Hotărârea nr. 156/2020

Hotărârea nr.156 – privind încetarea aplicabilităţii Hotărârilor Consiliului Judeţean Braşov nr.115 din 28.03.2019 şi nr.303 din 25.07.2019, privind validarea Consiliilor de administraţie ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov. ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.156 din data de 23.04.2020

- privind încetarea aplicabilității Hotărârilor Consiliului Județean Brașov nr.115 din 28.03.2019 și nr.303 din 25.07.2019, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2020

Analizând Raportul de specialitate nr.5960/07.04.2020 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. 5960/07.04.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune încetarea aplicabilității Hotărârilor Consiliului Județean Brașov nr.l 15 din 28.03.2019 și nr.303 din 25.07.2019, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă, republicată;

Având în vedere dispozițiile art. 187, alin.2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în baza prevederilor art. 173 alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.„c” dinOUGnr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data prezentei hotărâri, încetează aplicabilitatea Hotărârilor Consiliului Județean Brașov nr.l 15 din 28.03.2019 și nr.303 din 25.07.2019, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală.

PREȘEDINTE

Adrian-Ioan-¥eștea— ---- Contrasemnează

Secretar General^} Județului

''■'"/■Țv                                                    Maria Dumbrăveanu