Hotărârea nr. 151/2020

Hotărârea nr. 151 – privind validarea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov din subordinea Consiliului Judeţean Braşov.

Cod F-16HOTĂRÂREA NR.151 din data de 23.04.2020

- privind componența Consiliului de administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov

5                                                                                                                             5                            5

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2020 5                            5                                                  5                 5

Analizând Raportul de specialitate nr.5964/07.04.2020 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. 5964/07.04.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune componența Consiliului de administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 187, alin.2 lit.”a-f’, alin.(5) alin.(7) și alin.(8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în conformitate cu prevederile art. 173 alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit-„c” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

5

Art.l. - Se aprobă componența Consiliului de administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală.


Contrasemnează Secretar Genă^al al Județului Maria IMimbrăveanu

ANEXĂ la HCJ nr.Secretar(

Maria


ral al Județului ibrăveanu


Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Membru în CA

Supleant în CA

Desemnat de :

Pascu Mihai Lucian Văsioiu Adelina Mihaela

Borteș Didona

Condruz Simona

Consiliul Județean Brașov

Sebeni Comsa Mariana

Mone Mariana

Președintele C.J. Brașov

Botoroga Adina

Guran Clara

D.S.P.J. Brașov

Liliana Rogozea

Dan Grigorescu

Facultatea de Medicină Brașov

Invitat în CA

Supleant în CA

Desemnat de :

Albean Ilie Marcel

Oncescu Lucian

Colegiul Medicilor Brașov

Leonte Marius

Benga Florina

OAMGMAMR

Coconașu Cristina

Monica Albu

Cofeiu Claudia

Feraru Veronica

Roman Elena

Sindicatul Medisan-

Sanitas Brașov

Director Executiv, Ec.Adelina Mihaela Văsioiu

înt. Otrocol Cristina