Hotărârea nr. 155/2020

Hotărârea nr. 155 – privind validarea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov din subordinea Consiliului Judeţean Braşov.

Județul Brașov

Cod F-16HOTĂRÂREA NR.155 din data de 23.04.2020

- privind componența Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2020

Analizând Raportul de specialitate nr.5961/07.04.2020 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. 5961/07.04.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune componența Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 187, alin.2 lit.”a-f’, alin.(5), alin.(7) și alin.(8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în conformitate cu prevederile art. 173 alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit-„c” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă componența Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală.


Contrasemnează Secretar General al Județului Maria DinlbrăveanuANEXĂ la HCJnr.Secretar G/neral al Județului Maria Bbmbrăveanu

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov


Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de :

Mone Mariana

Sfreja Elena

Pascu Mihai Lucian

Kope Attila

Consiliul Județean Brașov

Văsioiu Adelina-Mihaela

Duicu Claudia-Elena

Președintele CJ Brașov

Botoroga Adina

Pintea Emilia Raluca

DSPJ Brașov

Marius Irimie

Mihaela Badea

Facultatea de Medicina Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de

Garbacea Sorin

Andrei Laurentia

Colegiul Medicilor

Brașov

Stoenescu Elena

Bisa Carmen

OAMGMAMR

Scoican Mirela

Oancea luliana

Manuela Ceapa

Sindicatul Medisan-

Sanitas Brașov

Director Executiv, Ec.Adelina Mihaela Văsioiu

înt. Otrocol Cristina /ty