Hotărârea nr. 154/2020

Hotărârea nr. 154 – privind validarea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov din subordinea Consiliului Judeţean Braşov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.154 din data de 23.04.2020

- privind componența Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2020

Analizând Raportul de specialitate nr.5962/07.04.2020 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. 5962/07.04.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune componența Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 187, alin.2, lit.”a-f”, alin.(5), alin.(7) și alin.(8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în conformitate cu prevederile art. 173 alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit-„c” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă componența Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală.


Contrasemnează Secretar General al Județului Maria Mumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 5OOOO7 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@ ludbrasov.ro, www.judbrasov.roANEXĂ la HCJnr.Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov


Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de :

Rădulea Andreea

Condruz Simona

Ceea Monica

Bucur Mariana

Consiliul Județean

Brașov

Mone Mariana

Constantin Vasile Acrivopol

Președintele C.J. Brașov

Zichil Alina

Sovaiala Lutsch Cristian

D.S.P.J. Brașov

Teodorescu Andreea

Marius Irimie

Facultatea de Medicina Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de :

Constandis Felicia

Socaciu Laura

Colegiul Medicilor

Brașov

Pora Tiberiu

Patrulescu Luminița

OAMGMAMR

Marchis Maria

Grama Ștefan Costianu Veronica Bolony Carmen, Mihaela Puscariu

Sindicatul Medisan-

Sanitas Brașov

Director Executiv, Ec.Adelina Mihaela Văsioiu —

înt. Otrocol Cristina