Hotărârea nr. 152/2020

Hotărârea nr. 152 – privind validarea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov din subordinea Consiliului Judeţean Braşov

1

Județul Brașov Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV 8-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.152 din data de 23.04.2020

- privind componența Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2020

Analizând Raportul de specialitate nr.5965/07.04.2020 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. 5965/07.04.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune componența Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 187, alin.2 lit.”a-f’, alin.(5) alin.(7) și alin.(8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în conformitate cu prevederile art. 173 alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit-„c” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă componența Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală.


Contrasemnează Secretar Gene ia Val Județului Maria Djunbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roANEXĂ la HCJnr.
Secretar Gen Maria Du


âj/al Județului ăveanu


Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Membru în CA

Supleant în CA

Desemnat de :

Ciubotaru Mariana

Bucur Mariana

Duicu Claudia Sfreja Elena

Consiliul Județean Brașov

Colțea Gabriela

Neamțu Paula

Președintele C.J. Brașov

Șovăială Lutsch Cristian

Muntianu Marian

D.S..PJ. Brașov

Lorena Dima

Maria Elena Cocuz

Facultatea de Medicină Brașov

Invitat în CA

Supleant în CA

Desemnat de :

Constandiș Felicia

Oncescu Lucian

Colegiul Medicilor

Brașov

Mardare Violeta

Murg Mihaela

OAMGMAMR

Popica Bianca

Vraja Mihaela

Daniela Ciulei

Zah Lidia

Sindicatul Medisan-

Sanitas Brașov

Director Executiv, Ec.Adelina'Mihaela Văsioiu,___

aw/vc.......■ , <

înt. Otrocol Cristina