Hotărârea nr. 157/2020

Hotărârea nr. 157 – privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.157

din data de 23.04.2020

- privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2020;

Analizând Raportul de specialitate nr.ad. 6069/09.04.2020, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad.6069/09.04.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, ca urmare a unor suplimentări de posturi și a promovării unor angajați;

Ținând cont de adresa nr. 3036/2020 a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, precum și de Hotărârea Consiliului udețean Brașov nr.514/20.12.2019, a cărei aplicabilitate se propune a înceta;

Având în vedere dispozițiile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 din Anexa la H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 97/24.03.2020;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. -‘c’' din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească și pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, art. 3, alin. (4) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 34, alin. (2) și alin. (3) și art. 34 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministrului Sănătății nr. 444/2019 pentru aprobarea Normelor privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice, precum și Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (2), lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și art. 180 alin. (1) lit. “a” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 514/20.12.2019, își încetează aplicabilitatea.

Art.4. - Răspunderea pentru stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor pentru condiții de muncă și celorlalte sporuri revine conducerii Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov.


Contrasenrtiează, Secretar geneJabal județului Maria Dțmbrăveanu

Consiliul Județean Brașov

Anexa la HCJBV nr.Direcția de Sanatate si Asistenta Medicala

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov Brașov, str.Mihai Viteazu nr.9, tel.422490

Nr.paturi 107

Director executiv Mihaela Adelina Vasioiu

Nr.crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6

A. Finanțare din venituri proprii

1

MANAGER

II

S

1

2

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

II

S

1

3

DIRECTOR MEDICAL

II

S

1

4

SEF SERVICIU

I

S

1

5

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

II

boli infectioase

S

1

6

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

I

boli infectioase

S

1

7

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

I

medicina de laborator

S

1

8

FARMACIST SEF

I

farmacie

S

1

9

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

medicina generala

S

1

10

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

medicina generala

PL

1

11

MEDIC

PRIMAR

boli infectioase

S

8,5

12

MEDIC

PRIMAR

medicina de laborator

S

1

13

MEDIC

PRIMAR

radiologie si imagistica medicala

S

2

14

MEDIC

PRIMAR

epidemiologie

s

1

15

MEDIC

SPECIALIST

boli infectioase

s

5,5

16

MEDIC

SPECIALIST

medicina de laborator

s

1

17

PSIHOLOG

PRINCIPAL

s

1

18

ASISTENT SOCIAL

PRINCIPAL

s

1

19

BIOLOG

PRINCIPAL

biologie medicala

s

1

20

CHIMIST

PRINCIPAL

biochimie medicala

s

1

21

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina generala

s

14

22

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina de laborator

s

2

23

ASISTENT MEDICAL

medicina de laborator

s

1

24

ASISTENT MEDICAL

medicina generala

s

2

25

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

medicina generala

s

2

26

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina generala

PL

24

27

ASISTENT MEDICAL

medicina generala

PL

7

28

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

medicina generala

PL

1

29

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

farmacie

PL

2

30

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina de laborator

PL

1

31

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

radiologie si imagistica medicala

PL

4

32

ASISTENT MEDICAL

radiologie si imagistica medicala

PL

2

33

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

dietetica

PL

1

34

STATISTICIAN MEDICAL

PRINCIPAL

M

1

35

REGISTRATOR MEDICAL

PRINCIPAL

M

2

36

REGISTRATOR MEDICAL

M

1

37

INFIRMIERA

M

22

38

ÎNGRIJITOARE

G

13

39

SPALATOREASA

G

3

40

BRANCARDIERI

G

1

41

ECONOMIST

IA

economice

S

4

42

REFERENT DE SPECIALITATE

I

medicale

S

1

43

REFERENT DE SPECIALITATE

I

tehnice

s

3

44

REFERENT DE SPECIALITATE

I

economice

s

2

45

REFERENT DE SPECIALITATE

I

administrație publica

s

1

46

REFERENT DE SPECIALITATE

III

economice

s

1

47

REFERENT DE SPECIALITATE

III

economice, juridice, tehnice

s

1

48

CONSILIER JURIDIC

IA

juridice

s

1

49

REFERENT

IA

M

1

50

REFERENT

II

M

1

51

MAGAZINER

I

G

1

52

ȘOFER

I

M

1

53

MUNCITOR CALIFICAT

I

fochist

M

1

54

MUNCITOR CALIFICAT

II

fochist

M

1

55

MUNCITOR CALFICAT

I

zidar

M

1

56

MUNCITOR CALIFICAT

III

instalator

M

1

57

PORTAR

M

1

TOTAL FINANȚARE VENITURI

PROPRII

162

B. Finanțare de la Bugetul de Stat

58

MEDIC REZIDENT AN IV

boli infectioase

S

1

59

MEDIC REZIDENT AN III

boli infectioase

S

1

60

MEDIC REZIDENT AN II

boli infectioase

S

2

61

MEDIC REZIDENT AN I

boli infectioase

S

5

TOTAL FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

9

TOTAL GENERAL

Total posturi aprobate, din care:

■funcții de conducere:

-funcții de execuție:

-venituri proprii

-bugetul de stat

l'pj&dem pentru le^alitatea și corectitudinea datelor transmise.Vizat sindicat Scoican'Mi’rela


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Olani Oana Gabriela

RUNOS

Ref. Bogoi Corina