Hotărârea nr. 162/2020

Hotărârea nr. 162 – privind modificarea lungimii drumului județean DJ 103D, situat în județul Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.162 din data de 23.04.2020

- privind modificarea lungimii drumului județean DJ103D situat în județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2020;

Analizând Raportul de specialitate nr.6121/09.04.2020 întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Referatul de aprobare nr.6121/09.04.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea modificării lungimii drumului județean DJ103D situat în județul Brașov;

Ținând cont de HCJ Brașov nr. 114/24.03.2020 si HCL nr.7/27.02.2020;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în conformitate cu dispozițiile art. 12 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 173, alin.(l) lit „d” și alin.(5), lit.’T’din OUG nr.57/2019 - Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

*

Art.1. - Se aprobă modificarea lungimii drumului județean DJ103D situat în județul Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.

PREȘEDINTE, Adrian - loan VesteaContrasemnează

Secretar Genial al Județului Maria Djflpwrăveanu

ANEXA NR.l

Președinte, Adrian- loan V£șteaSecretar General al Județului Maria uumbrăveanu

MODIFICAREA

Lungimii unui drum județean situat în județul Brașov

Nr. Crt.

Indicativ

Traseul drumului propus

Poziția km (origine-destinație)

Lungime (km)

Provine din

1.

DJ 103D

Viștea de Jos (DN1) - Viștea de Sus (DJ 104 A)

Nr. cadastral 108399

0+000-5+106

5,106

DJ 103D Nr. cadastral 108399

DIRECTOR EXECUTIV D.D.J.S.P.

, Mihai Lucian Pascu


Vizat: Șef Serviciu S.G.U.D.C.:Catalina Oană.

Redactat consilier : Neagu Mirela............