Hotărârea nr. 16/2020

Hotărârea nr. 16 - privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Brașov, începând cu data de 01.01.2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 16

din data de 23.01.2020

privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 01.01.2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 678 din data de 16.01.2020 inițiat de președintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad. 678 din data de 16.01.2020 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 01.01.2020, în sensul menținerii salariilor de bază la nivelul salariilor de bază aferente lunii decembrie 2019; în referat se precizează că salariile de bază și celelalte elemente ale sistemului de salarizare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov se încadrează în fondurile financiare propuse pentru bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;

Ținând cont de discuțiile purtate și de propunerile formulate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23.01.2020, precum și de rezultatul votului;

Având în vedere prevederile art. 182 alin. (1) și alin. (4) coroborate cu art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art unic - Se respinge proiectul de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 01.01.2020.


Contrasemnează,


Secretar generai ui județului Maria Di/nrorăveanu