Hotărârea nr. 150/2020

Hotărârea nr. 150 – privind validarea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I.A.Sbârcea” Braşov din subordinea Consiliului Judeţean Braşov.

Cod F-16HOTĂRÂREA NR.150

din data de 23.04.2020

- privind componența Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I.A.Sbârcea” Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2020

Analizând Raportul de specialitate nr.5966/07.04.2020 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. 5966/07.04.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune componența Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I.A.Sbârcea” Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.97/24.03.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 187, alin.2 lit.”a-f ’, alin.(5) alin.(7) și alin.(8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în conformitate cu prevederile art. 173 alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit-„c” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE: *

Art.l. - Se aprobă componența Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I.A.Sbârcea” Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală.


Contrasejnnează Secretar Gert/r^l al Județului Maria#umbrăveanu


ANEXĂ la HCJ nr.


Spitalul Clinic de ObStetrică-Ginecologie „ Dr. LA Sbârcea,,

Brașov

9

Membru în CA

Supleant în CA

Desemnat de :

Văsioiu Adelina

Mihaela

Duicu Claudia Elena

Rădulea Andreea

Maxim Mihaela

Consiliul Județean Brașov

Șoneriu Mihaela

Ceea Monica

Președintele C.J. Brașov

Bălan Simona

Mocanu Mădălina

D.S.P.J Brașov

Moga Marius

Popovici Diana

Facultatea de Medicina Brașov

Invitat în CA

Supleant în CA

Desemnat de :

Gogonea Dan

Stroescu Șerban

Colegiul Medicilor

Brașov

Benga Florina

Spătaru Steluta

OAMGMAMR

Balint Paraschiva Gabriela

Ițco Ligia

Bobei Adriana

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov

Director Executiv, Ec.Adelina Mihaela Văsioiu-