Hotărârea nr. 158/2020

Hotărârea nr. 158 – privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-du! Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


£) 6 A 'V]


HOTĂRÂREA NR.158 din data de 23.04.2020

- privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2020;

Analizând Raportul de specialitate nr.ad. 6097/09.04.2020, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad.6097/09.04.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, ca urmare a unor suplimentări de posturi și a promovării unor angajați;

Ținând cont de adresa nr. 4172/2020 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, precum și de Hotărârile Consiliului ețean Brașov nr. 512/20.12.2019 și nr. 426/31.10.2019 a căror aplicabilitate se propune a înceta;

Având în vedere dispozițiile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 din Anexa la H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 97/24.03.2020;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească și pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, art. 3, alin. (4) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 34, alin. (2) și alin. (3) și art. 34 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1384/2010 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public, Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1224/2010 pentru aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, a Ordinul Ministrului Sănătății nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum și funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază, precum și Ordinul Ministrului Sănătății nr.1470/2011 pentru aprobarea eriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare >Hce din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (2), lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și art. 180 alin. (1) lit. "a” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Cu data prezentei, Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 512/20.12.2019 și, respectiv, nr. 426/31.10.2019, își încetează aplicabilitatea.

Art.4. - Răspunderea pentru stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor pentru condiții de muncă și celorlalte sporuri revine conducerii Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.


Contrasem nează, Secretar genera/al/județului Maria DuiLKrăveanu
Consiliul Județean BrașovSPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV Brașov, Aleea Dealul Spini nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011,0268.477.263; Fax: 0372.870.370 e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro


Anexa la HCJBV nr.....................Secretar generăl sil județului, Maria Dumbrăveanu


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/ grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6

A. Finanțare din venituri proprii

1

Manager

medic primar/gradul n

sănătate publică și management

S

1

2

Director medical

sănătate publică și management

S

1

3

Director financiar contabil

gradul II

economice

S

1
4

Șef secție

medic primar

pneumologie

S

3

5

Șef laborator

medic primar

medicină de laborator

S

1

6

Asistent șef

asistent medical principal

medicină generală

S

1

7

Asistent șef

asistent medical principal

medicină generală

PL

2

8

Șef serviciu

economist

economice

S

1

9

Medic

primar

pneumologie

S

10

10

Medic

primar

medicină de laborator

s

2

11

Medic

primar

epidemiologie

s

1

12

Medic

primar

sănătate publică și management

s

1

13

Medic

primar

boli infecțioase cu studii complementare îngrijiri paliative

s

1

14

Medic

primar

pediatrie

s

1

15

Medic

primar

radiologie și imagistică medicală

s

1

16

Medic

specialist

cardiologie

s

1

17

Medic

specialist

boli infecțioase

s

1

18

Medic

specialist

recuperare, medicină fizică si

balneologie

S

1

19

Fiziokinetoterapeut

balneofizio kinetoterapie și recuperare

S

1

20

Farmacist

primar

farmacie

S

1

21

Asistent social

sociologie

S

1

22

Chimist

principal

chimie

S

1

23

Psiholog

stagiar

psihologie

S

1

24

Asistent medical

principal

medicină generală

S

4

25

Asistent medical

principal

medicină generală; studii aprofundate/ specializate în îngrijiri paliative

s

3

26

Asistent medical

principal

medicină generală

PL

31

27

Asistent medical

principal

pediatrie

PL

1

28

Asistent medical

principal

igienă

PL

1

29

Asistent medical

principal

radiologie si imagistica medicala

PL

2

30

Asistent medical

debutant

radiologie si imagistica medicala

PL

1

31

Asistent medical

principal

medicină de laborator

PL

5

32

Asistent medical

principal

medicină de laborator

M

1

33

Asistent medical

principal

dietetică

PL

1

34

Asistent medical

principal

medicină generală; studii aprofundate/ specializate în îngrijiri paliative

PL

1

35

Asistent medical

medicină generală

PL

8

36

Asistent medical

debutant

medicină generală

PL

1

37

Asistent medical

medicină generală; studii aprofundate/ specializate îngrijiri paliative

PL

2

38

Asistent medical

principal

farmacie

PL

2

39

Asistent medical

farmacie

PL

1

40

Registrator medical

M

1

41

Infirmieră

G

25

42

Infirmieră

debutantă

G

2

43

îngrijitoare

G

15

44

Analist programator ajutor

I

M/PL

1

45

Consilier juridic

IA

juridice

S

1

46

Referent de specialitate

I

economice

S

1

47

Referent de specialitate

I

juridice

S

1

48

Referent de specialitate

I

economice

S

1

49

Referent de specialitate

I

științele comunicării, economice, tehnice

S

1

50

Referent de specialitate

II

științele comunicării

S

1

51

Referent de specialitate

ni

inginerești

S

1

52

Referent

debutant

M

1

53

Economist

IA

economice

S

4

54

Economist

I

economice

s

1

55

Economist

II

economice

s

2

56

Inginer

IA

știinte inginerești

s

1

57

Contabil

II

contabilitate

M

1

58

Casier

M

1

59

Magaziner

M

1

60

Șofer

I

M

1

61

Muncitor calificat -șofer

I

M

1

62

Muncitor calificat -electrician

I

M

1

63

Muncitor calificat -lăcătuș

I

M

1

64

Muncitor calificat -instalator

I

G

1

65

Muncitor calificat -bucătar

I

M

3

66

Muncitor calificat -bucătar

IV

M

1

67

Muncitor calificat -zugrav

I

M

1

68

Muncitor necalificat

I

M

1

69

Spălătoreasă

2

Total Venituri Proprii

177

B. Finanțare de la bugetul de stat

1

Medic

primar

pneumologie

S

2.5

2

Medic

primar

radiologie

S

1

3

Medic

specialist

pneumologie

S

3

4

Medic

rezident

sănătate publică și management

s

2

5

Asistent medical

principal

medicină generală

s

2

6

Asistent medical

principal

medicină generală

PL

13

7

Asistent medical

principal

pediatrie

PL

1

8

Asistent medical

principal

radiologie

PL

3

9

Asistent medical

radiologie

PL

1

10

Statistician medical

principal

M

1

11

Registrator medical

principal

M

1

12

îngrijitoare

G

3

Total Buget de Stat

33.5

TOTAL GENERAL

210.5

Total posturi aprobate:? 10,5

din care:

conducere

11

execuție

199.5

venituri proprii

177

bugetul de stat

33.5

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.


DIRECTOR FINANCIAR CANTABIL

Ec. BREBEANU Gabriejai Ioana

nr.


Director Executiv Adeiina Văsioiu


Președinte Adrian loan. VESSecretar general al județului Maria DUMBRÂVEANU


ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV, 2020

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

MANAGER

FC=1

COMITET DIRECTOR

DIRECTOR MEDICAL

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

.............                               F

FC=1

FC=1» DISPENSAR TB Săcele


FE = 4


[SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE FC-1.FE=7     [


Nr. maxim posturi aprobate 210,5 din care:

  • - funcții contractuale de conducere 11

  • - funcții contractuale de execuție 199,o


I comp. Întreținere și I

|      TRANSPORT     |

i

U

C

D 0

u 0 c

X c

u F

c.

c

: u

ț

0

c c.

3

u

i

E

UJ

i

i J

II UJ

n UJ

II UJ


Manager:

  • - funcții de execuție 14 Director financiar-contabil:

  • - funcții de conducere 1

  • - funcții de ex. 25

Director medical:

  • - funcții de conducere 7

  • - funcții de execuție 158,5

-medici rezident’ 2