Hotărârea nr. 159/2020

Hotărârea nr. 159 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 7 din imobilul–monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr. 4, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 42044 Brașov, nr. topografic 5159/VII.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Bdul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.159 din data de 23 aprilie 2020

privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 7 din imobilul -monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr. 4, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 42044 Brașov, nr. topografic 5159/VII

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 5044/06.04.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 5044/06.04.2020 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 7 din imobilul -monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr. 4, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 42044 Brașov, nr. topografic 5159/VII;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Luând în considerare adresa de înștiințare înregistrată cu nr. 5044/23.03.2020, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 7 din imobilul -monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr. 4, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 42044 Brașov, nr. topografic 5159/VII, la un preț de 79.000 euro, precum și adresa Ministerului Culturii, Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr. 188/11/10.03.2020 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru achiziția apartamentului nr. 7 din imobilul -monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr. 4, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 42044 Brașov, nr. topografic 5159/VII, evidențiat în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu denumirea de Casă, datare sec. XIX, poz. 349, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11490;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9)și art. 6 alin. (1) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 1730 și urm. Din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precumși art. 173 alin.l lit.(f) dinO.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.adin O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziția apartamentului nr. 7 din imobilul-monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr. 4, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 42044 Brașov, nr. topografic 5159/VII, evidențiat în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu denumirea de Casă, datare sec. XIX, poz. 349, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11490.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, Secretar Gede01 al Județului Maria Dumbrăveanu