canaansercaia@gmail.com


 • 3. respectarea standardelor și normelor legale privind calitatea serviciilor acordate în conformitate cu legislația în materie;

 • 4. cunoașterea si respectarea de către angajatii CAbR” Canaan" Șercaia a Regulamentului de Organizare si Funcționare (Anexa 2).

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

1 .elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli;

 • 2. întocmirea contului de execuție bugetară;

 • 3. întocmirea statelor de plată salarii;

 • 4. plata drepturilor salariale și a altor drepturi băneștei angajaților;

 • 5. întocmire situații financiar-contabile lunare și trimestriale;

 • 6. stabilirea necesarului de credite;

 • 7. întocmirea planului anual de achiziții;

 • 8. exercitarea controlului financiar preventiv propriu;

9.organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului;

 • 10. încheierea de contracte privind achizițiile publice de bunuri, servicii si lucrări;

 • 11. recrutarea, selecția și angajarea personalului necesar;

 • 12. asigurarea formării și perfecționării profesionale a angajaților;

 • 13. întocmirea dosarelor de personal;

 • 14. organizarea evaluării profesionale a activității salariaților.

ART.8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Serviciul social CAbR” Canaan" Șercaia funcționează cu un număr de 56 de posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brașov, din care:

 • a) personal de conducere: director -1; contabil sef- 1;

 • b) alte funcții de conducere: coordonator personal de specialitate - 1 (Serviciul Abilitare -Reabilitare Și Deprinderi de Viață Independentă).

 • c) personal de specialitate: 17; de îngrijire și asistență 25;

 • d) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 11.

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal care funcționează în cadrul centrului se aprobă prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov.

Str.PĂRĂULUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA

Jud. BRAȘOV

C.I.F.5686547


tel/fax:+4-0268245921

e-mail-canaansercaia@yahoo.com

e-mail-canaansercaia@gmail.com


ART.9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este:

 • a) directorul centrului;

 • b) contabilul șef

 • (2) Alte funcții de conducere sunt: coordonator personal de specialitate (Serviciul Abilitare -Reabilitare și Deprinderi de Viață Independentă).

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

 • (6) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

DIRECTOR (111207)

 • •  Asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și aplică sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • •  Elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • •  Aprobă participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • •  Colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • •  întocmește raportul anual de activitate;

 • •  Asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • •  Propune furnizorului de servicii sociale avizarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • •  Desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • •  Ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

Str.PĂRĂULUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA                          tel/fax:+4-0268245921

Jud.BRAȘOV                                                  e-mail-canaansercaiafSjyahoo.com

C.I.F.5686547                                                      e-mail-canaansercaia@gmail.com

 • •  Răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul instituției și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • •  Organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • •  Reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • •  Asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • •  Coordonează activitatea de resurse umane, aprobă încadrarea și desfacerea contractului individual de muncă a personalului, conform prevederilor legale în vigoare, urmărește respectarea disciplinei în muncă și îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nemijlocit și prin șeful ori responsabilul de serviciu/compartiment; aprobă graficul de lucru al personalulului care lucrează în schimburi și planificarea concediilor de odihnă ale personalului instituției;

 • •  își exercită prerogativele conferite în calitate de ordonator terțiar de credite;

 • •  Dispune măsurile necesare pentru elaborarea și dezvoltarea sistemelor de control managerial ale CAbR” Canaan" Șercaia, implementarea standardelor de management/control intern conform prevederilor actelor normative în materie, în vigoare;

 • •  Asigură păstrarea integrității patrimoniului, întreținerea, conservarea și valorificarea eficientă a acestuia;

 • •  întocmește fișele de evaluare a perfomanțelor individuale pentru personalul încadrat în funcții de conducere și pentru referentul de specialitate (resurse umane).

 • •  Elaborează, prin serviciul de specialitate, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • •  Coordonează activitatea voluntarilor;

 • •  Monitorizează dacă activitățile de informare și consiliere socială se realizează conform planificării din PP (planul personalizata al beneficiarilor);

 • •  Monitorizează dacă consilierea psihologică recomandată de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării;

 • •  Monitorizează dacă activitățile de abilitare și reabilitare recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării;

 • •  Monitorizează dacă activitățile de îngrijire și asistență recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării;

 • •  Monitorizează dacă activitățile privind deprinderile de viață independentă recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării;

 • •  Monitorizează dacă activitățile de menținere/îmbunătățire a nivelului de educație/pregătire pentru muncă recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării;

 • •  Monitorizează dacă activitățile privind implicarea beneficiarilor în viața socială și civică a comunității, recomandate de echipa de evaluare în PP, se ef^tâeâzăjcpnform planificării;

 • •  Aprobă Regulamentul Intern și Codul Etic;            AP hRRPH" 'v\

9        fe" CANAAN xLAjV-.

> ‘"LKUAlAj ,*

Str.PĂRĂULUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA

J ud. BRAȘOV

C.LF.5686547


tel/fax:+4-0268245921

e-mail-canaansercaia@yahoo.com

e-mail-canaansercaia@gmail.com


 • •  Asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • •  în exercitarea atribuțiilor și prerogativelor, emite decizii;

 • •  Pentru perioadele de absențe temporare desemnează persoana/persoanele, prin decizie, care va/vor exercita atribuțiile corespunzătoare funcției de director;

 • •  Poate delega calitatea de ordonator terțiar de credite înlocuitorilor de drept, cu excepția conducătorului serviciului fmanciar-contabil. (L 270/2013)

 • •  Prin actul de delegare, directorul în calitate de ordonator de credite va preciza competentele delegate si condițiile delegării acestora.

 • •  Alte atribuții prevăzute de lege.

CONTABIL ȘEF ( 121120 )

 • •  Organizează contabilitatea și verifică efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor în contabilitate în mod cronologic și sistematic ;

 • •  Asigură întocmirea situațiilor financiare și a anexelor la acestea;

 • •  Organizează și coordonează executarea activității de inventariere a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, în confomitate cu legislația în vigoare ;

 • •  Asigură întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli, a execuției bugetare și monitorizează încadrarea cheltuielilor în limitele bugetului aprobat;

 • •  Organizează și desfășoară activități privind controlul financiar preventiv propriu în cadrul instituției în concordanță cu reglementările actelor normative și recomandările organelor de control abilitate de lege;

 • •  Asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul Serviciului Financiar Contabil si Administrativ, respectiv propune directorului centrului promovarea personalului din cadrul acestuia, respectiv sancționarea disciplinară a salariaților care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale;

 • •  întocmește lunar foaia colectivă de prezență, pentru personalul încadrat în Serviciul Financiar -Contabil și Administrativ și o depune la Compartimentul Resurse Umane ;

 • •  Stabilește atribuții și sarcini, respectiv responsabilități personalului din subordine;

 • •  întocmește și actualizează, ori de câte ori este nevoie, fișele posturilor pentru funcțiile existente în cadrul Serviciul Financiar - Contabil și Administrativ;

 • •  Informează directorul centrului, ori de câte ori este cazul, despre eventualele modificări ce au survenit în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

 • •  Urmărește derularea la timp a contractelor/comenzilor încheiate de instituție în vederea asigurării funcționalității și desfășurării activității;

 • •  Efectuează control inopinant al casieriei prin numărarea și verificarea tuturor valorilor existente în casă;

 • •  Ține permanent legătura cu Agenția Națională de Administrare Fiscală- Serviciul Trezorerie Făgăraș, la care centrul are deschis contul de disponibilitățile'..

Str.PĂRĂULUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA                          tel/fax:+4-0268245921

Jud.BRAȘOV                                                  e-niail-canaansercaia@yahoo.com

C.LF.5686547                                                   e-mail-canaansercaia@gmail.com

 • •  Lunar, urmărește și verifică evidențierea în conturile în afara bilanțului a creditelor bugetare aprobate, precum și a angajamentelor bugetare și legale;

 • •  Elaborează/verifică proceduri de lucru pentru activitățile ce se desfășoară în cadrul Serviciului Financiar - Contabil și Administrativ;

 • •  Organizează evidența extracontabilă a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și a altor bunuri date în folosință;

 • •  Propune participarea personalului din cadrul Serviciului Financiar - Contabil și Administrativ la programele de formare profesională;

 • •  Asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații Serviciului Financiar -Contabil și Administrativ și colaborarea cu celelalte servicii/compartimente din cadrul centrului;

 • •  Răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul Serviciului Financiar -Contabil și Administrativ și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • •  Organizează activitatea personalului din cadrul Serviciului Financiar - Contabil și Administrativ și monitorizează respectarea timpului de lucru și a regulamentului intern;

 • •  Aduce la cunoștința personalului din cadrul Serviciului Financiar - Contabil și Administrativ și a prevederilor regulamentelor/ procedurilor aplicabile în centru;

 • •  Colaborează cu specialiști din domeniul economico-fmanciar din cadrul DGASPC Bv, Consiliul Județean Brașov si alte instituții și autorități publice;

 • •  Face propuneri privind îmbunătățirea activității economico - financiare ori de câte ori consideră necesar;

 • •  Urmărește respectarea regulilor de întocmire și utilizare a documentelor financiar - contabile în conformitate cu reglementările Ministerului Finanțelor;

 • •  întocmește fișele de evaluare a perfomanțelor individuale pentru personalul încadrat în cadrul Serviciului Financiar - Contabil și Administrativ;

 • •  întocmește programarea concediilor de odihnă anuală pentru personalul din cadrul Serviciului Financiar - Contabil și Administrativ, în baza propunerilor acestora;

 • •  Propune directorului rechemarea din concediul de odihna a personalului din cadrul Serviciului Financiar - Contabil și Administrativ cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • •  Răspunde de îndeplinirea standardelor de control intern managerial la nivelul serviciului;

 • •  întocmește și transmite situațiile solicitate de către instituțile și/sau autoritățiile abilitate prin lege în acest sens sau la dispoziția directorului;

 • •  Asigură îndosarierea și păstrarea documentelor financiar-contabile până la predarea spre arhivare, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • •  Se preocupă permanent de autoperfecționare în profesie prin studiul individual și participare la cursuri de perfecționare în domeniu;

 • •  Participa la elaborarea propunerilor privind structura organizatorica a centrului, respectiv numărului de personal a acesteia;

 • •  Are prerogativa de reprezentare a centruluiîn raporturile cțj'^^ jpștitutii, autorități publice,

persoane juridice și/sau fizice;                                 „JA

Str.PĂRĂULUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA                          tel/fax:+4-0268245921

Jud.BRAȘOV                                                  e-mail-canaansercaiaffiyahoo.com

C.LF.5686547                                                   e-mail-canaansercaia@gmail.com

• îndeplinește orice alte atribuții delegate, prin decizie, de directorul centrului, în limita competențelor conferite de lege.

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE

 • •  Asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul Serviciul Abilitare - Reabilitare Și Deprinderi de Viață Independentă și propune directorului centrului promovarea personalului din cadrul serviciului, respectiv sancționarea disciplinară a salariaților care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • •  Propune participarea personalului de specialitate din cadrul Serviciul Abilitare - Reabilitare Și Deprinderi de Viață Independentă la programele de instruire și perfecționare;

 • •  Colaborează cu specialiști din DGASPC Brașov, alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • •  Asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului si colaborarea cu celelalte servicii/compartimente din cadrul centrului;

 • •  Răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul Serviciul Abilitare -Reabilitare Și Deprinderi de Viață Independentă și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • •  Organizează activitatea personalului și monitorizează respectarea timpului de lucru și a Regulamentului Intern;

 • •  întocmește și predă, lunar, referentului de specialitate (resurse umane) foaia colectivă de prezență al personalului din cadrul Serviciul Abilitare - Reabilitare Și Deprinderi de Viață Independentă;

 • •  Aduce la cunoștința personalului din cadrul Serviciului Abilitare - Reabilitare Și Deprinderi de Viață Independentă prevederile regulamentelor/ procedurilor aplicabile in instituție;

 • •  întocmește fișele posturilor și fișele de evaluare profesională a salariaților din cadrul Serviciului Abilitare - Reabilitare Și Deprinderi de Viață Independentă;

 • •  Efectuează programarea concediilor de odihna anuală pentru personalul din cadrul Serviciului Abilitare - Reabilitare Și Deprinderi de Viață Independentă;

 • •  Propune directorului rechemarea din concediul de odihnă a personalului, din cadrul Serviciului Abilitare - Reabilitare Și Deprinderi de Viață Independentă cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

 • •  Răspunde de îndeplinirea standardelor de control intern managerial la nivelul Serviciului Abilitare - Reabilitare Și Deprinderi de Viață Independentă;

 • •  Monitorizează aplicarea standardelor minime de calitate în cadrul instituției;

 • •  întocmește și transmite situațiile solicitate de către instițjjpîfeși/sau autoritățiile abilitate prin

lege în acest sens sau la dispoziția directorului;                   '"tAx

CRRPH

12          CANăAN "'i

Vo.ȘhRGAlA /

Str.PĂRĂULUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA                          tel/fax:+4-0268245921

J ud. BRAȘOV                                                  e-mail-canaansercaia@,yahoo.com

C.I.F.5686547                                                     e-mail-canaansercaia@gmail.com

ART. 10

Consiliul consultativ

 • (1) Consiliul consultativ este o structură care asigură:

 • a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, a respectării standardelor minime de calitate;

 • b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce privește funcționarea centrului.

 • (2) Consiliul consultativ este compus din:

 • - 2 reprezentanți ai DGASPC Brașov;

 • - 3 reprezentanți ai beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul centrului, aleși în mod democratic.

 • (3) Consiliul consultativ îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care au impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziția obiectelor de inventar de uz personal, amenajare etc.);

 • b) analizează activitățile derulate în centru și propune măsuri și programe de îmbunătățire a acestora;

 • c) după caz, își exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate unei persoane beneficiare în situația în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau personalul centrului.

ART. 11

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență.Personal de specialitate și auxiliar. Principalele atribuții

PERSONAL DE SPECIALITATE

PSIHOLOG (263401)

•J Participă la evaluarea beneficiarilor și consemnează rezultatele în Fișa de evaluare;

J Elaborează și revizuiește împreună cu echipa multidiscipinară Planul Personalizat al beneficiarilor;

■J Realizează intervenții psihologice care constau în:

 • - educația pentru sănătate, promovarea sănătății și a unui stil de viață sănătos;

 • - consiliere și terapie suportivă;

 • - managementul conflictului și consilierea în situații de criză;

 • - optimizare și dezvoltare personală, autocunoaștere, dezvoltarea atitudinii pozitive fata de sine si lume ;

 • -  terapii standard de relaxare și sugestive;

 • - terapii de scurtă durată focalizate pe problemă, prevenție terțiară, recuperare și reeducare;

 • - pregătește integrarea/reintegrarea beneficiarilor înfajnilie și în societate;

 • - intervenții specifice în funcție de nivelul de djȘS^ftaifelăl fiecărui beneficiar;

CRRPH

13 p CANAAN 'H f Mv/ SERCÂ1A /. / xyUD ,’p>

Str.PĂRĂULUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA                          tel/fax:+4-0268245921

Jud.BRAȘOV                                                  e-mail-canaansercaiaffiyahoo.com

C.I.F.5686547                                                     e-mail-canaansercaia@gmail.com

- intervenții în managementul tulburărilor de spectru autist; stabilirea și aplicarea metodelor psihoterapeutice corespunzătoare pentru educarea beneficiarilor;

ASISTENT SOCIAL (263501)

Promovează drepturile și interesele beneficiarilor;

S întocmește anchete sociale, la domiciliul familiilor beneficiarilor și rapoarte de vizită;

S Solicită anchete sociale pentru beneficiarii instituționalizați de la autoritățile și/sau instituțiile publice abilitate prin lege;

întocmește documentația necesară pentru reînnoirea contractelor de furnizare de servicii, pentru beneficiarii centrului;

S întocmește documentația specifică pentru eliberarea și reînnoirea cărților de identitate pentru beneficiari;

întocmește documentația specifică pentru reînnoirea certificatelor de handicap pentru beneficiari;

întocmește documentația specifică pentru obținerea certificatelor de deces pentru beneficiari; însoțește beneficiarii pentru evaluare la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv la Serviciul Medico - Legal Brașov, când este cazul;

Completează și păstrează dosarul personal al beneficiarulor cu documentele prevăzute de standardele de calitate sau de legislația în vigoare;

J Participă la evaluarea beneficiarilor și consemnează rezultatele in Fișa de evaluare;

■S Elaborează și revizuiește împreună cu echipa multidiscipinară Planul Personalizat al beneficiarilor;

•S Desfășoară activități de informare și consiliere socială beneficiarilor centrului;

J întocmește programe de integrare/reintegrare socială a beneficiarilor adulți;

J Realizează demersurile necesare în vederea integrarii/reintegrarii in familie sau în societate a beneficiarilor;

■/ Contribuie la dezvoltarea personală a beneficiarilor prin învățarea, îndrumarea și susținerea acestora în procesul de integrare socială și socializare;

•S Menține legătura cu familia, membrii familiei (telefonic, corespondență); prin contactarea primăriilor de domiciliu ale aparținătorilor beneficiarilor pentru obținerea unor informații actuale despre familiile acestora;

întocmește și participă la elaborarea procedurilor de lucru aferente activității de asistența socială;

Str. PÂRĂU LUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA

Jud.BRAȘOV

C.LF.5686547


tel/fax:+4-0268245921

e-niail-canaansercaia@vahoo.com

e-mail-canaansercaia@gmail.com


LOGOPED ( 226603)

S Realizează activități de abilitare și reabilitare cu beneficiarii centrului;

Participă la evaluarea beneficiarilor și consemnează rezultatele in Fișa de evaluare;

Elaborează și revizuiește împreună cu echipa multidiscipinară Planul Personalizat al beneficiarilor;

J Administrează corect probele si testele (audiometrice sau de limbaj) pentru evaluarea severității deficienței;

Elaborează programe de intervenție individuale și de grup când este necesar sau optim;

S Elaborează și aplică planuri de tratament pentru problemele de limbaj depistate la beneficiari;

S Se asigură că invață corect beneficiarii să-și utilizeze corect musculatura și să controleze musculatura linguală, maxilarele, mușchii faciali și mecanismul respirației

J Se asigură că monitorizează progresul înregistrat de beneficiari;

Se asigură că înregistrează corect rezultatele obținute.

ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOTERAPIE - RECUPERARE MEDICALĂ ȘI MASAJ (322603 )

Participă la evaluarea beneficiarilor și consemnează rezultatele in Fișa de evaluare;

Elaborează și revizuiește împreună cu echipa multidiscipinară Planul Personalizat al beneficiarilor;

Realizează activități de abilitare și reabilitare cu beneficiarii centrului;

Execută aplicații specifice cu rol preventiv, curativ și recuperator asupra beneficarilor în limita competențelor;

Efectuează procedurile specifice în limita competențelor ;

Supraveghează starea beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor recomandate;

INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE ( 235204 )

Realizează activități de abilitare și reabilitare cu beneficiarii centrului;

•S Participă la evaluarea beneficiarilor și consemnează rezultatele in Fișa de evaluare;

Desfășoară activități de dezvoltare/menținere a deprinderilor de viață independentă;

■J Utilizează metode sau mijloace de educație specială în vederea reducerii dizabilității beneficiarilor;

Pentru beneficiarii aflați în îngrijire pregătește și desfășoară zilnic activități de stimulare ( senzorială, psihomotrică, cognitivă și de comunicare, socializare) atât în spațiile închise cât și în aer liber;

■S Desfășoară activități instructiv-educative cu grupe de beneficiari sau individual;

Organizează și asigură petrecerea timpului liber al beneficiarilor, sărbătorirea unor evenimente, jocuri și excursii;

Realizează activități lucrative împreună cu beneficiarii; 5. /

Str.PĂRĂULUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA

J ud. BRAȘOV

C.I.F.5686547


tel/fax:+4-0268245921

e-mail-canaansercaia@:vahoo.com

e-mail-canaansercaia@gmail.com


S Instruiește, prin metode sau mijloace speciale, beneficiarii în vederea dobândirii de abilități și deprinderi necesare desfășurării activității în cadrul grupelor de lucru;

J Desfășoară activități adaptate nevoilor și abilităților persoanelor cu dizabilități, în cadrul grupelor de lucru;

Desfășoară activități care să vizeze și tehnici ocupaționale prin practicarea unor meserii sau a unor activități precum: țesut, cusut, tâmplărie, ceramică, împletituri, gravură, legătorie, cartonaj, desen, pictură, etc.;

INSTRUCTOR DE ERGOTERAPIE (223003 )

J Realizează activități de abilitare și reabilitare cu beneficiarii centrului;

Participă la evaluarea beneficiarilor și consemnează rezultatele in Fișa de evaluare;

■J Desfășoară activități de dezvoltare/menținere a deprinderilor de viață independentă;

J învață persoanele cu dizabilități să utilizeze echipamente, aparate sau proteze adaptate nevoilor lor, precum și ustensilele/echipamentele din cadrul grupelor de lucru;

S Desfășoară activități adaptate nevoilor și abilităților persoanelor cu dizabilități, în cadrul grupelor de lucru;

■J Adaptează și realizează activități de abilitare/reabilitare, dezvoltare/menținere a deprinderinderilor de viață independentă pentru beneficiari;

J Pentru beneficiarii aflați în îngrijire pregătește și desfășoară zilnic activități de stimulare (senzorială, psihomotrică, cognitivă și de comunicare, socializare) atât în spațiile închise cât și în aer liber;

J Realizează activități lucrative împreună cu beneficiarii;

■J Se preocupă de cunoașterea persoanelor cu dizabilități, a potențialului lor și va ține cont de gradul de abilitare, nevoia si dorința lor;

J Urmărește ca, prin muncă sau prin orice altă ocupație la care participă beneficiarii, să le restaureze sau să le mărească performanțele, să le faciliteze învățarea acelor sarcini și funcții esențiale pentru adaptarea lor socială, pentru a reduce sau corecta disfuncțiile și pentru a promova sau menține starea lor de sănătate;

J Desfășoară activități care să vizeze și tehnici ocupaționale prin practicarea unor meserii sau a unor activități precum: țesut, cusut, tâmplărie, ceramică, împletituri, gravură, legătorie, cartonaj, desen, pictură, etc.;


Str.PĂRĂULUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA                          tel/fax:+4-0268245921

J ud. BRAȘOV                                                  e-mail-canaansercaia^gjyahoo.com

C.LF.5686547                                                   e-mail-canaansercaia@gmail.com

ASISTENT MEDICAL GENERALIST (325901 )

■J Realizează activități de menținere/dezvoltare a deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți;

J Acordă prim ajutor și gestioneată tratamentul bolilor minore (răceli, dureri de cap etc.);

Efectuează tratamentele prescrise;

Acordă sprijin pentru probleme specifice de tip cataterizare, tratarea escarelor și altele.

Participă și supraveghează realizarea măsurilor profilactice privind starea de sănătate a beneficiarilor, respectiv prevenirea infecțiilor intercurente conform dispoziților medicului;

J Supravegează și controlează respectarea regulilor de igienă a beneficiarilor și a întregului spațiu în care locuiesc aceștia sau își desfășoară activitatea;

■S Aplică normele privind manipularea echipamentelor și instrumentelor medicale, respectiv normele privind depozitarea deșeurilor medicale (seringi de unică folosință, pansamente, materiale cu potențial septic etc.);

■J Efectuează sterilizarea instrumentarului și a materialelor uzitate, respectând etapele premergătoare acesteia;

J Supraveghează alimentarea beneficiarilor si respectarea meniurilor;

Respectă tehnicile de îngrijirea beneficiarilor;

■S Efectuează tratamente, imunizări și recoltează probe biologice pentru investigații paraclinice, la indicația medicului;

J Participă la evaluarea beneficiarilor și consemnează rezultatele in Fișa de evaluare;

Elaborează și revizuiește împreună cu echipa multidiscipinară Planul Personalizat al beneficiarilor;

PERSONAL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENȚĂ

INFIRMIER (532103)

J Organizează și efectuează îngrijirea beneficiarilor ;

Aplică tehnicile de îngrijire a benficiarilor imobilizați;

Desfășoară activități de dezvoltare/menținere a deprinderilor de viață independentă;

Organizează și efectuează activități gospodărești și de timp liber pentru beneficiarii din casele unde își desfășoară activitatea ;

■J Participă la alimentarea beneficiarilor;

■J Igienizează locurile de servire, depozitare și preparare a alimentației (dezinfecția veselei, masa de lucru, locul de servit masa etc.);

ÎNGRIJITOARE (532104)

J Asigură îngrijire, supraveghere si asistența a beneficiarilor;

J Efectuează curățenia și dezinfecția încăperilor și spațiului exterior alocate;

Mobilierul, ușile și ferestrele se vor curăța de câte ori este nevoie ;

v' Curăță și dezinfectează WC-urile cu material și ustensile folosite numai în aceste scopuri și locuri;

J Utilizează corect materialele de curățenie din dotare cu destinațiă 'și’doZajul corect;

Str.PĂRĂULUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA                          tel/fax:+4-0268245921

Jud.BRAȘOV                                                    e-mai 1 -canaansercaiaîȚ vahoo.corn

C.I.F.5686547                                                     e-mail-canaansercaia@gmail.com

S Curăță si dezinfectează zilnic chiuvetele, coșurile de gunoi;

J Folosește și întreține corect echipamentul și materialele din dotare;

ART. 12

Personalul administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și este:

CONTABIL (331302) care are ca atribuții principale:

 • •  înregistrează în contabilitate, zilnic, dacă este cazul, în mod cronologic și sistematic operațiunile economice și financiare consemnate în documente justificative, legal întocmite, care produc modificări în patrimoniul centrului, cu respectarea prevederilor cuprinse în Legea Contabilității și în alte reglementări legale privitoare la domeniul contabilității;

 • •  Ține la zi evidența creditelor și angajamentelor bugetare și legale, în conformitate cu prevederile actelor normative în materie;

 • •  înregistrează angajamentele bugetare în Registrul de evidență a acestor angajamente;

 • •  Ține evidența operațiunilor în Registrul-jumal;

 • •  Efectuează, lunar, contarea soldurilor existente în evidența financiar - contabilă cu cele existente în evidență la magazia de materiale și alte gestiuni;

 • •  întocmește, lunar, balanța de verificare a conturilor și anexele corespunzătoare;

 • •  întocmește, ori de câte ori este cazul, ordinele de plată, fila de CEC în numerar , foaia de varsământ pentru efectuarea diverselor operațiuni din contul de disponibil;

 • •  întocmește și depune laAgentia Națională de Administrare Fiscală- Serviciul Trezorerie Fagaraș, ori de câte ori este cazul, situația privind programarea plăților în numerar;

 • •  Primește spre înregistrare în contabilitate numai documentele care îndeplinesc condițiile legale (aprobate, viza organului de specialitate, viză pentru control financiar preventiv propriu etc.);

 • •  întocmește, lunar, centralizatorul cuprinzând drepturile salariale ale angajaților ce urmează a fi virate pe cârd;

 • •  întocmește, ori de câte ori este cazul, state de plată privind plata drepturilor bănești care se achită la o altă dată decât cea stabilită pentru plata salariilor;

 • •  înocmește, lunar, statele de plată a salariilor și indemnizațiilor cuvenite personalului centrului, pe baza foilor colective de prezență și a deciziilor directorului centrului, precum si situația recapitulativă privind plata drepturilor salariale și a altor drepturi bănești;

 • •  întocmește și depune, lunar, la termenele stabilite declarațiile fiscale, prevăzute în actele normative;

 • •  Stabilește și înregistrează lunar valoarea amortizării pentru fiecare mijloac fix utilizând metoda lineară, respectiv înregistrează amortizarea în fișa mijlocului fix;

 • •  Ține evidența ordinelor de plată emise, în registrul cu această destinație;

 • •  întocmește și depune, anual, la termenul prevăzut în actele noijnalive Declaratia 205;

Str.PĂRĂULUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA                          tel/fax:+4-0268245921

Jud.BRAȘOV                                                  e-mail-canaansercaia@;yahoo.com

C.I.F.5686547                                                     e-mail-canaansercaia@gmail.com

 • •  întocmește, respectiv operează în registrul de evidență a numerelor de inventar pentru mijloacele fixe;

ADMINISTRATOR ( 515104) care are ca atribuții principale:

 • •  Face propuneri către conducerea centrului pentru lucrări de investiții și achiziții publice, însoțite de note de fundamentare pentru lucrări de investiții și achiziții publice, conform legislației în materie;

 • •  întocmeștșe și actualizează programul anual al centrului privind achizițiile publice, conform legislației în vigoare;

 • •  întocmește documentația privind aplicarea procedurii de cumpărare directă și prin SEAP/SICAP;

 • •  Achiziționează bunurile și materialele pentru care s-a aprobat documentația;

 • •  întocmește F.A.Z (Foaia de alimentare zilnica) pentru autoturismul din dotare, precum și lunar bonul de consum carburant;

 • •  Răspunde de necesitatea, oportunitatea, economicitatea și legalitatea operațiunilor privind activitatea de administrare a patrimoniului și certifică R.R.L. documentele în cadrul Serviciului Financiar-Contabil si Administrativ, anterior prezentării la viza ''Bun de Plată".

 • •  Participă la derularea contractelor/comenzilor încheiate de centru cu diferiți furnizori, în limita prerogativelor conferite de conducerea centrului;

 • •  Verifică păstrarea, utilizarea bunurilor mobile și imobile aflate în gestiunea tuturor compartimentelor și propune cercetarea administrativă, daca este cazul;

 • •  Face propuneri privind declasarea și casarea bunurilor care fac obiectul acestor operațiuni, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • •  întocmește planul de pază a instituției și organizează paza efectivă a acesteia;

 • •  Răspunde de organizarea accesului în incinta sediului centrului, a personalului și a altor persoane din afară, conform reglementărilor din Regulamentul Intern.

 • •  Organizează activitățiile privind serviciile de Securitate și Sănătate în Muncă și a Situațiilor de Urgență și Medicina Muncii;

 • •  Sesizează orice nerespectare a normelor de S.U.

 • •  Propune, ori de câte ori este cazul, procurarea de materiale sau măsuri privind activitatea de apărare împotriva incendiilor (S.U..)

 • •  Sesizează orice încălcare a normelor privind apărare împotriva incendiilor de către personalul centrului.

 • •  Răspunde de obiectele de inventar și mijloacele fixe din sectorul de activitate în care lucrează, exclusiv cele existente în dotarea imobilelor;

 • •  Răspunde de asigurarea cu promptitudine a lucrărilor de întreținere curentă a clădirilor, a instalaților aferente, a celorlalte mijloace fixe și obiecte de inventar administrativ gospodărești;

 • •  Asigură serviciile de verificare periodică a tuturor instalațiilor care sunt supuse, conform legii,

unor verificări și certificări de specialitate;                   G

CRRPh"'!<\

Str.PĂRĂULUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA                          tel/fax:+4-0268245921

Jud.BRAȘOV                                                  e-mail-canaansercaia@;yahoo.com

C.I.F.5686547                                                      e-mail-canaansercaia@gmail.com

 • •  Face propuneri privind îmbunătățirea activității compartimentului in care își desfășoară activitatea și elaborează proceduri privind acivitatea administrativ - gospodărească;

 • •  Ține evidența activităților administrative de realizat ca urmare a sesizărilor privind defecțiuni, deteriorări, distrugeri de bunuri din cadrul centrului;

MAGAZINER ( 432102 ) care are ca atribuții principale:

 • •  Primește bunurile recepționate de către comisia de recepție pe baza notei de recepție și constatare diferențe;

 • •  Asigură păstrarea în bune condiții a bunurilor primite;

 • •  întocmește și ține evidența intrărilor și ieșirilor de bunuri din magazie în fișa de magazie, pe baza documentelor legale întocmite pentru efectuarea operațiunilor respective;

 • •  Ține evidența la zi a modificării privind situația soldurilor bunurilor ;

 • •  Asistă și participă la efectuarea inventarierii bunurilor aflate în magazie, dar nu ca membru al comisiei de inventariere;

 • •  Lunar, efectuează verificarea (contarea) realității soldurilor bunurilor, prin confruntarea soldurilor evidențiate în fișele de magazie cu datele existente în contabilitate la Serviciul Financiar - Contabil și Administrativ al centrului;

 • •  Eliberează bunurile din magazie în baza documentelor legal întocmite;

 • •  Studiază, însușește și aplică cu strictețe legislația în materie;

 • •  Depune la Compartimentul Contabilitate - Salarizare al centrului toate documentele care au generat modificări de solduri privind bunurile;

 • •  Cunoaște și aplică procedurile interne privind predarea-primirea de bunuri din/în magazie;

 • •  Operează în programul de gestiune datele referitoare la stocuri;

 • •  întocmește la sfârșit de lună balanța de materiale /stocuri;

 • •  Verifică dacă documentele de eliberare de bunuri din magazie sunt semnate de către persoanele desemnate în acest sens, respectiv confruntă semnăturile persoanelor care au semnat cu cele din fișă cu specimene de semnături;

 • •  înștiințează, în scris, pe contabilul șef și directorul centrului, în cel mult 24 ore, despre existența în gestiune a plusurilor sau minusurilor constatate;

 • •  Pune la dispoziția organelor de control abilitate prin lege documentele solicitate de către acestea;

Str.PĂRĂULUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA                          tel/fax:+4-0268245921

J ud. BRAȘOV                                                  e-mail -canaansercaia@ yahoo. com

C.LF.5686547                                                   e-mail-canaansercaia@gmail.com

MUNCITOR CALIFICAT (ELECTRICIAN) ( 741307 ) care are ca atribuții principale:

 • •  Efectuează lucrări de întreținere, reparații la instalațiile electrice din centru în condiții de siguranță, conform normelor specifice de lucru;

 • •  Verifică protecția prin legare la nul și / sau împământare a instalațiilor;

 • •  Execută lucrări de întreținere a componenețelor de acționare și comandă a utilajelor și instalațiilor;

 • •  înainte de începerea fiecărei lucrări delimitează zona de lucru conform normelor de Securitate și Sănătate a Muncii, întrerupe tensiunea,verifică lipsa tensiunii și legarea la scurtcircuit;

 • •  Montează/demontează corpurile electrice de iluminat;

 • •  Menține curățenia în postul trafo și în tablourile de distribuție;

 • •  Verifică periodic firidele de distribuție a curentului electric de pe clădirile centrului și se asigură ca acestea sunt încuiate și nu pot fi deschise accidental de către beneficiarii instituționalizați;

 • •  Verifică iluminatul perimetral;

 • •  Verifică instalațiile de iluminat de siguranță săptămânal și consemnează în caietul de manevră din fiecare tablou electric;

 • •  Verifică și testează funcționalitatea sistemelor de avertizare la incendiu;

ȘOFER ( 832201 ) care are ca atribuții principale:

 • •  Conduce numai autovehiculele pe care e desemnat să le conducă pentru care răspunde pe durata utilizării și are permis valabil pentru categoria din care acestea fac parte;

 • •  Completează zilnic foaia de parcurs la plecarea și sosirea din cursă;

 • •  înainte de plecarea în cursă verifică dacă autovehiculul corespunde cerințelor tehnice, dacă are toate documentele asupra sa și dacă are aprobarea persoanelor competente pentru efectuarea cursei;

 • •  Păstrează actele mașinii și documentele de transport în condiții corespunzătoare și le prezintă la cererea organelor de control ale poliției rutiere;

 • •  Menține curățenia auto atât interior cât și exterior și răspunde de dotarea legală a auto (trusa prim ajutor, stingător etc.);

 • •  Sesizează cu cel puțin o lună înainte de expirare necesitatea reînoirii contractului de asigurare obligatorie a autovehiculului;

 • •  Respectă pe cât posibil viteza economică de consum a autovehiculului;

 • •  Efectuează reparații tehnice minore ale autovehiculuiui și răspunde de efectuarea reviziilor mecanice (schimb ulei, curele distribuție etc.) și ITP-urilor;

 • •  Recepționează lucrările executate la atelierele de reparații auto și răspunde de calitatea lor;

 • •  Răspunde de siguranță pasagerilor;

 • •  Răspunde de respectarea regulilor privind circulația pe drumurile publice;

Str.PĂRĂULUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA                          tel/fax:+4-0268245921

J ud. BRAȘOV                                                  e-mail-canaansercaia@,yahoo.com

C.I.F.5686547                                                      e-mail-canaansercaia@gmail.com

PAZNIC ( 962907 ) cu următoarele atribuții principale:

 • •  Să respecte consemnul general și consemnul particular al postului;

 • •  Să cunoască și să aplice prevederile Planului de pază al centrului;

 • •  Să cunoască și să aplice regulile privind accesul în centru;

 • •  Să informeze conducerea centrului despre orice eveniment de indisciplină sau de atentat la securitatea centrului petrecut în timpul executării serviciului, precum și despre măsurile luate;

 • •  în caz de incendii, dezastre naturale sau alte evenimente să execute prevederile din Planul de pază al centrului;

 • •  Să sesizeze Poliția în legătură cu orice faptă de natură de a prejudicia patrimoniul centrului;

 • •  Să verifice dacă sunt încuiate porțile auxiliare ale centrului precum și porțile/ușile locțiilor unde s-a încetat activitatea angajaților;

 • •  Să conecteze / deconecteze iluminatul perimetral și să anunțe administratorul de eventualele disfuncționalități ale acestuia;

REFERENT DE SPECIALITATE (RESURSE UMANE) ( 242204 ) care ca atribuții principale:

 • •  întocmește documentele necesare la angajarea personalului;

 • •  Asigură executarea procedurii privind organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor pentru posturile vacante;

 • •  întocmește și asigură documentele necesare pentru evidența și prezența personalului la program;

 • •  întocmește și păstrează dosarele personale ale salariaților;

 • •  întocmește documentele necesare pentru programarea concedilor deodihnă și evidența efectuării lor;

 • •  întocmește evidența personalului care beneficează de sporuri, indemnizații și alte drepturi bănești;

 • •  întocmește evidența sancțiunilor disciplinare aplicată salariaților;

 • •  Propune și elaborează documentația necesară pentru modificarea structurii organizatorice (organigrama) și a statului de funcții;

 • •  Coordonează activitatea de întocmire a fișelor de evaluare ( aprecicere) individuală a salariaților;

 • •  Coordonează activitatea de întocmire a fișelor posturilor;

 • •  Organizează activitatea de recutare și selecție a persoanelor apte să ocupe funcțiile/posturile vacante din centru;

 • •  Formulează propuneri privind formele de pregătire și perfecționare a personalului centrului;

 • •  întocmește și prezintă situații, informări și rapoarte privind activitatea de resurse umane;

 • •  Contribuie la elaborarea Regulamentului de Ordine Interioară al CAbR” Canaan" Șercaia;

 • •  Formulează propuneri privind organizarea activității de atestare pe funcții și promovare a

personalului centrului;                                     /.'r'5        : ;

 • •  întocmește situația privind activitățiile desfășurate în cadrul-resuirfelor umane;

  Str.PĂRĂULUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA

  Jud.BRAȘOV

  C.I.F.5686547


  tel/fax:+4-0268245921

  e-mail-canaansercaia'ayahoo.com

  e-mail-canaansercaia@gmail.com


 • •  întocmește procedurile de lucru privind activitatea în cadrul resurselor umane;

 • •  îndosariază și păstrează documentele aparținând activității de resurse umane;

 • •  înregistrează cererile salariaților privind eliberarea de adeverințe;

 • •  înregistrază și eliberează adeverințele solicitate de către salariați cu respectarea procedurii aprobate;

 • •  Redactează proiecte de decizii ale Directorului C AbR” Canaan" Șercaia;

 • •  Ține evidența deciziilor emise de Directorul CAbR” Canaan" Șercaia și păstrează registrul de numere pentru decizii;

 • •  Ține evidența ștampilelor utilizate de centru în registrul creat în acest sens;

DESCRIEREA RESPONSABILITĂȚILOR GENERALE CE REVIN TUTUROR

ANGAJAȚILOR SERVICIULUI SOCIAL CAbR” CANAAN" ȘERCAIA

 • (1) Privind relațiile interpersonale/comunicarea:

 • a.  participă la sesiunile de pregătire organizate de Serviciul social CAbR” Canaan" Șercaia;

 • b. asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Serviciile D.G.A.S.P.C. Brașov și/sau alte instituții publice în realizarea sarcinilor de serviciu;

 • c.  abordează nediscriminatoriu și cu respect, relațiile cu beneficiarii și colegii, folosind un limbaj decent, conform normelor de conduită și etică profesională;

 • d.  respectă demnitatea și intimitatea beneficiarilor.

 • (2) Privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • a) Pentru asigurarea protecției persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, angajații CAbR” Canaan" Șercaia, personal contractual, au următoarele obligații:

 • > de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale Serviciul social CAbR” Canaan" Șercaia;

 • > de a completa și semna angajamentul de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • > de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează în exercitarea atribuțiilor profesionale;

 • > de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele în privința cărora îi este permis prin procedurile interne și Fișa Postului;

 • > de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în Fișa Postului și în ROF-ul serviciului social;

 • > de a respecta măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precuijr^F împotriva oricărei alte forme de

prelucrare ilegală;


Str.PĂRĂULUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA                          tel/fax:+4-0268245921

J ud. BRAȘOV                                                  e-mail-canaansercaia@:vahoo.com

C.LF.5686547                                                   e-mail-canaansercaia@gmail.com

 • > de a participa la activitățile de pregătire/evaluare în domeniul protecției datelor, organizate de către persoana cu atribuții DPO din cadrul Serviciului social CAbR” Canaan" Șercaia;

 • > de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic și ulterior responsabilul cu protecția datelor, desemnat la nivelul CAbR” Canaan" Șercaia, în legătură cu orice divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să conducă la divulgarea unor astfel de date de care iau cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace.

 • b) Nerespectarea, de către angajații CAbR” Canaan" Șercaia, personal contractual, a obligațiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice se sancționează disciplinar, administrativ sau penal, după caz.

 • (3) Privind Sănătatea și Securitatea în Muncă:

 • > participă în mod obligatoriu la instruirile privind Sănătatea și Securitatea în Muncă, a Situațiilor de Urgență;

 • > cunoaște și respectă prevederile legislației din domeniul Sănătății și Securității în Muncă, precum și măsurile de aplicare ale acestora, astfel încât să fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională;

 • > utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice, echipamentul individual de protecție acordat;

 • > informează angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, despre orice situație pe care o consideră un pericol iminent sau imediat pentru securitatea angajaților și/sau beneficiarilor, precum și orice defecțiune a sistemelor de protecție;

 • > răspunde material,contravențional sau penal de pagubele produse pe durata efectuării serviciului, din cauza neglijenței sau neatenției sale.

 • (4) Privind Regulamentele/Procedurile de lucru:

 • (5) respectă toate regulamentele (R.O.F., R.O.I., M.O.F.), procedurile de lucru și legislația aferentă, care vizează sfera activității profesionale, emise la nivelul CAbR” Canaan" Șercaia privind serviciul de permanență:

 • > personalul își desfășoară activitatea în ture și schimburi de lucru, conform planificărilor, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

 • (6) Privind conduita în timpul serviciului:

 • > să nu consume băuturi alcoolice și/sau substanțe stupefiante

 • >  să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor stupefiante la începerea sau în timpul programului de lucru

 • >  să respecte reglementările privind fumatul în spațiilg publice.

  Str.PĂRĂULUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA

  Jud.BRAȘOV

  C.LF.5686547


  tel/fax:+4-0268245921

  e-mail-canaansercaia@;vahoo.com

  e-mail-canaansercaia@gmail.com


ART. 13

Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

 • b) bugetul local al județului;

 • c) bugetul de stat;

 • d) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • e) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • f) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

DISPOZIȚII FINALE

Prezentul regulament se completează de drept cu prevederile actelor normative în vigoare sau se modifică cu reglementările legislației din domeniul de activitate și se aprobă prin hotărâre a Consililui Județean Brașov.


DIRECTOR

CAbR „CANAAN” ȘERCAIA GHEORGHE MĂDĂLINA


Str.PĂRĂULUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA

Jud.BRAȘOV

C.I.F.5686547


tel/fax:+4-0268245921

e-mail-canaansercaia@:vahoo.com

e-mail-canaansercaia@gmail.com


ANEXA 1 la Regulamentul de Organizare și Funcționare al CAbR "Canaan ” Șercaia, aprobat prin

 • H. C.J. Brașov nr./

Cadrul legal de organizare și funcționare:

 • I. Serviciul social Centru de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Canaan” Șercaia este înființat prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap "Canaan” Șercaia, conform O.U.G. nr.69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • 2. Prin Ordinul nr.17 emis de Secretariatul de Stat pentru Handicapați, cu data de 01.03.1993 este înființat Centru de Educație Specială și Recuperare pentru Copii Deficienți ”Canaan” din Comuna Șercaia, ca unitate cu personalitate juridică subordonată Inspectoratului de Stat Teritorial pentru Handicapați Brașov.

■C Prin Ordinul nr.172 din 09.09.1993, începând cu data de 1 septembrie 1993 Centrul de Educație Specială și Recuperare pentru Copii Deficienți ”Canaan ” se transformă în Cămin - Spital pentru copii, instituție cu personalitate juridică subordonată Inspectoratului Teritorial pentru Handicapați al județului Brașov.

■C Prin Hotărârea de Guvern nr.939 din 29 decembrie 1997 privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Handicapați - s-a înființat, prin reorganizarea Căminului - Spital pentru copii Canaan, Centru de Recuperare și Reabilitare pentru Minori cu Handicap.

•C Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.102 din 29 iunie 1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, în Anexă prevede Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap ”Canaan” din localitatea Șercaia ca făcând parte din instituțiile de interes public pentru protecția specială a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap;

 • 3. Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap ”Canaan” a fost preluat prin reorganizare în subordinea Consiliului Județean Brașov, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.22/05.07.2016, respectiv nr.48/28.07.2016; Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.383 din 30.10.2018 privind aprobarea Statului de Funcții, a Organigramei, a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap ”Canaan” Șercaia;’ Avizul nr.7780/9902/ANPD/25.10.2016;

 • 4. Legea nr.292/2011 - Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5. Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 6. Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate ppțso<anelor adulte cu dizabilități;

Str.PĂRĂULUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA                          tel/fax:+4-0268245921

Jud.BRAȘOV                                                  e-mail-canaansercaia@:vahoo.com

C.I.F.5686547                                                      e-mail-canaansercaia@gmail.com

 • 7. Hotărârea de Guvern nr.867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, modificată și completată prin H.G. nr.5 84/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, respectiv H.G. nr.476/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

 • 8. Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ( Regulamentul general privind protecția datelor);

 • 9. Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor social

Jud. Brașov                                        e-mail-canaansercaia@yahoo.com

C.F:5686547                                       e-mail-canaansercaia@gmail.com

Anexa nr.2 la nr.

Tabel cu participanții la sesiunile de informare în legătură cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare

Nr. crt.

Funcția

Numele și prenumele

Data

Semnătura

1.

DIRECTOR

SERVICIUL ABILITARE-REABILITARE ȘI DEPRINDERI DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ

Nr.

crt.

Funcția

Numele și prenumele

Data

Semnătura

1.

COORDONATOR PERSONAL

DE SPECIALITATE

C

OMPARTIMENTUL ABILITARE-F

^ABILITARE PSIHO SOCIALĂ ȘI OCUPAȚIONALĂ

2.

PSIHOLOG

3.

ASISTENT SOCIAL

1.

2.

4.

LOGOPED

5.

ASISTENT MEDICAL BFT

6.

INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE

1.

2.

3.

|7.

INSTRUCTOR DE ERGOTERAPIE

1.

2.

3.

COMPARTIMENTUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PERSONALĂ

8.

ASISTENT MEDICAL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

9.

INFIRMIERĂ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Nr. crt.

Funcția

Numele și prenumele

Data

Semnătura

INFIRMIERĂ

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

10.

ÎNGRIJITOARE

1.

2.

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL ȘI ADMINISTRATIV

Nr. crt.

Funcția

Numele și prenumele

Data

Semnătura

1.

CONTABIL ȘEF

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE-SALARIZARE

2.

CONTABIL

COMPARTIMENTUL TEHNIC-ADMINISTRATIV

3.

ADMINISTRATOR

4.

MAGAZINER

5.

MUNCITOR CALIFICAT

6.

ȘOFER

1.

2.

7.

PAZNIC

3.

4.

5.

COMPARTI

MENTUL RESURSE UMANE

Nr. crt.

Funcția

Numele și prenumele

Data

Semnătura

1.

REFERENT DE SPECIALITATE

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CENTRU DE ABILITARE ȘI REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ’CANAAN " ȘERCAIA

Str.PĂRĂULUI,nr. 169,RO-507195 ȘERCAIA Jud.BRAȘOV C.I.F.5686547

tel/fax:+4-0268245921

e-mail-canaansercaia@yahoo.com

e-mail-canaansercaia@gmail.com


Aprobat prin H.C.J. Brașov nr./

Director Executiv, Adelina VăsioiuSecretar CrtVlerej «a.1 JwJet

Mariaipumbrăveanu

STAT DE FUNCȚII

1

Nr. crt.

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Treapta profesională/ grad

Nivel studii

Specialitatea

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6

1.

DIRECTOR

-

II

S

1

SERVICIUL ABILITARE-REABILITARE ȘI DEPRINDERI DE VIATĂ INDEPENDENTĂ 9

Nr. crt.

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Treapta profesională/ grad

Nivel studii

Specialitatea

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6

1.

COORDONATOR

PERSONAL DE SPECIALITATE

-

II

S

Psihologie

1

co

MPARTIMENTUL ABILITARE-REABILITARE PSIHO-SOCIALĂ ȘI OCUPAȚIONALĂ

2.

-

PSIHOLOG

Practicant

s

1

3.

-

ASISTENT SOCIAL

Principal

s

1

Practicant

s

1

4.

-

LOGOPED

Debutant

s

1

5.

ASISTENT

MEDICAL BFT

M

1

6.

-

INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE

Principal

M

2

1

7.

-

INSTRUCTOR DE ERGOTERAPIE

Principal

M

1

2

TOTAL POSTURI COMPARTIMENT ABILITARE-REABILITARE | PSIHO SOCIALĂ ȘI OCUPAȚIONALĂ            & 5

1

11

Nr. crt.

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Treapta profesională/ grad

Nivel studii

Specialitatea

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6

COMPARTIMEN

TUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PERSONALĂ

1.

-

ASISTENT MEDICAL

Principal

PL

4

PL

2

2.

-

INFIRMIERĂ

G

23

3.

-

ÎNGRIJITOARE

G

2

TOTAL POSTURI COMPARTIMENT DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PERSONALĂ

31

TOTAL SERVICIUL ABILITARE-REABILITARE ȘI DEPRINDERI DE VIATĂ INDEPENDENTĂ

*

43

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL ȘI ADMINISTRATIV

Nr. crt.

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Treapta profesională /grad

Nivel studii

Specialitatea

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6

1.

CONTABIL ȘEF

-

II

S

1

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE - SALAF

UZARE

2.

-

CONTABIL

IA

M

1

TOTAL POSTURI CO

MPARTIMENT CONTABILITATE - SALARIZARE

1

COMPARTIMENTUL TEHNIC - ADMINISTRATIV

4.

-

ADMINISTRATOR

I

M

1

5.

-

MAGAZINER

M;G

1

6.

-

MUNCITOR CALIFICAT

I

M;G

Electrician

1

7.

-

ȘOFER

I

M;G

1

8.

-

PAZNIC

M;G

5

TOTAL POSTURI CO

MPARTIMENT TEHNIC - ADMINISTRATIV

9

TOTAL SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL ȘI ADMINISTRATIV

11

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

Nr. crt.

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Treapta profesion ală/grad

Nivel studii

Specialitatea

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6

1.

-

REFERENT DE SPECIALITATE

I

S

Resurse umane

1

TOTAL COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

1

TOTAL POSTURI

Nr. crt.

Funcția de conducere

Funcția de execuție

TOTAL POSTURI

0

1

2

1+2

1.

3

53

56

CONTABIL ȘEF


MARIN MIHAELACompartimentul Resurse Umane, Referent de specialitate Zară Cristina


Aprobat prin H.C. J. Brașov nr./


ORGANIGRAMA


CENTR U DE ABILITARE ȘI REABILITARE PENTR U PERSOANE AD UL TE CU DIZABILITĂȚI ”CANAAN” Sercaia-Brasov » *


Director executiv, ADELINA VĂSIOIU


SERVICIUL ABILITARE - REABILITARE ȘI DEPRINDERI DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ


V

COMPARTIMENTUL

ABILITARE -

REABILITARE PSIHO-SOCIALĂ ȘI OCUPATIONALĂ 9

11

__

COMPARTIMENTUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PERSONALĂ

31C.Ab.R ”CANAAN” ȘERCAIA

DIRECTOR

MĂDĂLINA GHEORGHE


TOTAL NUMĂR POSTURI

Funcții de conducere personal contractual

56

2

Alte funcții de conducere personal contractual

1

Funcții de specialitate și auxiliare

42

Funcții de execuție - personal contractual

11