Hotărârea nr. 161/2020

Hotărârea nr. 161 – privind darea in administrare a apartamentelor 6, 7, 8 și 9 situate în municipiul Brașov, Piața Sfatului nr. 25, aflate în domeniul public al Județului Brașov, către Muzeul Casa Mureșenilor Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbra sov. ro, www.jud bra sov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 161 din data de 23.04.2020

- privind aprobarea dării în administrare a apartamentelor 6, 7, 8 și 9 situate în municipiul Brașov, Piața Sfatului nr.25, aflate în domeniul public al Județului Brașov, către Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2020;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 6101/09.04.2020 întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu și Referatul de aprobare nr. ad. 6101/09.04.2020, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov privind aprobarea dării în administrare a apartamentelor 6, 7, 8 și 9 situate în municipiul Brașov, Piața Sfatului nr.25, aflate în domeniul public al Județului Brașov, către Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, instituție care îsi desfășoară activitatea în aceste spații;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont că apartamentul nr.6 situat în municipiul Brașov, Piața Sfatului nr.25, aflat în domeniul public al Județului Brașov, conform extrasului de CF nr. 51402 Brașov, Nr. Top 5657/4, 5658/1/4 are notat la foaia de sarcini un drept de administrare în favoarea Consiliului Județean Brașov este necesar a se revoca acest drept și a se transmite instituției care folosește bunul imobil respectiv;

Având în vedere prevederile art.869 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173, alin.l, lit.c, art.294, alin.2, art.297 alin.(l) lit.a) , art. 298-301 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se radiază dreptul de administrare al Consiliului Județean Brașov, pentru apartamentul nr.6 situat în municipiul Brașov, Piața Sfatului nr.25, notat în foaia de sarcini din CF nr. 51402 Brașov.

Art.2.- Se aprobă darea în administrare a apartamentelor 6, 7, 8 și 9 situate în municipiul Brașov, Piața Sfatului nr.25, aflate în domeniul public al Județului Brașov, bunuri imobile înscrise în CF nr. 51402 Brașov, Nr. Top 5657/4, 5658/1/4, CF nr. 25569 Brașov, Nr. Top 5657/2/1, 5658/1/2/1, CF nr. 26121 Brașov, Nr. Top 5657/2/2/1/a, CF nr. 26122 Brașov, Nr. Top 5657/2/2/1/b către Muzeul Casa Mureșenilor Brașov. 9                                 ’

Art.3.- U.A.T. Județul Brașov va încheia un contract de administrare cu Muzeul Casa Mureșenilor Brașov pentru apartamentele 6, 7, 8 și 9 situate în municipiul Brașov, Piața Sfatului nr.25, înscrise în CF nr. 51402 Brașov, Nr. Top 5657/4, 5658/1/4, CF nr. 25569 Brașov, Nr. Top 5657/2/1, 5658/1/2/1, CF nr. 26121 Brașov, Nr. Top 5657/2/2/1/a, CF nr. 26122 Brașov, Nr. Top 5657/2/2/1/b.

Art.4. - U.A.T. Județul Brașov va încheia cu Muzeul Casa Mureșenilor Brașov procesul-verbal de predare-primire imobile, pentru locațiile menționate la art.3.

Art.5.- Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


Contrase


Secretar gene.

Maria Dun


ează, al județului


răveanu