Hotărârea nr. 153/2020

Hotărârea nr. 153 – privind validarea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov din subordinea Consiliului Judeţean Braşov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@jud brasov. ro, www.j ud brasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.153 din data de 23.04.2020

- privind componența Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2020

Analizând Raportul de specialitate nr.5963/07.04.2020 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. 5963/07.04.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune componența Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 187, alin.2 lit.”a-f”, alin.(5) alin.(7) și alin.(8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în conformitate cu prevederile art. 173 alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit-„c” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă componența Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală.

PREȘEDINTE Adrian-Ioan Vestea


Contrasemnează

Secretar Genera^ al Județului Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon; + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @jud b ra sov. ro, www.j udbra sov. ro


ANEXĂ la HCJ nr.Secretar

Maria


al Județului ibrăveanu


Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Membru în CA

Supleant în CA

Desemnat de :

Duicu Claudia

Ciubotaru Mariana

Buzamet Otilia

Pascu Mihai Lucian

Consiliul Județean Brașov

Șoneriu Mihaela

Șchiopu Valerica

Președintele C.J. Brașov

Muntianu Marian

Zichil Mihaela

DSPJ Brașov

Pascu Alina

Mitrică Maria

Facultatea de Medicină Brașov

Invitat în CA

Supleant în CA

Desemnat de :

Sucaciu Dan Mirel

Albean Ilie Marcel

Colegiul Medicilor

Brașov

Radu Maria

Benga Florina

OAMGMAMR

Mihaela Ciucășel

Bodea Doina Lucia

Ghișe Maria

Eugenia Balan

Laura Sotiriade

Voina Claudia

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov

Sindicat TESA

Sindicat Solidaritatea

Sanitară Cluj

Director executiv DSAM Ec. Adelina Văsioiu

înt. Otrocol Cristina Xj