Hotărârea nr. 160/2020

Hotărârea nr. 160 – privind aprobarea introducerii a 3 imobile (aprtamente) în Lista – ”Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 160

din data de 23.04.2020

- privind aprobarea introducerii a 3 imobile (apartamente) în Lista - „Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov", la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2020;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. 6099 din data de 09.04.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 6099 din data de 09.04.2020, întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune aprobarea introducerii a 3 imobile apartamente) în Lista - „Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov", la lotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând faptul că dreptul de proprietate asupra apartamentelor nr.7, 8 și 9 din imobilul situat în Brașov, Piața Sfatului nr.25 se află în domeniul public al Județului Brașov, iar spațiile respective se află în folosința Muzeului Casa Mureșenilor Brașov;

Ținând cont de Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând contractele de vânzare-cumpărare nr. 25828/13.06.2003, nr. 1508/06.12.2000 și nr. 568/26.03.2002, de extrasele de Carte Funciară nr. 25569 Brașov, nr. top 5657/2/1, 5658/1/2/1, CF nr. 26121 Brașov, Nr. Top 5657/2/2/1/a, CF nr. 26122 Brașov, Nr. Top 5657/2/2/1/b, de prevederile art.l din Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001 privind aprobarea „Inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov" și nr. 311/11.09.2003 privind aprobarea includerii unor bunuri în domeniul public al județului și transmiterii în administrarea instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov a imobilelor incluse în domeniul public, pe care acestea le folosesc, precum și de declarația înregistrată cu nr. 2063/25.10.2019, autentificată la Biroul Notarului public Ficard Catalina-Nicoleta;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 din. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile cuprinse în Anexa nr. 3, "Lista cuprinzând unele bunuri care aparțin domeniului public al județului”, prevederile art. 173, alin.(l), lit. „c” și alin. (4), lit. „a”, precum si dispozițiile art. 286, art. 287 și art. 289 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă introducerea unui număr de 3 imobile (apartamente) în Lista - Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, conform Anexei nr. 1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se declară de interes public județean bunurile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.

PREȘEDINTE_^—-

Adrian-WaîPviffeîU?                      Contrasemnează,

Secretar general al județului

x                                         Maria Inimbrăveanu

Aprobat, Președinte Adrian-IoaJUDEȚUL BRAȘOV

Secreiar/General, Maria Dumorăveanu

ANEXA 1

INVENTARUL BUNURILOR CARE INTRA IN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV

Secțiunea I Bunuri imobile

Nr.

Crt.

Codul de Clasifi-are

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de Inventar

Situația juridică Actuală

0

1

2

3

4

5

6

1

1.6.2.

Apartamentul nr. 7 cu cota de teren aferent, din Brașov ,str. Piața Sfatului nr.25, cu destinația Muzeul Casa Mureșenilor

Apartamentul nr. 7, situat la etaj, compus din 3 camere, bucătărie , closet (spații trasnformate în săli muzeale, birouri plus anexe) Dependințe podul aflat deasupra ap.l cu intarea comună la scara din dos, pivnița cea mare din față dintre scara din față și scara din dos, cu intrare separată în față, cu cota de 20% din părțile de uz comun care cuprind și terenul de 631 mp, în imobilul din Municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr.25 (fosta str. Piața 23 August nr.25), înscris în CF nr. 25569 Brașov sub nr. Top 5657/2/1, 5658/1/2/1.

2003

150718,21 lei

Domeniul public al județului Brașov,

H.C.J.nr. 311/11.09.2003,

Contract de vânzare-cumpărare nr.

5828/13.06.2003,

Declarația nr. 2063/25.10.2019

CF nr. 25569 Brașov Nr. Top 5657/2/1,’ 5658/1/2/1

2.

1.6.2.

Apartamentul nr. 8 din Brașov ,str. Piața Sfatului nr.25, cu destinația Muzeul Casa Mureșenilor

Apartamentul nr. 8, situat la etaj în fundul curții, compus din 2 camere, terasa liberă, antreu, cămară și bucătărie, (spații trasnformate în săli muzeale, birouri plus anexe) precum și cota de 7,5% din părțile de uz comun care sunt curte de 631 mp, acoperișul, balconul de la etaj deasupra primei scări la stânga, fundații, instalații, în imobilul din Municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr.25 (fosta str. Piața 23 August nr.25), înscris în CF nr. 26121 Brașov sub nr. Top 5657/2/2/1/a.

2003

139795,57 lei

Domeniul public al județului

Brașov,

H.C.J.nr. 311/11.09.2003,

Contract de vânzare-cumpărare nr.

51508/06.12.2000,

Declarația nr. 2063/25.10.2019

CF nr. 26121 Brașov

Nr. Top 5657/2/2/1/a

3.

1.6.2.

Apartamentul nr. 9 cu cota de teren aferent, din Brașov, str. Piața Sfatului nr.25, cu destinația Muzeul Casa Mureșenilor

Apartamentul nr. 9, situat la etaj în fundul curții, compus din 2 camere, baie și toaletă, (spații trasnformate în săli muzeale, birouri plus anexe) precum și cota de 7,5% din părțile de uz comun care sunt curte de 631 mp, acoperișul întregului imobil, balconul de la etaj deasupra primei scări la stânga, fundații, instalații, în imobilul din Municipiul Brașov, str. Piața Sfatului

2002

56058,47 lei

Domeniul public al județului Brașov,

H.C.J.nr. 311/11.09.2003,

Contract de vânzare-cumpărare nr. 568/26.03.2002,

Declarația nr. 2063/25.10.2019

CF nr. 26122 Brașov

nr.25 (fosta^^Piața 23 August nr.25), înscris în CF nr. 26122 Brașov sub op 5657/2/2/1/b.


Nr. Top 5657121211/b


COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV

Președinte - d-nul Adrian Gabor - vicepreședinte Consiliul Județean Brașov;

Membri titulari:                                  IU

  • - d-na Maria Dumbrăveanu- Secretar General; ^41 j

  • - d-na Claudia Corina Crăciun- Director executiv D.J.; /Cu

  • - d-na Loredana luga - Director adjunct D.J.;                                         *

  • - d-na Mariana Mone- Șef Serviciu -Serviciul Juridic Contencios, Direcția Juridică^-A-C

-d-nul Adrian Ibănescu- Arhitect Șef;

Oft’


- d-na Olteanu Viorica- Șef Serviciu Financiar- Contabilitate, Direcția Economică;